...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0141 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Sub-departement Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Titel Veiligstellen van de contractuele waarborgen inzake kernafval.
Datum indiening16/09/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

In het kader van de inventaris van de nucleaire passiva wordt NIRAS geacht na te gaan of de betrokken derden adequate provisies hebben aangelegd. Het Rekenhof oordeelde in zijn 165e Boek dat NIRAS, om tot meer transparantie te komen, van de betrokken derden zou moeten verkrijgen dat de provisies die ze ter uitvoering van contractuele waarborgen hebben aangelegd, afzonderlijk zouden worden geboekt in hun jaarrekening en dat de geboekte bedragen naar behoren zouden worden gecertificeerd. NIRAS deelde de mening van het Rekenhof, maar merkte op dat er momenteel geen wettelijke middelen bestaan om de producenten ertoe te verplichten hun provisies in hun balansen te specificeren. De instelling bleek zich ook "bewust te zijn van het feit dat de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales garandeert dat er voldoende voorzieningen bestaan, maar dat ze niet volledig verzekert dat de overeenstemmende financiële middelen beschikbaar zijn als de kosten opduiken die ze moeten dekken". Zoals het Rekenhof zeer terecht stelde, zijn de contractuele waarborgen dus niet volledig veiliggesteld. De toenmalige ministers hebben naar aanleiding van die opmerkingen van het Rekenhof, die door NIRAS werden onderschreven, geantwoord dat "de nodige initiatieven zullen worden genomen, ook inzake wetgeving en reglementering". 1. Is de regering die verbintenis nagekomen? 2. Acht u ze nog relevant? 3. Wat zult u naast de eventueel reeds genomen maatregelen nog doen, en volgens welk tijdpad?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

In het huidige scenario moeten de nucleaire voorzieningen beschikbaar zijn tot het begin van de volgende eeuw. De institutionele controle is voorzien vanaf 2100. De nucleaire uitstap op zich is voorzien vanaf 2025. Onze prioriteit is het verzekeren dat de voorzieningen nog altijd beschikbaar zullen zijn om zo de belangen van de Staat en dus van alle burgers te beschermen. We hebben nu tot 2025 om een gepaste oplossing te vinden. U zal het met me eens zijn dat de beoogde tijdsspanne in dit dossier een unieke uitdaging is zowel op wetgevend als reglementaire vlak, en dit om de traceerbaarheid van financiële verantwoordelijken in de keten over een zo een lange periode en tot op een wijselijk te bepalen moment, te kunnen verzekeren. Met het doel om verbeteringsvoorstellen van het systeem van de nucleaire voorzieningen voor de ontmanteling van kerncentrales en het beheer van de verbruikte brandstoffen, aan de regering voor te leggen, wordt deze problematiek nu ook besproken in de werkgroep Wetgeving. Er zullen tevens voorstellen worden gedaan voor wat betreft de andere nucleaire exploitanten. Een eerste rapport wordt verwacht voor midden 2016.

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenRADIOACTIEF AFVAL | KERNENERGIE | GARANTIE | BEHEER VAN AFVALSTOFFEN | ENERGIEBELEID | BOEKHOUDKUNDIGE RESERVE | NUCLEAIRE VEILIGHEID