...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0112 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Sub-departement Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Titel Locatie van de gereserveerde activa voor het aanleggen van de nucleaire provisies.
Datum indiening15/09/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

In het kader van haar derde rapport over de inventaris van de nucleaire passiva adviseerde NIRAS in januari 2013 onder meer dat de gereserveerde activa zich in België zouden moeten bevinden. 1. Wat is de huidige stand van zaken hieromtrent? 2. Welk percentage van de gereserveerde activa bevindt zich momenteel in België? 3. Hoe werd er concreet gevolg gegeven aan die aanbeveling? 4. Welke wetswijziging of andere wijzigingen werden er naar aanleiding van die aanbeveling doorgevoerd? 5. Wat zal u naast de eventueel reeds genomen maatregelen ondernemen en welk tijdpad zal er daarbij gevolgd worden?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

Zoals het geacht lid in het antwoord op zijn vraag nr. 111 van 15 september 2015 kon vernemen, bestaat er in België geen systeem van toegewezen activa. Deze zijn dus ook niet localiseerbaar. (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2015-2016, nr. 47) Voordat een verbetering van het huidige reglementair kader kan worden voorgesteld, is er een voorafgaande juridische analyse vereist. De Ministerraad van 31 januari 2014 heeft het voorontwerp van wet betreffende de omzetting van de richtlijn 2011/70/Euratom van de Raad van 19 juli 2011 tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval en houdende wijziging van artikel 179 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 goedgekeurd. Deze Raad heeft ook beslist om een werkgroep wetgeving (GTL) op te richten. Deze werkgroep is samengesteld uit de Administratie voor Energie, die de werkgroep voorzit, NIRAS, dat instaat voor het secretariaat en Synatom. De werkgroep raadpleegt het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle voor de aangelegenheden die vallen onder de bevoegdheid van het agentschap. De werkgroep is belast met het onderzoek van de wet- en regelgevende elementen aangaande het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstof die verbeterd moeten worden, rekening houdend met de werkzaamheden en ervaringen van de voorbije jaren. De werkgroep stelt de wettelijke en reglementaire aanpassingen voor die ze nodig acht. De werkgroep onderzoekt tevens de opportuniteit en de mogelijkheid om de bestaande bepalingen, geheel of gedeeltelijk, te groeperen in éénzelfde wettekst, dit om de samenhang te versterken en het inzicht te vergemakkelijken. De werkgroep zal zijn rapport voorleggen tegen midden 2016.

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenKOSTEN DOOR VERONTREINIGING | RADIOACTIEF AFVAL | KERNENERGIE | ENERGIEBELEID | BOEKHOUDKUNDIGE RESERVE | NUCLEAIRE VEILIGHEID