...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0125 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Sub-departement Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Titel Ratificatie van de protocollen van 2004 met betrekking tot het plafond van de schadevergoeding die de exploitanten moeten betalen wanneer zich een kernongeval voordoet.
Datum indiening15/09/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

In een verslag van het Franse Rekenhof van mei 2014 over de productiekosten van nucleaire elektriciteit wordt erop gewezen dat de plafonds voor de schadevergoeding die de exploitanten  moeten betalen wanneer zich een kernongeval voordoet, erg laag liggen in vergelijking met het bedrag van de schade die door een ernstig kernongeval veroorzaakt kan worden. In februari 2004 werden protocollen afgesloten waarin die plafonds worden opgetrokken. Volgens het verslag heeft Frankrijk die protocollen, die tevens in een verruiming van de definitie van de te dekken schade voorzien, geratificeerd. België zou dat nog niet hebben gedaan. Hoe staat het met het ratificatiedossier en wanneer zal ons land die protocollen kunnen ratificeren, indien dat intussen nog niet gebeurd is?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

In tegenstelling tot wat het geachte parlementslid afleidt uit het rapport waarnaar hij in zijn vraag verwijst, heeft Frankrijk de protocollen van 12 februari 2004 [nog niet geratificeerd] (meer precies, het Protocol tot wijziging van de Conventie van Parijs van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie, als gewijzigd bij het Aanvullend Protocol van 28 januari 1964 en bij het Protocol van 16 november 1982, gedaan te Parijs op 12 februari 2004 en het Protocol tot wijziging van de Conventie van Brussel van 31 januari 1963 aanvullend aan de Conventie van Parijs van 29 juli 1960 inzake de wettelijke aansprakelijkheid, gewijzigd door het Aanvullend Protocol van 28 januari 1984 et door het Protocol van 16 november 1982, gedaan te Parijs op 12 februari 2004). De Belgische wet houdende instemming van de betreffende Protocollen dateert van 18 juni 2014; tot op heden is deze nog niet gevolgd door de bekrachtiging van de akten. Deze situatie is identiek voor alle Partijen bij de conventies die ook lidstaten zijn van de Europese Unie. Deze Protocollen zijn dus nog niet van kracht. Een tweederdemeerderheid is vereist voor de Conventie van Parijs en unanimiteit is vereist voor de Aanvullende Conventie van Brussel. De Franse wetgever is wel sneller geweest om zijn wetgeving ten gronde aan te passen maar de Belgische wetgever heeft zijn achterstand goedgemaakt met het stemmen van de wet van 29 juni 2014 die de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie. Deze wet is - evenmin als de Franse - nog niet in werking getreden. Om redenen van rechtsbevoegdheid is het wenselijk dat alle Partijen die lid zijn van de Europese Unie hun bekrachtiging simultaan neerleggen. De Raad van de EU heeft hierover een beslissing aangenomen (Beschikking 2004/294/EG van 8 maart 2004, PB L97 van 8 maart 2004). Twee Partijen die eveneens lid zijn van de Europese Unie, namelijk Italië en het Verenigd Koninkrijk, moeten echter hun wetgeving nog aanpassen Anderzijds is de Belgische wetgeving altijd al guller geweest dan de Franse. De Belgische kernexploitant is al verantwoordelijk tot het bedrag van 1,2 miljard euro terwijl de verantwoordelijkheid van een Franse kernexploitant slechts 91,5 miljoen euro bedraagt. Voor wat het bedrag betreft, heeft de Belgische wetgever naar het voorbeeld van een aantal andere Partijen dus geanticipeerd op het in werking treden van de Protocollen (ter herinnering, het minimale te verzekeren bedrag door exploitant voor de burgerlijke aansprakelijkheid namens de geciteerde Protocollen is 700 miljoen euro). Een andere vertragingsfactor zit vervat in de nieuwe definitie van schade die voorkomt in de Protocollen van 12 februari 2004. Sommige nieuwe rubrieken zijn niet verzekerbaar, zoals het verschil tussen de tienjarige en dertigjarige verjaringstermijnen voor lichamelijke schade of (op zijn minst ten belope van het vereiste bedrag) de schade aan het milieu. De Partijen komen regelmatig samen om te overleggen over alternatieve dekking. Artikel 10/1 van de hoger geciteerde wet van 29 juni 2014 voorziet in een bepaling hierover; de toepassing ervan wordt onderzocht door de diensten van mijn collega, de minister van Financiën. Genoemde wet van 29 juni 2014 wordt geacht in werking te treden op 1 januari 2016, maar rekening houdend met de voorgaande elementen, zal ik aan mijn collega de minister van Economie voorstellen om het inwerking treden uit te stellen, in de hoop om tegen de 1 januari 2017, in overleg met de andere Partijen, te kunnen afsluiten.

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenSCHADEVERGOEDING | KERNENERGIE | KERNONGEVAL | ENERGIEBELEID | RATIFICATIE VAN EEN OVEREENKOMST | NUCLEAIRE VEILIGHEID