...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0134 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Sub-departement Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Titel Omzetting van artikel 3.2. b) van richtlijn 2003/122/Euratom van 22 december 2003.
Datum indiening16/09/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

Artikel 3.2. b) van richtlijn 2003/122/Euratom van 22 december 2003 inzake de controle op hoogactieve ingekapselde radioactieve bronnen en weesbronnen stelt dat de lidstaten, alvorens een vergunning af te geven, zich ervan vergewissen dat "door middel van een financiële zekerheid of een ander gelijksoortig voor de betrokken bron geschikt middel, passende voorzieningen zijn getroffen voor het veilige beheer van bronnen, wanneer zij afgedankte bronnen worden, ook ingeval de houder insolvent wordt of de werkzaamheden staakt." 1. Via welke bepalingen wordt dat artikel in Belgisch recht omgezet? 2. Zou de vergunning niet gepaard moeten gaan met de verplichting om een in België gelokaliseerde financiële waarborg te stellen? 3. Over welke middelen beschikt het Insolvabiliteitsfonds van NIRAS momenteel en welke bedragen zullen er tot 2025 in gestort worden?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

De richtlijn 2003/122 van 22 december 2003 werd ingetrokken en werd vervangen door de richtlijn 2013/59/EURATOM tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling. Deze richtlijn moet uiterlijk 6 februari 2018 worden omgezet. De eventuele verplichting om een financiële garantie te stellen zal worden overwogen in het kader van de omzetting van de bovengenoemde richtlijn. De beschikbare middelen in het insolvabiliteitsfonds, gewaardeerd tegen de marktwaarde van de beleggingen op 31 december 2014, bedroegen 14.248 miljoen euro. De spijzingsregels van dit fonds zijn vastgelegd in artikel 15, § 5, van het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van NIRAS. Conform deze regels en in het kader van de inventaris 2008-2012 van alle nucleaire installaties die radioactieve stoffen bevatten die NIRAS moet opmaken en bijwerken volgens het punt 6 van artikel 179, § 2, van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 vastgesteld, werd het plafond dat de opschorting van spijzing tot gevolg heeft vastgelegd op 22,607 miljoen euro (2011).

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenRADIOACTIEF AFVAL | RICHTLIJN | BEHEER VAN AFVALSTOFFEN | ENERGIEBELEID | NUCLEAIR BELEID | FINANCIELE SOLVABILITEIT | NUCLEAIRE VEILIGHEID | EGA | NATIONALE UITVOERINGSMAATREGEL