...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0422 - Zittingsperiode : 54


Auteur Denis Ducarme, MR
Departement Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sub-departement Sociale Zaken en Volksgezondheid
Titel Abnormaal hoge kankerincidentie in bepaalde wijken van Pont-de-Loup en de omstreken.
Datum indiening08/09/2015
Taal F
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

De inwoners van Pont-de-Loup en de omliggende gemeenten maken zich al jarenlang zorgen over de verbrandingsoven van Pont-de-Loup en de organische verontreiniging (dioxines, furan, paks, pcb's, enz.) die de oven uitstoot. Buurtbewoners en huisartsen maken melding van zeer verontrustende gezondheidsproblemen. In bepaalde wijken ligt de kankerincidentie bijzonder hoog. Bovendien worden er ook zeldzame kankers (zoals myeloom), bepaalde vormen van leukemie, genetische afwijkingen, endometriose, enz. vastgesteld. Hoewel die vaststellingen buiten kijf staan, werden ze nooit wetenschappelijk onderbouwd, omdat metingen over het algemeen betrekking hebben op een uitgestrekt gebied, waardoor lokale problemen in het grotere plaatje opgaan. In het begin van de jaren 1990 werd aan de universiteit van Gembloux aan de hand van een wiskundig model nagegaan in welke gebieden de meeste vervuiling neerslaat. We moeten vaststellen dat de gebieden waar de gezondheidsproblemen het grootst zijn, in die studie worden genoemd. Ook het studiebureau RDC Environment, dat in het kader van de milieueffectrapportage voor de vernieuwing van de milieuvergunning in 2004 ernstige bodemverontreiniging met paks had vastgesteld, wees op die geografische correlatie (milieueffectrapport blz. 33 tot 37 en blz. 78). Mevrouw de minister, de operationele directie Volksgezondheid en surveillance van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) zou er mede voor kunnen zorgen dat er vooruitgang geboekt wordt in dit dossier. Dit onderzoekscentrum voor epidemiologie en toxicologie onderzoekt niet alleen de factoren die de gezondheid verbeteren, maar ook de risico's die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid. Bovendien informeert die instantie de beleidsmakers over factoren die de gezondheid van de bevolking, de voeding (voedselveiligheid) en het milieu beïnvloeden. De operationele directie Volksgezondheid en surveillance werkt samen met alle overheden in België en voert in opdracht van de federale en gemeenschapsministers die bevoegd zijn voor volksgezondheid de Gezondheidsenquête uit. 1. Mevrouw de minister, werd u op de hoogte gebracht van de verontrustende gegevens met betrekking tot de kankerincidentie in die regio? 2. a) Zo ja, kunt u ons die informatie bezorgen? b) Zo niet, vindt u niet dat de operationele directie Volksgezondheid en surveillance, gelet op haar hierboven omschreven opdracht, in de getroffen zone een studie zou moeten uitvoeren naar de blootstelling van de inwoners aan organische vervuilende stoffen (dioxines, furan, paks, pcb's, enz.)? Kunt u een dergelijke studie bestellen en kunt ons laten weten wat het onderzoeksterrein zal zijn?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B052
Publicatiedatum 30/11/2015, 20152016
Antwoord

1 en 2. Er bestaat in België een kankerregister. De Stichting Kankerregister is ermee belast alle nieuwe kankerdiagnoses te verzamelen en te registreren, en die gegevens samen te brengen en te controleren teneinde tot een exhaustieve en kwalitatief hoogstaande database te komen. Momenteel beschikt het Kankerregister over gegevens van 2004 tot 2012. Elk jaar staat een nieuw incidentiejaar ter beschikking. De cijfers rond kanker zijn terug te vinden op de website van de Stichting Kankerregister en worden geüpdatet. Analyses zijn mogelijk tot op het geografische niveau van de gemeente, zoals vastgelegd door het nummer van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie). In het geval van Pont-le-loup heeft het kankerregister dus op mijn verzoek analyses uitgevoerd voor de gemeente Aiseau-Presles. In 2013 stelde de Permanente Cel Leefmilieu-Gezondheid van het Waals Gewest (CPES), naar aanleiding van een gezamenlijke vraag van de Waalse ministers van Volksgezondheid en Leefmilieu en de burgemeesters van de gemeenten Aiseau-Presles, Châtelet, Farciennes en Fleurus, een rapport op over het mogelijke effect op de gezondheid van de omgeving. Het Kankerregister heeft daaraan meegewerkt. Er werden toen in eerste instantie analyses uitgevoerd voor de incidentiejaren 2004-2008. De incidentie van kanker bij mannen in de gemeente Aiseau-Presles was niet significant hoger in vergelijking met wat wij konden vaststellen voor Wallonië of België. Wat vrouwen betreft, was de gestandaardiseerde incidentieratio (SIR), berekend over alle soorten kanker door elkaar, statistisch significant, maar met een zeer lage waarde (SIR125) waardoor niet kon worden besloten tot een echt verschil van de incidentie in die gemeente. Bovendien was uit de analyse per soort kanker geen significant verschil bij vrouwen naar voren gekomen. De analyses werden vervolgens overgedaan voor de jaren 2004-2010. Voor die jaren werd ook geen significant verschil vastgesteld. Het Kankerregister heeft nu de analyses overgedaan voor de jaren 2004-2012, en we komen tot dezelfde conclusies als voor 2004-2008. Gelet op de frequentie van de kleine aantallen in het kader van de analyse per gemeente moet men voorzichtig zijn bij het interpreteren van de resultaten en moet men die gemeenten eventueel op langere termijn blijven opvolgen, in samenwerking met de Permanente Cel Leefmilieu-Gezondheid van het Waals Gewest.

 
Eurovoc-hoofddescriptorGEZONDHEIDSBELEID
Eurovoc-descriptorenVERBRANDINGSGAS | GEZONDHEIDSBELEID | VOLKSGEZONDHEID | GEVAARLIJKE STOF | KANKER | VERBRANDING VAN AFVAL