...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0416 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sub-departement Sociale Zaken en Volksgezondheid
Titel Opdrachten gegund aan advocaten(kantoren). - Regelgeving. - Overzicht.
Datum indiening08/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

1. Werd er voor de materies die tot uw bevoegdheid behoren sinds het begin van deze legislatuur een beroep gedaan op advocaten(kantoren)? 2. Zo ja: a) voor welke opdrachten werd een beroep gedaan op advocaten(kantoren); b) welke (gunnings)procedure werd daartoe gevolgd; c) welke advocaten(kantoren) betreft het en wat waren de criteria om deze advocaten(kantoren) te selecteren; d) wat was de totale kostprijs voor deze opdracht(en)? Graag ook een opsplitsing per advocaat/advocatenkantoor; e) waar zijn deze uitgaven in de begroting terug te vinden?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B053
Publicatiedatum 07/12/2015, 20152016
Antwoord

FOD Volksgezonheid - Wetenschappelijke instellingen WIV en CODA. 1. Sinds het begin van deze legislatuur werd er één keer beroep gedaan op een advocatenkantoor voor het opstellen van wetteksten en regelgeving. 2. a) Deze consultatie betrof een ontwerp van wet en van zijn uitvoeringsbesluiten om de fusie van WIV-ISP met haar veterinaire tegenhanger CODA-CERVA mogelijk te maken en een alomvattend nieuw statuut van hun respectievelijke bevoegdheden op te stellen. b) Het advocatenkantoor werd aangesteld volgens een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. c) Het advocatenkantoor dat werd aangesteld was Eubelius en dit omwille van de prijs, de ervaring en de voorgestelde werkwijze gezien de tijdslimiet. d) De kostprijs bedroeg 48.000 euro exclusief btw. e) Deze uitgaven zijn terug te vinden in jaarrekening van de rechtspersoon WIV-ISP. Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. 1. Ja. 2. a) De toegewezen opdracht bestaat uit het in rechte verdedigen van de belangen van de Staat/het Agentschap in het kader van zaken die aanhangig worden gemaakt bij de verschillende hoven en rechtbanken. b) De onderhandelde procedure wordt toegepast. De keuze voor een bepaald advocatenkantoor hangt immers af van de beschikbaarheid en ervaring in gelijkaardige dossiers. c) De kostprijs van de opdracht kan niet worden bepaald bij aanvang van de zaak, aangezien het ereloon afhangt van de tijd die wordt besteed aan elke zaak. Er wordt gewerkt met een afgesproken uurtarief overeenkomstig de deontologische regels van de Orde van advocaten. d) Ik kan u evenwel mededelen dat voor de zaken die sinds het begin van de legislatuur werden ingeleid, tot nu toe de volgende bedragen werden uitgegeven: 7021 euro: advocatenkantoor Lallemand et Legros 4840 euro: advocatenkantoor Depla Lantsoght e) In artikel 524-010. Wat betreft de FOD Sociale Zekerheid: Directie-generaal Sociaal Beleid: Advocaten aangesteld voor dossiers "geschillen" waarvoor de Directie-generaal Sociaal Beleid bevoegd is. U vindt hieronder de gegevens betreffende betwiste dossiers waarvoor een advocaat werd aangesteld sedert het aantreden van de huidige regering, uitgesplitst volgens het soort dossier: Raad van State, gerechten van de rechterlijke orde en Grondwettelijk Hof. Ik zou uw aandacht willen vestigen op het feit dat wat betreft de dossiers voorgelegd aan het Grondwettelijk Hof, de advocaat van de Belgische Staat door de Ministerraad wordt aangesteld, die hij vertegenwoordigt, en niet door de bevoegde minister. Ik deel u evenwel deze informatie mee voor de nodige doorzichtigheid. - Raad van State - Gerechten van de rechterlijke orde - Grondwettelijk Hof De advocaten worden mij voorgesteld door de bevoegde administratie, in functie van het soort dossier en de betrokken materie. Hun honoraria worden ten laste van de begroting van de FOD Sociale zekerheid genomen. Wat betreft de openbare instellingen van sociale zekerheid die onder mijn bevoegdheid staan: De hierna volgende instellingen hebben sinds het begin van de legislatuur geen beroep hebben gedaan op de diensten van een advocaat: de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (voor wat betreft het opstellen van de regelgeving), de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het eHealth-platform. Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen. 1. Ja. 2. a) De drie domeinen waarvoor de Controledienst een beroep heeft gedaan op advocaten zijn de volgende: - geschillen en raadgeving met betrekking tot de toepassing van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen en van de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering; - raadgeving met betrekking tot de reglementering van toepassing op de activiteiten van de verzekeringsondernemingen en hun tussenpersonen; - geschillen en raadgeving met betrekking tot administratief recht en ambtenarenrecht. b) en c) Van juni 2014 tot eind maart 2015 heeft de Controledienst een beroep gedaan op de volgende advocatenkantoren: - het kantoor Gérard Associés dat na een onderhandse procedure zonder voorafgaande bekendmaking weerhouden werd. Het bedrag van de honoraria was het enige gunningscriterium; - het kantoor CMS DeBacker dat buiten een overheidsopdracht werd aangesteld, maar op basis van een lijst van advocatenkantoren gespecialiseerd in het domein van de sociale zekerheid overgemaakt door de FOD Sociale Zekerheid; - het kantoor Eubelius dat buiten een overheidsopdracht werd aangesteld in het kader van een dringend punctueel dossier en rekening houdend met de bijzondere competenties van dit kantoor in het domein van de verzekeringen. De Controledienst heeft, sinds eind maart 2015, een beroep gedaan op de kantoren Equal-partners, Eubelius en Xirius die naar aanleiding van een onderhandse procedure zonder voorafgaande bekendmaking werden aangesteld, voor een periode van 3 jaar maximum, voor de volgende percelen: - het perceel met betrekking tot de geschillen en de raadgeving inzake de toepassing van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen en van de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering, dat aan het kantoor Equal-partners werd gegund; - het perceel met betrekking tot de geschillen en de raadgeving inzake de reglementering van toepassing op de activiteiten van de verzekeringsondernemingen en hun tussenpersonen, dat aan het kantoor Eubelius werd gegund; - het perceel met betrekking tot de geschillen en de raadgeving inzake administratief recht, ambtenarenrecht en recht inzake overheidsopdrachten, dat aan het kantoor Xirius werd gegund. De gunningscriteria van de percelen van deze opdracht waren de volgende: het bedrag van de honoraria, de omschrijving van het type juridische geschillen en/of raadplegingen die zouden kunnen worden toevertrouwd aan de advocaten van het betrokken kantoor en de organisatorische en relationele methodologie. d) Een totaal bedrag van 87.044,92 euro werd sinds 1 juni 2014 door de begroting van de Controledienst ten laste genomen en werd als volgt opgesplitst per advocatenkantoor door: CMS DeBacker: 66.032,33 euro, Equal-partners: 15.379,31 euro, Eubelius: 4.725,78 euro, Gérard Associés: 907,50 euros, Xirius: 0 euro (De Controledienst heeft de factuur met betrekking tot deze prestaties nog niet ontvangen). e) Deze uitgaven werden begroot onder de litera 8121102 (honoraria deskundigen) en 8121103 (honoraria advocaten). Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag. 1. Ja. 2. a) In het kader van haar opdrachten betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslag, doet FAMIFED een beroep op advocaten(kantoren) voor haar geschillenbeheer dat in hoofdzaak enerzijds de verdediging in rechte betreft in het kader van een door een sociaal verzekerde ingediend bezwaar tegen een administratieve beslissing van FAMIFED en dat anderzijds de gerechtelijke terugvordering door FAMIFED van onverschuldigd betaalde gezinsbijslag betreft. b) De advocaten waarop FAMIFED een beroep doet in het kader van het geschillenbeheer inzake gezinsbijslag, werden allen aangewezen op basis van een overheidsopdracht, meer bepaald via een algemene offerteaanvraag, georganiseerd op basis van de toepasselijke wetgeving inzake overheidsopdrachten. Na het overlijden van één van de aldus aangewezen advocaten volgde een nieuwe gunning voor diens lot op basis van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het toepassingsgebied van deze overheidsopdracht beperkt is tot de gewone geschillen inzake gezinsbijslag en dus geen betrekking heeft op de uitzonderlijke procedures voor het Grondwettelijk Hof, het Hof van Cassatie, de Raad van State en het Hof van Justitie van de Europese Unie. Zo doet FAMIFED voor cassatieprocedures een beroep op één van de advocaten die ingeschreven zijn bij de Orde van Advocaten bij het Hof van Cassatie, op basis van hun kennis en kunde inzake de betrokken materie. c) De gunning gebeurde op basis van de volgende gunningscriteria: expertise inzake gezinsbijslag, expertise inzake sociaal recht, kennis van de Europese reglementering, gevolgde opleidingen met nuttige meerwaarde voor het geschillenbeheer inzake gezinsbijslag, andere praktische zaken met nuttige meerwaarde voor het geschillenbeheer inzake gezinsbijslag, de prijs (honoraria en kosten), beschikbaarheid en permanentie bij afwezigheid. De overheidsopdracht werd gegund aan de volgende advocaten(kantoren): Mr. Nadine Bourgeois, Mr. Benoît Herbiet, Monforti - de Biourge BVBA, Mr. Laurent Jadoul, Mr. Carmenta Decordier, Mr. Dirk Grootjans. Het lot toegewezen aan Mr. Herbiet werd na diens overlijden gegund aan Avocats Delfosse BVBA en Mr. Laurent Jadoul. d) Sinds het begin van deze legislatuur behelsden de voormelde opdrachten in totaal de volgende kostprijs: 149 625,18 euro. Opgesplitst per advocaat/ advocatenkantoor gaat het om de volgende bedragen: Mr. Bourgeois (50 901,46 euro), Monforti - de Biourge BVBA (13 174,35 euro), Mr. Jadoul (32 765,08 euro), Mr. Decordier (27 090,74 euro), Mr. Grootjans (21 880,48 euro) en Avocats Delfosse BVBA (1 393,07 euro). Daarnaast werd in het kader van een procedure voor het Hof van Cassatie een bedrag van 2 420 euro betaald aan Mr. Isabelle Heenen; advocaat bij het Hof van Cassatie. e) Deze uitgaven zijn in de posten 61271000 (honoraria) en 61272000 (kosten) terug te vinden. Fonds voor Arbeidsongevallen. 1. Ja. 2.a) Optreden voor de rechtbanken ter verdediging van de belangen van de instelling in betwiste zaken. b) Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 26, § 1, 1°, a), van de Wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. c) Het FAO doet beroep op de medewerking van navolgende advocaten: - voor het rechtsgebied van het Arbeidshof Gent (West- en Oost-Vlaanderen) + de betwiste zaken zeevisserij: Mr E. Penning, Brusselsesteenweg 723, 9050 Gentbrugge (Gent); - voor het rechtsgebied van het Arbeidshof Antwerpen (Antwerpen en Limburg) + betwiste zaken zeelieden ter koopvaardij: Mr A. Vanderpoorten, BVOF Van Huffelen C° Advocaten; - voor de Nederlandstalige dossiers in het rechtsgebied van het Arbeidshof Brussel (Brussel en Vlaams Brabant): Mr M.Van Reybrouck, CVBA Gérard en Vennoten, Vorstlaan 36, 1170 Brussel; - voor het rechtsgebied van het Arbeidshof Bergen (Henegouwen), Mr Guillaume Ph., Boulevard Paul Janson 39 6000 Charleroi; - voor de Franstalige dossiers in het rechtsgebied van het Arbeidshof te Brussel (Brussel en Waals Brabant): Mr De Wit, SPRL Dewit Law Office, Albert Leemansplein 20, 1050 Brussel; - voor het rechtsgebied van het Arbeidshof Luik (Namen, Luik en Luxemburg): Mr I. Tasset, Quai Marcellis 4, 4020 Liège. De selectiecriteria zijn: - het bewijs betreft dat de inschrijver in orde is met de sociale zekerheidsbijdragen; - het bewijs van verzekering tegen beroepsrisico's; - het bewijs van beroepsbekwaamheid doordat de inschrijver het bewijs levert dat hij houder is van de titel van advocaat, en dat hij sinds minstens vijf jaar ingeschreven is in het tableau van de orde van de balie in het rechtsgebied waarvoor hij zijn offerte indient; - geen onverenigbaarheden waarbij de dienstverlener een tegenstrijdig belang heeft; - geen prijzen indienen die minder bedragen dan de minimabedragen of meer bedragen dan de maximabedragen vermeld in het bestek van de aanbesteding. De gunningscriteria zijn de prijs en de kwaliteit. - Het prijscriterium wordt geëvalueerd op basis van het eindtotaal dat de inschrijver vermeldt op de samenvattende opmetingsstaat. - Het kwaliteitscriterium wordt geëvalueerd op basis van de beschrijving door de inschrijver van de middelen die hij verwacht aan te wenden: enerzijds de verbintenis inzake adequaat advies inzake gerechtelijke procedure, sociaal en verzekeringsrecht, invordering op grond van het burgerlijk aansprakelijkheidsrecht, en andere domeinen van het recht; anderzijds de verbintenis inzake organisatie (afdoende secretariaatsondersteuning, vervangingsmogelijkheid indien daartoe noodzaak is, enzovoort), de permanentie (ook tijdens vakantieperiode), de bereikbaarheid, de communicatiemiddelen en -modaliteiten; de opvolging van de agenda. d) De totale kostprijs voor deze opdrachten beliep: in 2012: 82 593,12 euro in 2013: 78 694,81 euro in 2014: 174 173,23 euro en is als volgt opgesplitst over de verschillende advocaten: e) Deze uitgaven worden in de begroting geboekt op artikel 8157 (betwiste zaken). Fonds voor de Beroepsziekten. 1. Ja. 2. a) Het Fonds voor de beroepsziekten doet regelmatig een beroep op advocaten in het kader van de gerechtelijke procedures die door de sociale verzekerden worden ingediend tegen de beslissingen van het Fonds. b) We moeten twee categorieën advocaten onderscheiden. De oudste advocaten die door het Beheerscomité werden aangeduid zonder openbare opdracht (aanduidingen voor 1993). Sinds 1993 worden de advocaten door het Beheerscomité van het Fonds voor de beroepsziekten aangeduid na afloop van een procedure van openbare opdracht en op basis van de resultaten hiervan. c) De volgende advocaten (kantoren) vertegenwoordigen het Fonds voor de beroepsziekten: - Kantoor Senecaut, Salamon, Vallée, rue des Bruyères 15, 7050 JURBISE - Kantoor Tihon, avenue Emile Vandervelde 9, 4300 WAREMME - Kantoor Delfosse et Associés, rue Beeckman 45, 4000 LIEGE - Kantoor Bodeus, rue du Limbourg 50, 4000 LIEGE - Kantoor Drion, rue Hullos 103-105, 4000 LIEGE - Kantoor Marx, Van Ranst, Vermeersch Partners, Tervurenlaan 270, 1150 LEUVEN - Kantoor Truyers Rachels, Koolmijnlaan,34, 3550 HEUSDEN-ZOLDER - Kantoor Portelio CVBA, Baarledorpstraat 93, 9031 GENT - Kantoor Versluys, Vismarkt 8, 3000 LEUVEN - Kantoor Depus, Vaartstraat 22/3, 3000 LEUVEN. De criteria die in aanmerking kwamen om de advocaten (kantoren) te selecteren zijn: de prijs; de kennis van onze wetgeving en de sociale wetgeving in het algemeen; de toegankelijkheid van het kantoor; de beschikbaarheid van de advocaat in verband met het aantal verschillende rechtbanken waarvoor elk kantoor wordt belast om het Fonds te vertegenwoordigen. d) De hieronder vermelde bedragen zijn verbonden aan de periode tussen 01.07.2014 en 31.08.2015. Het totale bedrag loopt op tot euro 463.261,19. Het wordt tussen advocaten ingedeeld als volgt: - Kantoor Senecaut, Salamon, Vallée voor euro 57.390,30 - Kantoor Tihon voor euro 20.058,17 - Kantoor Delfosse et Associés voor euro 109.755,65 - Kantoor Bodeus voor euro 109.834,83 - Kantoor Drion voor euro 102.402,30 - Kantoor Marx, Van Ranst, Vermeersch Partners voor euro 13.878,70 - Kantoor Truyers Rachels voor euro 12.939,74 - Kantoor Portelio CVBA voor euro 22.262,08 - Kantoor Versluys voor euro 3.751,00 - Kantoor Depus voor euro 10.988,42. e) De bedragen zijn terug te vinden in 2 rekeningen van de begroting van het Fonds voor de beroepsziekten, namelijk: - 81571000 genoemd "Honoraria advocaten deurwaarders, pleitbezorgers" - 81563500 genoemd "Advokaten verplaatsingskosten". Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering 1. Ja. 2. a) Hoofdzakelijk opdrachten inzake de ziekte- en invaliditeitsverzekering (bijvoorbeeld medische geschillen inzake weigering tot erkenning van arbeidsongeschiktheid, terugvorderingsdossiers (artikel 164 ZIV-wet), uitoefening subrogatierecht (art. 136 ZIV-wet), enzovoort), eerder uitzonderlijk: opdrachten inzake onroerende goederen (bijvoorbeeld huurgeschillen), personeelskwesties, enzovoort. b) De toewijzingsprocedure binnen de HZIV is zeer strikt en objectief beschreven. De procedure verloopt als volgt: 1°/ Er wordt toestemming gevraagd aan het Beheerscomité om de procedure te mogen opstarten. 2°/ Eens deze toestemming werd bekomen, wordt een vacature gepubliceerd in een juridisch tijdschrift (Rechtskundig Weekblad of Journal des Tribunaux du Travail - afhankelijk van de taalrol). 3°/ De kandidaten krijgen 1 maand de tijd om zich in te schrijven. 4°/ Na deze termijn worden de kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de Administrateur-generaal (en/of zijn adjunct) en met het diensthoofd van de Juridische Dienst. 5°/ Tijdens deze gesprekken worden de kandidaten beoordeeld op het vlak van volgende factoren: opleiding, ervaring, organisatie, talenkennis, beschikbaarheid, akkoord met forfaitaire erelonen en kosten gehanteerd door de HZIV. 6°/ Op basis van deze beoordeling worden de kandidaten gerangschikt. 7°/ Op basis van deze rangschikking wordt een voorstel tot toewijzing gericht aan het Beheerscomité, dat de uiteindelijke beslissing neemt. Opmerking: er wordt geen enkel contract afgesloten met de desbetreffende advocaat, er is enkel een eenzijdige toewijzing van dossiers door het Beheerscomité aan een bepaalde advocaat, zodat de samenwerking met de advocaat ten allen tijde eenzijdig zou kunnen worden stopgezet. c) De HZIV deed sedert het begin van de legislatuur beroep op volgende advocaten (-): Mr. Martine BARIAU, Avenue Nothomb 8 - Boîte 4 te 6700 ARLON Mr. Gustave BELLE/Mter. Jean-François ROMAIN, Rue de la Triperie 3 te 7000 MONS Mr. Didier de MOREAU, Boulevard Paul Janson 39 te 6000 CHARLEROI Mr. Koen DENOO, Breydelstraat 32 te 1040 BRUSSEL Mr. Jean-Pol HUET, Avenue Reine Astrid 104-106 te 5000 NAMUR Mr. Ralph LENTZ, Aachener Strasse 70 te 4700 EUPEN Mr. Stéphane LIBEER, St.-Michielslaan 55/10, 1040 BRUSSEL Mr. Patrick Bernard MARTENS, Britselei 42 te 2000 ANTWERPEN Mr. Patrick Bernard MARTENS, Baron Ruzettelaan 3 bus 3.3 te 8310 BRUGGE Mr. Bernard PERIN, Rue Chevaufosse 8 te 4000 LIEGE Mr. Patricia VAN STICHEL, Kouterlaan 95 te 1160 BRUSSEL Mr. Nadine VERBEEST, Drie Koningenstraat 3 te 9051 SINT-DENIJS-WESTREM Mr. Philippe WARNANTS, Toekomststraat 24 te 3500 HASSELT (-) Eén advocaat per provincie met uitzondering van Mter. MARTENS die zowel voor de provincies Antwerpen als West-Vlaanderen werd aangeduid en Mter. LENTZ die werd aangeduid voor Duitstalige dossiers; Mter. DENOO werd aangeduid als opvolger van Mter. LIBEER; Mter. Jean-François ROMAIN heeft recent het kantoor van Mter. BELLE overgenomen. Deze advocaten werden bij de selectie, net zoals de andere kandidaten, beoordeeld op het vlak van volgende factoren: opleiding, ervaring, organisatie, talenkennis, beschikbaarheid, akkoord met forfaitaire erelonen en kosten gehanteerd door de HZIV. Op basis van deze beoordeling worden de kandidaten gerangschikt. Op basis van deze rangschikking wordt een voorstel tot toewijzing gericht aan het Beheerscomité, dat de uiteindelijke beslissing neemt. d) De uitbetaalde bedragen vanaf 1 januari 2014 tot op heden zijn terug te vinden in volgende tabel: Volledigheidshalve merken wij op dat de advocaten van de HZIV qua kosten- en ereloonstaat gebonden zijn aan (jaarlijks geïndexeerde) forfaitaire bedragen die door het Beheerscomité van de HZIV worden opgelegd. e) Deze kosten zijn terug te vinden in de begroting onder artikel 815700100 ("honoraria van advocaten en deurwaarders"). Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. 1. Sedert het begin van de legislatuur (19 juni 2014) heeft het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering twee offerteaanvragen gelanceerd voor opdrachten van juridische diensten. 2. a) De offerteaanvragen die gericht werden aan de advocaten van de gerechtelijke arrondissementen van Gent en Antwerpen, betroffen opdrachten van consultatie, ondersteuning en vertegenwoordiging bij de rechtbanken en met inbegrip van eventuele adviesverlening. b) Het gaat hier om juridische diensten in de zin van categorie nr. B-21 van de Bijlage 2 van de wet van 15 juni 2006. Overeenkomstig artikel 105, § 1, van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, wordt de drempel van de onderhandelde procedure zonder bekendmaking zoals bedoeld in artikel 26, § 1, 1°, a), voor alle juridische diensten bepaald op basis van de Europese drempel die van toepassing is op de opdrachten voor diensten, hetzij 200.007 euro (exclusief btw). Er is bijgevolg gekozen voor de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking omdat de geschatte waarde van de opdracht (voor een duur van 4 jaar) voor het gerechtelijk arrondissement van Gent opliep tot 59.062,74 euro (exclusief btw), en voor het gerechtelijk arrondissement van Antwerpen tot 78.900,24 euro (exclusief btw c) Voor het gerechtelijk arrondissement van Gent hebben 4 advocaten regelmatige offertes ingediend. Voor het gerechtelijk arrondissement van Antwerpen hebben 7 advocaten regelmatige offertes ingediend. De selectiecriteria waren de volgende: inschrijving sedert ten minste één jaar op het tableau van de Orde bij de balie die behoort tot het betreffende rechtsgebied waarvoor hij een offerte indient overeenkomstig artikel 428 van het Gerechtelijk Wetboek, kennis van het Nederlands, voldoende communicatie middelen, minimale bekwaamheid en/of opleiding in het sociale zekerheidsrecht en/of het sociaal recht en/of medisch recht. d) De 2 advocaten in Gent waaraan de opdracht is toegekend, hebben sedert de gunning van de opdracht op 25.9.2014 tot 18.9.2015 erelonen en kosten gefactureerd voor een totaal bedrag van 14.033,35 euro (exclusief btw). De procedure voor de gunning van de opdracht voor juridische diensten voor het gerechtelijk arrondissement van Antwerpen is nog aan de gang (gunning gepland in oktober 2015) en de enige waarde die voorlopig beschikbaar is, is die van de evaluatie onder littera b). e) Die uitgaven zijn ingeschreven in de begroting onder artikel 812701: Honoraria van advocaten pleitbezorgers en deurwaarders. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. 1. Ja. 2. a) De RSZ heeft voor zowel zijn Directie voor Gerechtelijke Navordering, Directie voor Bijzondere Invorderingen en Directie voor Betwistingen en Studies, behoefte aan een groot aantal vaste advocaten verspreid over het Belgische grondgebied die de belangen van de Rijksdienst in geschillen met betrekking tot de sociale zekerheidswetgeving kunnen behartigen. Het kan daarbij gaan om klassieke invorderingsdossiers van vervallen sociale bijdragen, maar ook om inhoudelijke discussies rond het al dan niet verschuldigd zijn van bijdragen op basis van kenmerken van de werkgever (bijvoorbeeld bevoegd paritair comité, en zo meer) of zijn werknemers (schijnzelfstandigheid, recht op bijdrageverminderingen, en dergelijke), enzovoort. b) In het verleden werd de pool van advocaten samengesteld door een vrije keuze te maken op basis van de ingezonden kandidaturen. Het systeem van aanstelling van advocaten "onder abonnement" was vatbaar voor kritiek in de mate dat het de toets aan de Europese Richtlijnen inzake gunning van overheidsopdrachten voor juridische diensten niet helemaal glansrijk kon doorstaan. Er diende dus een systeem uitgewerkt te worden om advocaten contractueel te binden dat enerzijds wettelijk in orde (overheidsopdrachten en transparantie) en anderzijds werkbaar is (beheer van een groot aantal contracten, snelle toewijzing van geschillen en vlotte betaling van de geleverde diensten). Daarnaast was het nodig om de duur van de individueel toegewezen opdrachten/percelen (lees: contracten met een advocaat) te beperken waardoor de grootte van de pool flexibel kan aangepast worden aan variërende behoeften (welke het gevolg zijn van wijzigingen in de sociale zekerheidswetgeving die nieuwe gronden van geschillen uitlokken of wegnemen). Begin 2007 werd gestart met het uitwerken van een procedure voor de aanstelling van advocaten die aan voormelde vereisten zou voldoen. Na finalisatie besliste het Beheerscomité in vergadering van 26 maart 2010 dat de vernieuwde aanstellingsprocedure in werking kon gesteld worden. De gunningsprocedure voor de aanstelling van een vooraf bepaald aantal advocaten per gerechtelijk arrondissement die het fiat kreeg van zowel het Beheerscomité van de RSZ als van de beide Ordes van advocaten wordt gevoerd zoals een beperkte aanbesteding met dit verschil dat ook de prijs in het bestek wordt vastgelegd. Er wordt een aankondiging van opdracht gepubliceerd via e-notification (BDA) en ook overgemaakt aan de Stafhouder van betrokken balie. De criteria voor kwalitatieve selectie worden hierbij openbaar gemaakt. Na kwalitatieve selectie waarbij vooral de expertise op het gebied van sociale wetgeving bewezen moet worden evenals de capaciteit met betrekking tot de constante beschikbaar- en bereikbaarheid van het kantoor en het gebruik van geschikte elektronische middelen voor informatie-uitwisseling, worden de geselecteerde kandidaten in kennis gesteld van de contractsvoorwaarden en worden zij uitgenodigd hun definitieve inschrijving over te maken. Dan vindt een openingszitting plaats waarbij na een formele regelmatigheidscontrole, het aantal advocaten nodig om de pool aan te vullen, uit de inschrijvers geloot zal worden. Aangezien de inschrijving zonder offerte gebeurt, is het van belang de selectie afdoend te motiveren. De uiteindelijke gunning gebeurt door het Beheerscomité van de RSZ. Thans is voormelde beperkte aanbestedingsprocedure lopende voor de gerechtelijke arrondissementen Mechelen en Oudenaarde. c) De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid heeft sinds 11 oktober 2014 tot op heden 139 individuele advocaten aangesteld. Voor de selectiecriteria kan worden verwezen naar wat werd vermeld in het antwoord op vraag 1. b). d) Het bepalen van de exacte kostprijs voor alle zaken die sinds 11 oktober 2014 zijn toegewezen is niet mogelijk. Slechts een bepaald deel van deze zaken is op vandaag al afgehandeld, zodat er in de toekomst nog betalingen kunnen volgen bij definitieve afhandeling. Wel kan ik u melden dat in de periode tussen 11 oktober 2014 en vandaag voor een bedrag van 6.839.576,98 euro aan erelonen uitgekeerd. Merk op dat er hierbij rekening is gehouden met de datum van betaling van de erelonen, waardoor er geen één op één relatie tussen het bedrag en het aantal zaken bestaat. In dit bedrag zitten dus ook betalingen inbegrepen voor zaken waarvoor de aanstelling vòòr 11 oktober plaatsvond. e) Deze zijn terug te vinden onder de hoofding "honoraria advocaten" en "bijzondere erelonen advocaten", binnen het begrotingsartikel 8157, eigen aan alle OISZ.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | MINISTER | OVERHEID | ADVOCAAT
Vrije trefwoordenCONSULTANCY | KOSTEN