...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0146 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Sub-departement Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Titel Dwingend systeem dat alle nucleaire exploitanten a priori ertoe verplicht ten minste om de drie jaar hun ontmantelingskosten te ramen.
Datum indiening16/09/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

In haar derde rapport over de inventaris van de nucleaire passiva stelde NIRAS vast dat het wettelijke en reglementaire kader geen verplichting omvat voor de exploitanten om hun ontmantelingskosten te ramen. Dit kader bepaalt alleen dat iedereen die een nucleaire installatie exploiteert of daartoe een aanvraag indient, NIRAS uiterlijk drie jaar voor de definitieve stopzetting van de installatie alle gegevens dient te verstrekken over de plannen voor de ontmanteling van zijn installatie alsook alle informatie over de aard en de hoeveelheden van het afval afkomstig van de ontmanteling en over de datums waarop het afval zal worden overgedragen aan NIRAS. NIRAS is van mening dat deze verplichting uitsluitend betrekking heeft op de ontmantelingskosten en dus te laat komt om te garanderen dat de financiële middelen daarvoor aanwezig en beschikbaar zijn op het ogenblik dat de ontmanteling van start gaat. NIRAS raadde in januari 2013 aan het wettelijke en reglementaire kader aan te vullen met een dwingend systeem dat alle exploitanten van klassen I, II en III a priori ertoe verplicht om hun ontmantelingskosten regelmatig te ramen (ten minste om de drie jaar) vanaf het ogenblik van de toekenning van de exploitatievergunning tot de declassering door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Deze regelmatige ramingen zouden voor controle worden voorgelegd aan NIRAS en zouden als basis dienen voor de berekening van de provisies die de exploitanten moeten aanleggen om hun ontmantelingskosten te dekken. De ramingen van de exploitanten die een ontmantelingsvergunning van het FANC moeten verkrijgen, zouden bovendien het voorwerp moeten uitmaken van een eensluitend advies van NIRAS in het kader van het systeem dat moet worden ingevoerd om toezicht te houden op de toereikendheid van de provisies. De exploitanten die het grootste risico vormen als gevolg van hun installaties, de aard van de operaties die er worden uitgevoerd en de langetermijnverplichtingen die daaruit voortvloeien, zouden een ontmantelingsplan moeten opstellen in de vorm van een gestandaardiseerd en aanpasbaar reglementair document. 1. Wat is de huidige stand van zaken in dat verband? 2. Hoe werd er concreet gevolg gegeven aan die aanbeveling? 3. Welke wets- of andere wijzigingen werden er naar aanleiding van deze aanbeveling doorgevoerd? 4. Wat zal u naast de eventueel reeds genomen maatregelen nog ondernemen, en welk tijdpad zal er daarbij gevolgd worden?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

Het wettelijke kader ter zake werd niet gewijzigd. Voordat een verbetering van het huidige reglementair kader kan worden voorgesteld, is er een voorafgaande juridische analyse vereist. De Ministerraad van 31 januari 2014 heeft het voorontwerp van wet betreffende de omzetting van de richtlijn 2011/70/Euratom van de Raad van 19 juli 2011 tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval en houdende wijziging van artikel 179 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 goedgekeurd. Deze Raad heeft ook beslist om een werkgroep wetgeving (GTL) op te richten. Deze werkgroep is samengesteld uit de Administratie voor Energie, die de werkgroep voorzit, NIRAS, dat instaat voor het secretariaat en Synatom. De werkgroep raadpleegt het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle voor de aangelegenheden die vallen onder de bevoegdheid van het agentschap. De werkgroep is belast met het onderzoek van de wet- en regelgevende elementen met betrekking tot het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstof die verbeterd moeten worden, rekening houdend met de werkzaamheden en ervaringen van de voorbije jaren. De werkgroep stelt de wettelijke en reglementaire aanpassingen voor die ze nodig acht. De werkgroep onderzoekt tevens de opportuniteit en de mogelijkheid om de bestaande bepalingen, geheel of gedeeltelijk, te groeperen in éénzelfde wettekst, dit om de samenhang te versterken en het inzicht te vergemakkelijken. De werkgroep zal zijn rapport voorleggen tegen midden 2016.

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenKOSTEN DOOR VERONTREINIGING | RADIOACTIEF AFVAL | KERNENERGIE | NUCLEAIRE INDUSTRIE | ENERGIEBELEID | NUCLEAIR BELEID