...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0694 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel De extra bezoldigingen of vergoedingen van vakbondsafgevaardigden in beheerscomités en andere raden/commissies.
Datum indiening08/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

Binnen de meeste federale overheidsinstellingen (FOD's), programmatorische overheidsdiensten (POD's) en parastatalen zijn allerhande adviesraden, (beheers)comités, commissies, enzovoort, werkzaam waar ook afgevaardigden van de vakbonden in zetelen. Kan u voor alle departementen en eventuele parastatalen die onder uw bevoegdheid vallen volgende gegevens meedelen: 1. in welke raden, commissies, beheerscomités, of andere organen, van de FOD's, POD's of parastatalen waarvoor u bevoegd bent, is de aanwezigheid van de vakbonden vastgelegd; 2. kan u, voor elk van deze organen, telkens opgave doen van: a) de samenstelling van deze organen; b) de frequentie van vergaderen in 2011, 2012, 2013, 2014 en tot nog toe in 2015; c) welke vergoedingen er worden betaald aan de leden van deze organen; d) welke andere materiële of geldelijke voordelen er verbonden zijn aan het lidmaatschap van deze organen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B048
Publicatiedatum 29/10/2015, 20152016
Antwoord

1. Binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer zijn de vakorganisaties vertegenwoordigd in de onderstaande organisaties: - het Sectorcomité VI, het Hoogoverlegcomité en het Tussenoverlegcomité; - de Basisoverlegcomités; - de Departementale Kamer van Beroep (tucht). De Kamer van Beroep inzake evaluatie en de Departementale stagecommissie bestaan niet meer op het niveau van de FOD. 2. a) Wat het Sectorcomité VI, het Hoogoverlegcomité, het Tussenoverlegcomité en het Basisoverlegcomité betreft, geldt dat deze instanties zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de vakorganisaties en uit technici van deze organisaties. Hun aantal is niet vooraf bepaald (koninklijk besluit van 28 september 1984). De vertegenwoordiging van de overheid in de Basisoverlegcomités is vastgelegd in de ministeriële besluiten van 9 oktober 2002. Wat de Departementale Kamer van Beroep (tuchtzaken) betreft, geldt dat deze instantie op paritaire wijze is samengesteld uit de vertegenwoordiging van de overheid en die van de representatieve vakverenigingen. b) Het vakbondsoverleg vindt plaats binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer meestal à rato van 1 vergadering per maand, behalve bij dringende gevallen of het omgekeerde: wanneer er geen enkel punt op de agenda staat. Er dient te worden opgemerkt dat de basisoverlegcomités gemiddeld viermaal per jaar bijeenkomen, uitgezonderd dringende gevallen. c) Geen. d) De terugbetaling van de verplaatsingskosten gemaakt met het openbaar vervoer.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | OVERHEID | VAKBONDSVERTEGENWOORDIGER | VERGOEDINGEN EN ONKOSTEN | ADVIES