...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0472 - Zittingsperiode : 54


Auteur Catherine Fonck, CDH
Departement Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sub-departement Sociale Zaken en Volksgezondheid
Titel Esthetische geneeskunde. (MV 5985)
Datum indiening08/10/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum17/11/2015

 
Vraag

In uw beleidsnota kan men het volgende lezen: "De wet van 23 mei 2013 tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren, zal in werking treden. Er zal een Raad voor Medische Esthetiek worden opgericht en er zullen erkenningscriteria worden voorgesteld voor de nieuwe titel van geneesheer-specialist in de niet-heelkundige esthetische geneeskunde. Voortbouwend op de transversale criteria voor de geneesheren-specialisten worden thans door de Hoge Raad voor geneesheren-specialisten en huisartsen de criteria voor de diverse specialismen herzien om ze beter te doen aansluiten bij de eisen van vandaag. Daarnaast wordt door de Hoge Raad gewerkt aan een aantal nieuwe titels en bekwamingen. Tot slot wil ik de praktijkvoering in de gezondheidszorg kwaliteitsvoller en veiliger maken voor de patiënt door het van een wettelijk kader te voorzien. Dat zal ook de privéklinieken en de extramurale praktijken behelzen." 1. Hoe staat het met de tenuitvoerlegging van de wet van 23 mei 2013 tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren? 2. Werd de Raad voor Medische Esthetiek inmiddels opgericht? Hoe is die samengesteld? 3. Werden de erkenningscriteria voor de nieuwe titel van geneesheer-specialist in de niet-heelkundige esthetische geneeskunde al vastgelegd? Zo ja, wat zijn die criteria? 4. Heeft u het wettelijke kader om de praktijkvoering in de gezondheidszorg kwaliteitsvoller en veiliger te maken, ook in de privéklinieken en de extramurale praktijken, al vastgelegd? Zo ja, wat houdt dat kader in?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

U weet ongetwijfeld dat er verschillende beroepen tot nietigverklaring van de wet van 23 mei 2013 tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren werden ingediend bij het Grondwettelijk Hof. Het Hof heeft op 17 september (2015) uitspraak gedaan. Ik wil eerst en vooral het arrest bestuderen samen met de FOD en de adviseur van de Belgische Staat vooraleer andere operationele stappen te ondernemen in dit dossier. In februari 2015 heb ik de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en huisartsen geďnterpelleerd om een advies te formuleren met het oog op het uitwerken van erkenningscriteria voor de bijzondere beroepstitel in de niet-heelkundige esthetische geneeskunde. Gelet op de complexiteit van de adviesaanvraag en op het belang ervan voor de kwaliteit en de veiligheid van de patiënt, heeft de werkgroep, opgericht binnen de Raad, een verlenging van de adviestermijn gevraagd, om aanvullend een beroep te kunnen doen op experts. U heeft ook vragen over de samenstelling van de Raad voor medische esthetiek. Er zal pas kunnen worden gestart met de oprichting van deze Raad wanneer de eerste erkenningen voor die beroepstitel zullen uitgereikt zijn. U weet ook dat mijn beleidscel een hervorming van de wetgeving betreffende de gezondheidszorgberoepen en de beroepsuitoefening voorbereidt. Deze voorbereiding is aan de gang en ik zal hierover later verslag uitbrengen aan de commissie.

 
Eurovoc-hoofddescriptorGEZONDHEIDSBELEID
Eurovoc-descriptorenGEZONDHEIDSBELEID | BEROEPSKWALIFICATIE | MEDISCH SPECIALISME | PLASTISCHE CHIRURGIE