...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0119 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Sub-departement Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Titel Nucleaire voorzieningen. - Toegepaste actualisatievoeten.
Datum indiening15/09/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

In haar derde rapport over de inventaris van de nucleaire passiva adviseerde NIRAS, inzake de toereikendheid en beschikbaarheid van de voorzieningen, dat het wettelijke kader zou opleggen dat de voorzieningen die bestemd zijn om de vaste kosten met betrekking tot het langetermijnbeheer van het radioactieve afval te dekken, integraal in geactualiseerde waarde worden aangelegd vanaf het begin van de exploitatie van de kerncentrales. Nog volgens NIRAS zouden op hetzelfde vlak regels moeten worden vastgelegd om de toegepaste actualisatievoeten te bepalen. Daarbij zou vanaf de stopzetting van de exploitatie een meer voorzichtige voet in aanmerking moeten worden genomen, op basis van een rendement van de activa dat een hogere graad van veiligheid combineert met een hogere liquiditeit. 1. a) Sluit u zich aan bij de analyse en de voorstellen van NIRAS? b) Zo neen, wat stelt u zelf voor? 2. Welke maatregelen zult u treffen ter aanvulling van wat in voorkomend geval reeds werd ondernomen en welk tijdpad heeft u daartoe vastgelegd?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

De vraag van het geacht lid lijkt over de nucleaire voorzieningen in het algemeen te gaan en niet over deze in het specifieke geval van de wet van 11 april 2003. De actualisatievoet moet altijd aangepast zijn aan het tijdsbestek waarin de voorzieningen werkelijk nodig zullen zijn. Er zijn zowel op nationaal als op internationaal vlak veel discussies aan de gang over de te gebruiken actualisatievoet voor nucleaire voorzieningen. Van deze discussies heb ik begrepen dat het niet evident is om een dergelijke actualisatievoet vast te leggen, bovenal gezien de lange periode die moet worden overbrugd. In deze materie is de voorzichtigheid een goede raadgever. Vooraleer een verbetering van het huidige reglementair kader kan worden voorgesteld is een voorafgaande gedetailleerde juridische en financiële analyse vereist. De Ministerraad van 31 januari 2014 heeft het voorontwerp van wet betreffende de omzetting van de richtlijn 2011/70/Euratom van de Raad van 19 juli 2011 tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval en houdende wijziging van artikel 179 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 goedgekeurd. Deze Raad heeft ook beslist om een werkgroep wetgeving (GTL) op te richten. Deze werkgroep is samengesteld uit de Administratie voor Energie, die de werkgroep voorzit, NIRAS, dat instaat voor het secretariaat en Synatom. De werkgroep raadpleegt het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle voor de aangelegenheden die vallen onder de bevoegdheid van het agentschap. De werkgroep is belast met het onderzoek van de wet- en regelgevende elementen met betrekking tot het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstof die verbeterd moeten worden, rekening houdend met de werkzaamheden en ervaringen van de voorbije jaren. De werkgroep stelt de wettelijke en reglementaire aanpassingen voor die ze nodig acht. De werkgroep onderzoekt tevens de opportuniteit en de mogelijkheid om de bestaande bepalingen, geheel of gedeeltelijk, te groeperen in éénzelfde wettekst, dit om de samenhang te versterken en het inzicht te vergemakkelijken. De werkgroep zal zijn rapport voorleggen tegen midden 2016.

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenKOSTEN DOOR VERONTREINIGING | RADIOACTIEF AFVAL | KERNENERGIE | BEHEER VAN AFVALSTOFFEN | ENERGIEBELEID | NUCLEAIR BELEID | NUCLEAIRE VEILIGHEID | KERNCENTRALE