...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0113 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Sub-departement Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Titel Verplichting om een overeenkomst af te sluiten over het beheer van radioactief afval. -  Regime van financiële verantwoordelijkheid op lange termijn.
Datum indiening15/09/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

In haar derde rapport over de inventaris van de nucleaire passiva stelde NIRAS onder meer vast dat haar wettelijke en reglementaire kader enkele hiaten vertoont die nadelig zijn voor de instelling bij de uitvoering van haar opdracht met betrekking tot het beheer van het radioactieve afval. Het kader legt de exploitanten - huidige of toekomstige producenten van afval aan wie NIRAS diensten verleent totdat er een definitieve bestemming voor hun afval is uitgewerkt - niet allemaal de verplichting op een overeenkomst af te sluiten over het beheer van hun radioactieve afval door NIRAS en is vooral onvolledig wat hun regime van financiële verantwoordelijkheid op lange termijn betreft. NIRAS adviseerde derhalve dat er mechanismen zouden moeten worden ingevoerd die de overname van het radioactieve afval van alle producenten door NIRAS op  gestandaardiseerde wijze regelen. De belangrijkste maatregel zou erin bestaan alle exploitanten te verplichten een overeenkomst af te sluiten over het beheer van hun radioactieve afval. 1. Welk concreet gevolg werd er aan die aanbeveling gegeven? 2. Tot welke wetswijziging of andere wijzigingen heeft die aanbeveling geleid? 3. Welke maatregelen zult u treffen ter aanvulling van wat in voorkomend geval reeds werd ondernomen en welk tijdpad heeft u daartoe vastgelegd?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

Het is juist dat het wettelijk en reglementair kader van NIRAS bepaalde lacunes bevat. Het legt niet aan alle exploitanten - producenten van radioactief afval de verplichting op om een overeenkomst af te sluiten met NIRAS. Voordat een verbetering van het huidige reglementair kader kan worden voorgesteld, is er een voorafgaande juridische analyse vereist. De Ministerraad van 31 januari 2014 heeft het voorontwerp van wet betreffende de omzetting van de richtlijn 2011/70/Euratom van de Raad van 19 juli 2011 tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval en houdende wijziging van artikel 179 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 goedgekeurd. Deze Raad heeft ook beslist om een werkgroep wetgeving (GTL) op te richten. Deze werkgroep is samengesteld uit de Administratie voor Energie, die de werkgroep voorzit, NIRAS, dat instaat voor het secretariaat en Synatom. De werkgroep raadpleegt het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle voor de aangelegenheden die vallen onder de bevoegdheid van het agentschap. De werkgroep is belast met het onderzoek van de wet- en regelgevende elementen m.b.t. het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstof die verbeterd moeten worden, rekening houdend met de werkzaamheden en ervaringen van de voorbije jaren. De werkgroep stelt de wettelijke en reglementaire aanpassingen voor die ze nodig acht. De werkgroep onderzoekt tevens de opportuniteit en de mogelijkheid om de bestaande bepalingen, geheel of gedeeltelijk, te groeperen in éénzelfde wettekst, dit om de samenhang te versterken en het inzicht te vergemakkelijken. De werkgroep zal zijn rapport voorleggen tegen midden 2016.

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenRADIOACTIEF AFVAL | KERNENERGIE | BEHEER VAN AFVALSTOFFEN | NUCLEAIRE INDUSTRIE | ENERGIEBELEID | NUCLEAIRE VEILIGHEID