...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0115 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Sub-departement Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Titel Voorkomen van buitensporige ophopingen van nucleaire afvalvoorraden.
Datum indiening15/09/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

In haar derde rapport over de inventaris van de nucleaire passiva adviseerde NIRAS dat het wettelijke en reglementaire kader in een bepaling zou moeten voorzien om onredelijke ophopingen van afvalvoorraden op de sites van de exploitanten te voorkomen, omdat deze een bron van potentiële nucleaire passiva zijn. 1. Sluit u zich aan bij de analyse en het voorstel van NIRAS? 2. Welke maatregelen zult u treffen ter aanvulling van wat in voorkomend geval reeds werd ondernomen en welk tijdpad heeft u daartoe vastgelegd?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

Niet geoorloofde opeenhopingen van radioactief afval op de sites van de exploitanten moeten niet alleen vermeden worden omdat ze de bron van potentiële nucleaire passiva zijn, maar ook omdat ze een veiligheidsrisico voor de werknemers, de bevolking en het milieu zouden kunnen vormen, als hun installaties niet specifiek voor het beheer of opslag van radioactief afval ontworpen zijn. Het FANC werkt aan een voorstel tot wijziging van het ARBIS (algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen) met het oog op een versterking van de wettelijke of reglementaire middelen om de houder van radioactieve afvalstoffen te verplichten tot het ondernemen van bepaalde acties wanneer hij de controle op het beheer van deze radioactieve stoffen verliest of dreigt te verliezen. In dergelijke gevallen wil het Agentschap de houder kunnen verplichten om de radioactieve afvalstoffen af te voeren naar het NIRAS. Voor de procedure die op punt moet worden gesteld om deze bepaling mogelijk te maken, werd onder meer het advies van het NIRAS ingewonnen. Een vooruitgang van deze nieuwe voorstel van regelgeving betreft de opslagvoorwaarden voor afval op de site van de exploitant. Als laatstgenoemde beschikt over een opslaglokaal, dan moet hij de maximale opslagcapaciteit ervan definiëren. Wanneer deze capaciteit wordt overschreden, zijn voortaan handhavingsmaatregelen voorzien, waardoor het afval mogelijk verplicht moet worden afgevoerd naar het NIRAS.

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenRADIOACTIEF AFVAL | KERNENERGIE | NUCLEAIRE INDUSTRIE | ENERGIEBELEID | NUCLEAIRE VEILIGHEID