...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0120 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Sub-departement Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Titel CategorieŽn van activa die toegelaten zijn als activa ter dekking van de nucleaire kosten.†
Datum indiening15/09/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

In haar derde rapport over de inventaris van de nucleaire passiva adviseerde NIRAS in januari 2013 onder meer dat de categorieŽn van activa die toegelaten zijn als dekkingsactiva bepaald zouden moeten worden en dat hun maximale aandeel in de volledige portefeuille vastgesteld zou moeten worden opdat er een evenwicht kan worden bewaard tussen het optimaliseren van de rentabiliteit van de beleggingen en het nemen van financiŽle risico's. Ook zou het aanvaardbare risiconiveau in het kader van het beheer van de financiŽle middelen over een erg lange periode (splijtstoffen en afval) bepaald kunnen worden. Deze activa zouden bovendien onafhankelijk moeten zijn van de exploitanten en van hun rechtstreekse en onrechtstreekse aandeelhouders. 1. Welk concreet gevolg werd er aan die aanbeveling gegeven? 2. Tot welke wetswijziging of andere wijzigingen heeft die aanbeveling geleid? 3. Welke maatregelen zult u treffen ter aanvulling van wat in voorkomend geval reeds werd ondernomen en welk tijdpad heeft u daartoe vastgelegd?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

Zoals het geacht lid heeft vernomen in het antwoord op vraag 111, bestaat er in BelgiŽ geen systeem van toegewezen activa. Iedere nucleaire exploitant moet voldoen aan de boekhoudwetgeving en aan specifieke vereisten indien deze bestaan. (zie uw vraag nr. 111 van 15 september 2015, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2015-2016, nr. 47) Tot op vandaag zijn er geen categorieŽn van toegestane activa of van maximale aandelen die deze mogen vertegenwoordigen in het totaal van de portefeuille gedefinieerd. Het is een goede praktijk dat de beheerder een diversificatiepolitiek en risico-avers beleid leidt. Vooraleer een verbetering van het huidige reglementair kader kan worden voorgesteld is een voorafgaande gedetailleerde juridische en financiŽle analyse vereist. De Ministerraad van 31 januari 2014 heeft het voorontwerp van wet betreffende de omzetting van de richtlijn 2011/70/Euratom van de Raad van 19 juli 2011 tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval en houdende wijziging van artikel 179 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 goedgekeurd. Deze Raad heeft ook beslist om een werkgroep wetgeving (GTL) op te richten. Deze werkgroep is samengesteld uit de Administratie voor Energie, die de werkgroep voorzit, NIRAS, dat instaat voor het secretariaat en Synatom. De werkgroep raadpleegt het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle voor de aangelegenheden die vallen onder de bevoegdheid van het agentschap. De werkgroep is belast met het onderzoek van de wet- en regelgevende elementen aangaande het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstof die verbeterd moeten worden, rekening houdend met de werkzaamheden en ervaringen van de voorbije jaren. De werkgroep stelt de wettelijke en reglementaire aanpassingen voor die ze nodig acht. De werkgroep onderzoekt tevens de opportuniteit en de mogelijkheid om de bestaande bepalingen, geheel of gedeeltelijk, te groeperen in ťťnzelfde wettekst, dit om de samenhang te versterken en het inzicht te vergemakkelijken. De werkgroep zal zijn rapport voorleggen tegen midden 2016.

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenKOSTEN DOOR VERONTREINIGING | RADIOACTIEF AFVAL | KERNENERGIE | ENERGIEBELEID | BOEKHOUDKUNDIGE RESERVE | NUCLEAIRE VEILIGHEID