...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0136 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Sub-departement Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Titel Rapportering aan de Commissie voor nucleaire voorzieningen.
Datum indiening16/09/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

In haar derde rapport over de inventaris van de nucleaire passiva adviseerde NIRAS, inzake de controle van het bestaan, de toereikendheid en de beschikbaarheid van de voorzieningen, dat het wettelijke kader op gestructureerde en duidelijke wijze de inhoud en de vorm zou moeten vastleggen van de rapporten die bij de Commissie voor† nucleaire voorzieningen worden ingediend over alle elementen die nodig zijn voor een strikte controle van het financiŽle beheer van de geprovisioneerde financiŽle middelen. 1. a) Sluit u zich aan bij de analyse en voorstellen van NIRAS? b) Zo neen, wat stelt u zelf voor? 2. Welke maatregelen zult u treffen ter aanvulling van wat in voorkomend geval reeds werd ondernomen en welk tijdpad heeft u daartoe vastgelegd?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

Inderdaad, de wet vraagt aan de Commissie voor nucleaire voorzieningen om het bestaan, de toereikendheid en de beschikbaarheid van de voorzieningen te controleren. Wat betreft : A. Het bestaan van de voorzieningen: Men kan vaststellen dat de voorzieningen voor de ontmanteling van de kerncentrales en het beheer van de bestraalde splijtstoffen van de centrales in de financiŽle rekeningen van Synatom geÔntegreerd zijn. Deze rekeningen worden door externe revisoren geauditeerd en worden voorgelegd aan de Commissie voor nucleaire voorzieningen. B. De toereikendheid van de voorzieningen : De driejaarlijkse herzieningsoefening zoals deze wordt voorgelegd aan de Commissie voor nucleaire voorzieningen, dient om de toereikendheid te analyseren. Op dat moment worden de scenario's en de methodologieŽn herzien en hun overeenstemming met de bestaande voorzieningen wordt gecontroleerd. Indien dit niet overeenstemt worden er aanpassingen aangebracht. C. De beschikbaarheid van de voorzieningen: De wet schrijft voor dat Synatom over voldoende liquide middelen moet beschikken om de uitgaven van de volgende drie jaren te dekken. Hierop wordt eveneens toegezien door de Commissie voor nucleaire voorzieningen. Wat het gebruik van de voorzieningen aangaat, kan ik u meedelen dat er een jaarlijkse rapportering wordt opgesteld door Electrabel voor wat betreft de uitgaven afgenomen van de voorzieningen voor ontmanteling van de kerncentrales en door Synatom voor wat betreft de uitgaven afgenomen van de voorzieningen voor het beheer van de bestraalde splijtstoffen bestraald in deze centrales. Aan de Commissie nucleaire voorzieningen zijn twee verslagen voorgelegd betreffende de bedragen die in 2013 en 2014 zijn afgenomen voor de ontmanteling en voor het beheer van de bestraalde splijtstoffen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenRADIOACTIEF AFVAL | KERNENERGIE | FINANCIERING | BEHEER VAN AFVALSTOFFEN | ENERGIEBELEID | BOEKHOUDKUNDIGE RESERVE