...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0108 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Sub-departement Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Titel Aanbeveling om het wettelijke en reglementaire kader aan te vullen met een algemene verplichting om provisies aan te leggen.
Datum indiening15/09/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

In het kader van haar derde rapport over de inventaris van de nucleaire passiva adviseerde NIRAS in januari 2013 onder meer om het wettelijke en reglementaire kader aan te vullen met een algemene verplichting voor alle exploitanten om provisies aan te leggen om hun nucleaire kosten te dekken. Die algemene verplichting zou gepaard moeten gaan met gestandaardiseerde aanvullende verplichtingen inzake de veiligstelling en het beheer van de aan de provisies gekoppelde financiële middelen, en inzake controle en transparantie. Die aanbeveling stoelde op de vaststelling dat er in België geen algemeen wettelijk en reglementair kader bestond dat de dekking van de nucleaire kosten regelt. A fortiori bestond er geen enkele algemene bepaling die tot doel had de financieel verantwoordelijken van nucleaire installaties te verplichten voldoende provisies aan te leggen om de dekking van hun nucleaire kosten te garanderen. 1. Hoe werd er concreet gevolg gegeven aan die aanbeveling? 2. Welke wetswijziging of andere wijzigingen werden er naar aanleiding van die aanbeveling doorgevoerd? 3. Wat zal u naast de eventueel reeds genomen maatregelen ondernemen en welk tijdpad zal er daarbij gevolgd worden?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

Zoals u gelezen heeft in het derde inventarisrapport, wordt het onderwerp boekhoudkundige voorzieningen in detail behandeld in de sectie 6.1.1. "Boekhoudwetgeving" van dat rapport. Het is inderdaad nodig om te vermijden dat het aan de Belgische Staat zou toekomen te betalen in de plaats van een nucleaire exploitant (klasse I, II, III of een andere). Vanuit dit standpunt is het aan te raden een algemeen systeem van voorzieningen op te stellen. Niettegenstaande is er, gezien de grote variëteit van de situaties dat zo een systeem moet omvatten, een voorafgaande juridische analyse vereist, voordat een verbetering van het huidige reglementair kader wordt voorgesteld. De Ministerraad van 31 januari 2014 heeft het voorontwerp van wet betreffende de omzetting van de richtlijn 2011/70/Euratom van de Raad van 19 juli 2011 tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval en houdende wijziging van artikel 179 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 goedgekeurd. Deze Raad heeft ook beslist om een werkgroep wetgeving (GTL) op te richten. Deze werkgroep is samengesteld uit de Administratie voor Energie, die de werkgroep voorzit, NIRAS, dat instaat voor het secretariaat en Synatom. De werkgroep raadpleegt het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle voor de aangelegenheden die vallen onder de bevoegdheid van het agentschap. De werkgroep is belast met het onderzoek van de wet- en regelgevende elementen m.b.t. het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstof die verbeterd moeten worden, rekening houdend met de werkzaamheden en ervaringen van de voorbije jaren. De werkgroep stelt de wettelijke en reglementaire aanpassingen voor die ze nodig acht. De werkgroep onderzoekt tevens de opportuniteit en de mogelijkheid om de bestaande bepalingen, geheel of gedeeltelijk, te groeperen in éénzelfde wettekst, dit om de samenhang te versterken en het inzicht te vergemakkelijken. De werkgroep zal zijn rapport voorleggen tegen midden 2016.

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenKOSTEN DOOR VERONTREINIGING | RADIOACTIEF AFVAL | KERNENERGIE | ENERGIEBELEID | BOEKHOUDKUNDIGE RESERVE | NUCLEAIRE VEILIGHEID