...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0130 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Sub-departement Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Titel Initieel ontmantelingsplan van het IRE.
Datum indiening15/09/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

Toen het derde rapport over de inventaris van de nucleaire passiva van NIRAS werd opgesteld, was het initiële ontmantelingsplan van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE) nog niet beschikbaar. Het was de enige site van klasse I die er geen kon voorleggen. 1. Wat is de huidige stand van zaken? 2. Wanneer werd dat initiële ontmantelingsplan ingediend of wanneer zal het ingediend worden? 3. Bovendien had de Belgische Staat nog niet voor een financieringsmechanisme gezorgd om de kosten van de ontmanteling van de installaties met betrekking tot de nucleaire activiteiten van het IRE te dekken, wat wel het geval was voor de nucleaire passiva van Belgoprocess en het SCK*CEN. Wat is de situatie thans?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

Het artikel 5 van het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende de bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van NIRAS voorziet dat de exploitant ten gelegener tijd en ten laatste drie jaar voor de definitieve stillegging van zijn installaties een ontmantelingsplan aan de instelling verstrekt. Hoewel het momenteel geen reglementaire verplichting is, zou het een goede aanpak zijn dat de exploitanten een initieel ontmantelingsplan opstellen en dit op gezette tijden actualiseren. Tot op heden is de definitieve stopzetting van de installaties van het IRE nog niet gepland en in tegenstelling tot wat is aangeven in het derde inventarisrapport van de nucleaire passiva van NIARS, heeft het IRE in 2000 een initieel ontmantelingsplan aan NIRAS bezorgd. Het ontmantelingsplan zelf is nooit bijgewerkt maar de fysieke inventaris van de uitrustingen en de materialen die in het plan vervat is, werd herzien in 2006-2007, in 2011-2012 en in 2014. Deze inventaris is het document dat NIRAS moet toelaten de kosten van de sanering in te schatten en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor het opstellen van een inventaris van de nucleaire passiva. De vierde en laatste versie van de fysieke inventaris van de uitrustingen en de materialen werd begin 2015 aan NIRAS bezorgd. Het gebrek aan een structureel financieringsmechanisme zoals geopperd door het geacht lid, heeft de Belgische Staat niet weerhouden de nodige bedragen in zijn begroting in te schrijven, krachtens het koninklijk besluit van 16 oktober 1991 dat het volgende bepaalt "De ministers die bevoegd zijn voor Economische Zaken en de Energie, schrijven jaarlijks de dotatie voor het delgen van het sociaal en technisch passief van het Instituut in hun begroting.". Tot op vandaag hebben deze inschrijvingen alle ontmantelingskosten van het IRE gedekt.

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenKOSTEN DOOR VERONTREINIGING | RADIOACTIEF AFVAL | FINANCIERING | BEHEER VAN AFVALSTOFFEN | NUCLEAIRE INDUSTRIE | ENERGIEBELEID | NUCLEAIRE VEILIGHEID