...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0148 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Sub-departement Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Titel Financieringsmechanismen van de fondsen voor nucleaire provisies.-
Datum indiening16/09/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

In het kader van haar derde rapport over de inventaris van de nucleaire passiva adviseerde NIRAS onder meer dat het wettelijke kader inzake de provisies het gebruik van één van de volgende twee financieringsmechanismen zou opleggen: - het mechanisme van het geïnternaliseerde fonds, waarbij de nucleaire exploitant alle verantwoordelijkheden (aanleg, beheer) behoudt. Het wettelijke kader zou dan de gereserveerde activa moeten beschermen als er zich een samenloop voordoet, door ze te onttrekken aan het voor beslag vatbare vermogen van de exploitant; - het mechanisme van het geëxternaliseerde fonds, waarbij de beheerder van het fonds niet tot de belanghebbende partijen behoort; in dit geval wordt het financiële beheer verzekerd door een andere entiteit, die onafhankelijk is van de entiteit die financieel verantwoordelijk is voor de dekking van de nucleaire kosten. Dit model impliceert dat de Staat garandeert dat de nodige financiële middelen te gelegener tijd in voldoende mate beschikbaar gesteld worden. 1. Bent u het eens met de analyse en voorstellen van NIRAS in dit verband? 2. Wat zult u boven op de eventueel reeds genomen maatregelen ondernemen, en welk tijdpad zal er daarbij gevolgd worden?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

In het huidige scenario moeten de nucleaire voorzieningen beschikbaar zijn tot het begin van de volgende eeuw. De institutionele controle is voorzien vanaf 2100. De nucleaire uitstap op zich is voorzien vanaf 2025. Onze prioriteit is het verzekeren dat de voorzieningen nog altijd beschikbaar zullen zijn om zo de belangen van de Staat en dus van alle burgers te beschermen. We hebben nu tot 2025 om een gepaste oplossing te vinden. U zal het met me eens zijn dat de beoogde tijdsspanne in dit dossier een unieke uitdaging is zowel op wetgevend als reglementaire vlak, en dit om de traceerbaarheid van financiële verantwoordelijken in de keten over een zo een lange periode en tot op een wijselijk te bepalen moment, te kunnen verzekeren. Met het doel om verbeteringsvoorstellen van het systeem van de nucleaire voorzieningen voor de ontmanteling van kerncentrales en het beheer van de verbruikte brandstoffen, aan de regering voor te leggen, wordt deze problematiek nu ook besproken in de werkgroep Wetgeving. Er zullen tevens voorstellen worden gedaan voor wat betreft de andere nucleaire exploitanten. Een eerste rapport wordt verwacht voor midden 2016.

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenKOSTEN DOOR VERONTREINIGING | RADIOACTIEF AFVAL | KERNENERGIE | FINANCIERING | ENERGIEBELEID | NUCLEAIR BELEID