...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0111 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Sub-departement Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Titel Aanbeveling van NIRAS in verband met de samenstelling van specifiek gereserveerde activa.
Datum indiening15/09/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

In het kader van haar derde rapport over de inventaris van de nucleaire passiva adviseerde NIRAS in januari 2013 meer bepaald om de exploitanten van sites van klasse I en de exploitanten van grote sites van klasse II ertoe te verplichten provisies aan te leggen die gepaard gaan met de samenstelling van speciaal daartoe bestemde activa, waarvan het beheer onderworpen zou zijn aan duidelijke en strikte regels om de beschikbaarheid van die provisies te waarborgen zolang die verplichtingen nagekomen moeten worden. 1. Hoe werd er concreet gevolg gegeven aan die aanbeveling? 2. Welke wetswijziging of andere wijzigingen werden er naar aanleiding van die aanbeveling doorgevoerd? 3. Wat zal u boven op de eventueel reeds genomen maatregelen ondernemen en welk tijdpad zal er daarbij gevolgd worden?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

In deze aanbeveling van het derde inventarisrapport, doelt NIRAS op het opzetten van "toegewezen activa", het gebruik ervan wordt toegepast in Frankrijk, waarbij activa worden toegewezen (financiële waarden of andere) waarvan de waarde en het rendement exclusief wordt aangewend om de voorzieningen aan te leggen om de lange termijn verplichtingen na te komen. Het is dus een middel om een specifiek doel te bereiken, namelijk het veiligstellen van voorzieningen. Als middel verdient dit een grondige reflectie maar ze zijn geen doel op zich. Frankrijk heeft tijdens de recente financiële crisis verliezen opgetekend op de waarde van zijn toegewezen activa. Voordat een verbetering van het huidige reglementair kader kan worden voorgesteld, is er een voorafgaande juridische analyse vereist. De Ministerraad van 31 januari 2014 heeft het voorontwerp van wet betreffende de omzetting van de richtlijn 2011/70/Euratom van de Raad van 19 juli 2011 tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval en houdende wijziging van artikel 179 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 goedgekeurd. Deze Raad heeft ook beslist om een werkgroep wetgeving (GTL) op te richten. Deze werkgroep is samengesteld uit de Administratie voor Energie, die de werkgroep voorzit, NIRAS, dat instaat voor het secretariaat en Synatom. De werkgroep raadpleegt het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle voor de aangelegenheden die vallen onder de bevoegdheid van het agentschap. De werkgroep is belast met het onderzoek van de wet- en regelgevende elementen m.b.t. het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstof die verbeterd moeten worden, rekening houdend met de werkzaamheden en ervaringen van de voorbije jaren. De werkgroep stelt de wettelijke en reglementaire aanpassingen voor die ze nodig acht. De werkgroep onderzoekt tevens de opportuniteit en de mogelijkheid om de bestaande bepalingen, geheel of gedeeltelijk, te groeperen in éénzelfde wettekst, dit om de samenhang te versterken en het inzicht te vergemakkelijken. De werkgroep zal zijn rapport voorleggen tegen midden 2016.

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenKOSTEN DOOR VERONTREINIGING | RADIOACTIEF AFVAL | KERNENERGIE | ENERGIEBELEID | BOEKHOUDKUNDIGE RESERVE | ENERGIECENTRALE | NUCLEAIRE VEILIGHEID