...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0149 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Sub-departement Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Titel Niet meedelen van inventarisgegevens aan NIRAS door de UCL.
Datum indiening16/09/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

In haar derde rapport over de inventaris van de nucleaire passiva vermeldt NIRAS dat, ondanks herhaalde aanmaningen, inclusief het versturen van een aangetekende brief, de UCL niet heeft geantwoord op de inventarisvragenlijst die haar werd toegestuurd betreffende de ontmanteling van haar installaties. Ook bij de inventaris voor de periode 2003-2007 kon NIRAS de informatie van de UCL niet verwerken, omdat de UCL die onvolledig en ruim na de vooropgestelde termijn had meegedeeld. NIRAS had dus de gegevens van de inventaris van 1998-2002 overgenomen, die echter al evenzeer onvolledig waren. NIRAS stelt in haar rapport vast dat de UCL (de enige verantwoordelijke van sites van klasse II, exploitant van cyclotron(s), die geen nucleaire provisies aanlegt) haar al tien jaar met veel vertraging erg onvolledige inventarisgegevens bezorgt, ondanks herhaalde aanmaningen, en dat de houding van de UCL een vorm van verzuim is die kan worden bestraft met de strafmaatregelen die zijn bepaald in artikel 179, § 2, 6°, van de wet van 8 augustus 1980. 1. Welk gevolg werd er gegeven aan het manifeste gebrek aan medewerking vanwege de UCL? 2. Is daar ondertussen verandering in gekomen? 3. De UCL had NIRAS laten weten dat zij met haar revisoren het mechanisme zou bestuderen om een gepaste provisie aan te leggen in het kader van de afsluiting van haar jaarrekeningen 2012. Is dat gebeurd? Zo ja, wat heeft dat concreet opgeleverd? 4. De UCL verleent op haar site in Louvain-la-Neuve verschillende diensten aan derden inzake het beheer van radioactief afval: ze neemt kortlevend radioactief afval voor vervalopslag over in haar installaties, alsook afval met een langere levensduur om het vullen van de verpakkingen en ophalingseenheden te optimaliseren vooraleer ze door NIRAS worden overgenomen. De UCL is financieel verantwoordelijk voor het overgenomen afval. NIRAS noemt het in haar rapport dan ook bijzonder opmerkelijk dat de vergoedingen voor deze diensten geen aanleiding geven tot het aanleggen van provisies om de kosten van de latere overname van het afval door NIRAS te dekken. Is er sindsdien verandering gekomen in die problematische situatie? Zo ja, in welke zin?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

Het UCL legt sinds het boekjaar 2012 geleidelijk voorzieningen aan om de ontmanteling van zijn gebouwen te dekken. Hoewel het momenteel niet om een reglementaire verplichting gaat, is het een goede gewoonte dat de exploitanten een initieel ontmantelingsplan opstellen dat zij op regelmatige tijdstippen bijwerken. Het UCL is begonnen met het opstellen van een ontmantelingsplan van zijn installaties, deze zal een volledige en bijgewerkte fysieke en radiologische inventaris bevatten, een ontmantelingstratgie en een schatting van de bijgaande nucleaire kosten. Het opstellen van het plan wordt regelmatig opgevolgd door NIRAS. Op het moment dat het plan, samen met een inventaris van de radioactieve stoffen aanwezig op de site van het UCL, zal overgemaakt worden aan NIRAS, zal NIRAS in staat zijn het bestaan, de toereikendheid en de effectieve beschikbaarheid, conform het artikel 179, § 2, 6° van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, te evalueren. Het UCL heeft zich ertoe verbonden de nodige acties te ondernemen om hun contracten en certificaten van ophaling te herzien samen met de afvalproducenten die op hun diensten beroep doen, zodat de traceerbaarheid van het opgehaalde afval kan gegarandeerd worden. Door dit mechanisme zou een zeker niveau van financiële verantwoordelijkheid van de derde producent behouden moeten blijven totdat het afval als conventioneel afval wordt afgevoerd of totdat het door NIRAS wordt overgenomen. De concrete uitwerking van deze contractuele verplichtingen zal in het kader van de inventaris 2013-2017 worden gecontroleerd.

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenKOSTEN DOOR VERONTREINIGING | RADIOACTIEF AFVAL | KERNENERGIE | BEHEER VAN AFVALSTOFFEN | ENERGIEBELEID | NUCLEAIR BELEID