...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0137 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Sub-departement Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Titel Bevoegdheid van de Commissie voor nucleaire voorzieningen om dwangmaatregelen te nemen.
Datum indiening16/09/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

In haar derde rapport over de inventaris van de nucleaire passiva adviseerde NIRAS inzake de controle van het bestaan, de toereikendheid en de beschikbaarheid van de voorzieningen dat men de manoeuvreerruimte van de Commissie voor nucleaire voorzieningen zou moeten uitbreiden, met name door haar de nodige dwangbevoegdheden toe te kennen. 1. a) Sluit u zich aan bij de analyse en de voorstellen van NIRAS? b) Zo neen, wat stelt u zelf voor? 2. Welke maatregelen zult u treffen ter aanvulling van wat in voorkomend geval reeds werd ondernomen en welk tijdpad heeft u daartoe vastgelegd?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

De manoeuvreerruimte van de Commissie voor nucleaire voorzieningen zou er baat bij hebben om op bepaalde punten uitgebreid te worden en hen toe te laten de verplichtingen, opgelegd door het wettelijk en reglementair kader, nl. het bestaan, de toereikendheid en de beschikbaarheid van de nucleaire voorzieningen, na te gaan. Om dit objectief te bereiken is een voorafgaande gedetailleerde juridische analyse vereist, vooraleer een verbetering van het huidige reglementair kader kan worden voorgesteld. De Ministerraad van 31 januari 2014 heeft het voorontwerp van wet betreffende de omzetting van de richtlijn 2011/70/Euratom van de Raad van 19 juli 2011 tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval en houdende wijziging van artikel 179 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 goedgekeurd. Deze Raad heeft ook beslist om een werkgroep wetgeving (GTL) op te richten. Deze werkgroep is samengesteld uit de Administratie voor Energie, die de werkgroep voorzit, NIRAS, dat instaat voor het secretariaat en Synatom. De werkgroep raadpleegt het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle voor de aangelegenheden die vallen onder de bevoegdheid van het agentschap. De werkgroep is belast met het onderzoek van de wet- en regelgevende elementen met betrekking tot het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstof die verbeterd moeten worden, rekening houdend met de werkzaamheden en ervaringen van de voorbije jaren. De werkgroep stelt de wettelijke en reglementaire aanpassingen voor die ze nodig acht. De werkgroep onderzoekt tevens de opportuniteit en de mogelijkheid om de bestaande bepalingen, geheel of gedeeltelijk, te groeperen in éénzelfde wettekst, dit om de samenhang te versterken en het inzicht te vergemakkelijken. De werkgroep zal zijn rapport voorleggen tegen midden 2016.

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenKOSTEN DOOR VERONTREINIGING | RADIOACTIEF AFVAL | BEHEER VAN AFVALSTOFFEN | CONTROLEORGAAN | ENERGIEBELEID | BOEKHOUDKUNDIGE RESERVE