...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0698 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel Aantal verkeersdoden.
Datum indiening08/09/2015
Taal F
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

Ik heb met een zekere ontzetting kennis genomen van de jongste verkeersveiligheidsbarometer van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV), waarin er sprake is van een toename van het aantal verkeersdoden tijdens het eerste halfjaar van 2015. Met name in Wallonië zijn de cijfers alarmerend: het aantal verkeersdoden is er gestegen tot 124, tegenover 118 in dezelfde periode van 2014. 1. Hebt u naar aanleiding van die vaststelling maatregelen genomen  - zo ja, welke? - en overleg gepleegd met de Gewesten, om de vooropgestelde doelstelling, namelijk een vermindering van het aantal verkeersdoden met 50 procent tussen 2010 en 2020, te kunnen realiseren? 2. Hoe zijn de cijfers tijdens de jongste vijf jaar (of tijdens de jongste tien jaar indien die gegevens beschikbaar zijn) geëvolueerd? 3. a) Kunt u eveneens, voor de jongste drie jaar en per provincie, cijfers bezorgen met betrekking tot de plaats van de ongevallen? b) Welke lessen trekt u uit de analyse van die cijfers? c) Komen er uit de cijfers bepaalde black spots naar voren?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B048
Publicatiedatum 29/10/2015, 20152016
Antwoord

1. Zoals ik op een vorige parlementaire vraag reeds antwoordde, het regeerakkoord verwijst naar de aanbevelingen van de Staten-Generaal voor de Verkeersveiligheid voor de periode 2011-2020. Aangezien we halfweg deze periode zijn, werk ik samen met mijn administratie en het BIVV aan een evaluatie van deze aanbevelingen in het kader van de realisatie van de kwantitatieve doelstellingen voor 2020. In dat verband heb ik me hieromtrent ook bevraagd met de Gewesten, die sinds 1 juli 2014 meer verkeersveiligheid bevoegdheden hebben gekregen. Op federaal niveau nam de regering de strijd tegen de recidivisten op: op 1 januari van dit jaar is een nieuw systeem van gekruiste recidive in voege getreden voor de 6 zwaarste overtredingen. De gewone recidive binnen de 3 jaar wordt gestraft met een verval van het recht tot sturen van minimaal 3 maanden en het slagen in de 4 herstelexamens. Om straffeloosheid te verminderen, ook voor buitenlandse bestuurders, werk ik samen met Justitie, aan een snelle administratieve afhandeling van de overtredingen en verkeersboetes. Daarom span ik mij in, samen met mijn collega van Justitie, om de procedures inzake de inning van de onmiddellijke inningen aan te passen en het bevel tot betalen in te voeren. Om het rijden onder invloed tegen te gaan, wil ik ook het gebruik van het alcoholslot, zowel preventief als strafrechtelijk, doen ingang vinden. Ten slotte verwijs ik naar de nieuwe voertuigtechnologieën, die ik wil bevorderen, zoals de geavanceerde systemen om ongevallen te voorkomen, de automatische snelheidsaanpassing, de geconnecteerde voertuigen, enzovoort. 2. Op dit ogenblik beschikken wij slechts over de definitieve ongevallencijfers tot 2013. Voor het jaar 2014 gaat het om een schatting van het aantal doden (30 dagen), gebaseerd op de verkeersveiligheidsbarometer, die alleen het aantal doden ter plaatse weergeeft. Van 2004 tot 2013 is het aantal verkeersdoden in België gedaald met 38 %. Deze daling loopt min of meer gelijk voor de 3 Gewesten. 3. a) De meest recente cijfers voor de provincies dateren van 2013. Hieronder vindt u de cijfers van 2011 tot 2013. b) Uit bovenstaande vaststellingen kunnen we de volgende les trekken: zelfs wanneer de algemene evolutie van de statistieken positief is, moeten we onze inspanningen verder zetten om het aantal verkeersdoden nog verder te doen dalen en dit met alle middelen die we ter beschikking hebben, zoals ik eerder al heb uitgelegd. Preventie, opvoeding en controles, meer bepaald inzake snelheid, alcohol en gordeldracht zijn eveneens onontbeerlijk. c) In principe wordt elk verkeersongeval dat door de politie wordt vastgesteld, gelokaliseerd op het verkeersongevallenformulier. Wanneer een aantal ongevallen op dezelfde plaats of over een bepaalde afstand plaatsvinden, wordt er gesproken van een zwart punt of een zwarte zone, die vanwege politie en de (gewestelijke) wegbeheerders speciale aandacht krijgen inzake verkeerstoezicht, signalisatie, infrastructurele aanpassingen, enzovoort. De aanpak van deze zwarte zones gebeurt op gewestelijk niveau.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenONGEVAL BIJ HET VERVOER | VERVOERBELEID | VERKEERSVEILIGHEID | DOOD