...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0138 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Sub-departement Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Titel Mechanisme voor de financiering van het Fonds op lange termijn van NIRAS.
Datum indiening16/09/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

In haar derde rapport over de inventaris van de nucleaire passiva adviseerde NIRAS onder meer dat het mechanisme voor de financiering van het Fonds op lange termijn zou moeten worden hervormd via wijzigingen van het wettelijke kader. Die hervorming zou berusten op de loskoppeling van het ogenblik van overdracht van de financiële middelen naar het Fonds op lange termijn en het ogenblik waarop het afval aan NIRAS wordt overgedragen. Het mechanisme voor de financiering van het Fonds op lange termijn zou gebruik moeten maken van een nieuw tariefsysteem dat a priori steunt op een 'tweecomponententarief', bestaande uit een jaarlijkse bijdrage (abonnement) en een variabele bijdrage, betaalbaar naar rato van de afvalhoeveelheden die aan NIRAS worden overgedragen. Dankzij het abonnementssysteem zouden eventuele stijgingen van de projectkosten kunnen worden verhaald op de globale afvalproductieprogramma's en niet langer uitsluitend op het afval dat nog door NIRAS moet worden opgehaald op het ogenblik van de kostenherziening. 1. Welk concreet gevolg werd er aan die aanbeveling gegeven? 2. Tot welke wetswijziging of andere wijzigingen heeft die aanbeveling geleid? 3. Welke maatregelen zult u treffen ter aanvulling van wat in voorkomend geval reeds werd ondernomen en welk tijdpad heeft u daartoe vastgelegd?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

Op de aanbeveling van NIRAS kwam een antwoord door het koninklijk besluit van 25 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende de bepaling van de opdrachten en werkingsmodaliteiten van de openbare instelling, waardoor in het vervolg de tariefberekeningen moeten gebaseerd zijn op de globale programma's van afvalproductie en niet meer op het nog over te dragen afval. De overeenkomsten tussen NIRAS en de producenten van radioactief afval moeten ten laatste tegen 31 december 2018 in overeenstemming gebracht zijn met de in het koninklijk besluit van 25 april 2014 vastgelegde principes.

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenKOSTEN DOOR VERONTREINIGING | RADIOACTIEF AFVAL | KERNENERGIE | FINANCIERING | BEHEER VAN AFVALSTOFFEN | NUCLEAIRE INDUSTRIE | ENERGIEBELEID | BOEKHOUDKUNDIGE RESERVE