...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0424 - Zittingsperiode : 54


Auteur Kattrin Jadin, MR
Departement Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sub-departement Sociale Zaken en Volksgezondheid
Titel Begeleiding van suÔcidale personen.
Datum indiening09/09/2015
Taal F
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

Volgens een recente studie van een socialistische mutualiteit heeft ongeveer 27 procent van de personen die zich van het leven probeerden te beroven, geen arts of psycholoog geraadpleegd in de drie maanden na de zelfmoordpoging. Dat is een zeer verontrustend cijfer. Een van de redenen daarvoor zou zijn dat psychologische zorg te duur is. Na hun ontslag uit het ziekenhuis krijgen de betrokken personen te weinig begeleiding, waardoor ze dus snel opnieuw emotionele problemen dreigen te krijgen. 1. Hebt u kennis genomen van die studie van Solidaris met betrekking tot de oorzaken van ziekenhuisopnames? 2. Zouden de patiŽnten niet meer financiŽle steun kunnen krijgen, bijvoorbeeld een hogere terugbetaling van psychologische zorg, zodat die zorg laagdrempeliger wordt?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B053
Publicatiedatum 07/12/2015, 20152016
Antwoord

1. Ik bevestig u dat ik met belangstelling kennis heb genomen van de door u vermelde studie. 2. Ik herinner u er vooreerst aan dat het RIZIV al verschillende types van verzorging vergoedt die aan suÔcidale personen kunnen worden verstrekt. - Zo vergoedt het RIZIV de verstrekkingen van de psychiaters en de raadplegingen van de huisartsen. Laatstgenoemden vervullen vaak een cruciale rol bij de behandeling en de doorverwijzing van suÔcidale patiŽnten. - PatiŽnten die aan bepaalde ernstigere mentale stoornissen lijden (waaronder ook stemmingsstoornissen) kunnen eveneens een beroep doen op zorgprogramma's die worden aangeboden door centra voor psychosociale revalidatie voor volwassenen, die met het RIZIV een overeenkomst hebben gesloten (in het kader van de zesde staatshervorming zijn deze overeenkomsten overgedragen aan de bevoegde instellingen van de Gemeenschappen en Gewesten). De vorm en de inhoud van die programma's verschillen van het ene tot het andere centrum. Sommige programma's zijn zeer intensief en worden in enkele opeenvolgende dagen samengebald, terwijl andere programma's over een langere termijn worden gespreid, tot zelfs 18 maanden of langer in bepaalde centra. De meeste programma's zijn ambulant, maar sommige programma's zijn residentieel, enzovoort. PatiŽnten kunnen uit het gediversifieerde aanbod dus een zorgprogramma kiezen dat aan hun behoeften is aangepast. - De Nationale overeenkomst tussen de psychiatrische ziekenhuizen en diensten en de verzekeringsinstellingen voorziet de mogelijkheid in het aanbieden van nabehandeling na een opname in een psychiatrisch ziekenhuis. De nabehandeling dient aan te vangen binnen de maand die volgt op een periode van opneming van minimum 7 dagen in een psychiatrisch ziekenhuis, hetzij in volledige hospitalisatie, hetzij in partiŽle hospitalisatie. Per rechthebbende kan het ziekenhuis maximum 6 uur nabehandeling per kalenderdag en maximaal 15 uur per kalenderweek aanrekenen. De nabehandeling mag lopen over een periode van maximum 6 maanden. Er kan tevens ťťn verlenging van maximum 6 maanden (12 maanden voor schizofrene patiŽnten) worden toegestaan. Deze nabehandeling vindt plaats binnen of buiten het psychiatrisch ziekenhuis maar wordt ten laste genomen door personeel van het psychiatrisch ziekenhuis. Deze versoepelde regelgeving rond nabehandeling is in voege sinds 1 januari 2014 en komt tegemoet aan de vraag naar meer flexibilisering van het gebruik van nabehandeling: aangepast aan de wijzigende zorgcontext van meer vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg, vraag naar meer zorgcontinuÔteit en rekening houdende met de wisselende zorgvragen van patiŽnten over de tijd. - Daarnaast biedt het "koninklijk besluit van 27 maart 2012 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomitť met toepassing van artikel 56, ß 2, eerste lid, 3į, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van de deelname aan overleg rond een psychiatrische patiŽnt, de organisatie en coŲrdinatie van dit overleg en de functie van referentiepersoon" onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid tot financiering van het overleg rond een psychiatrische patiŽnt in de thuissituatie waarbij meerdere zorg- en hulpverleners betrokken zijn. Dit besluit voorziet in de vergoeding van: - een referentiepersoon, - de organisatie en coŲrdinatie van het overleg, - de deelnemers aan het overleg, - de administratie en facturatie. In de toekomst zullen mogelijk ook de zittingen die door de beoefenaars van de klinische psychologie of van de psychotherapie worden verricht, door het RIZIV worden vergoed. In de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen is immers de grondslag gelegd van de erkenning van die verstrekkers als professionele zorgverleners; die wet beschermt de titels en regelt de uitoefening van het beroep. De wet treedt op 1 september 2016 in werking. Een vergoeding zal echter slechts mogelijk zijn indien aan verschillende aanvullende voorwaarden wordt voldaan: - Er moet een model voorhanden zijn voor de organisatie en eventuele terugbetaling van de zorg. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) maakt daarover een studie (studie 2014-21). Het zou zijn conclusies in de komende maanden moeten bekendmaken. - Er moet op die basis een nomenclatuur worden opgesteld, om - eventueel bij wijze van experiment - de vergoedbare verzorging te bepalen. - Er moet een budget voor de effectieve vergoeding worden uitgetrokken. Tot slot herinner ik er nog aan dat de gefedereerde entiteiten ook belangrijke bevoegdheden op het vlak van zelfmoordpreventie hebben. Zij financieren de centra voor geestelijke gezondheidszorg die suÔcidale personen kunnen ondersteunen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorGEZONDHEIDSBELEID
Eurovoc-descriptorenGEZONDHEIDSBELEID | ZELFMOORD | GEESTELIJKE GEZONDHEID | GEZONDHEIDSVERZORGING