...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0413 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sub-departement Sociale Zaken en Volksgezondheid
Titel Volksgezondheid. - Schadelijke producten.
Datum indiening03/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

Regelmatig leest men in de krant over nieuw gelanceerde producten die al na een korte tijd worden teruggeroepen, omdat er allerlei problemen zijn. Problemen die bijvoorbeeld ook de volksgezondheid eventueel kunnen aanbelangen. Als het bijvoorbeeld gaat om elektronische apparaten met een accu die opwarmt, zouden er wel eens letsels kunnen toegebracht worden aan de burgers. Er zijn zoveel problemen die de volksgezondheid aanbelangen, dat er regelmatig wordt ingegrepen. Ook door de FOD Volksgezondheid, het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu. 1. Wanneer grijpt de FOD Volksgezondheid in dergelijke gevallen in? Wanneer komt de FOD tussen? Moet eerst een concrete klacht worden geregistreerd? 2. Hoeveel producten worden jaarlijks van de markt gehaald wegens problemen of gevaar voor de volksgezondheid? Kan u de jaarlijkse cijfers meedelen voor 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014? 3. Hoeveel klachten ontving de FOD Volksgezondheid in de betrokken jaren? 4. Om welke goederen gaat het meestal? Gaat het om voedingsmiddelen? Betreft het huishoudtoestellen? Zaken die dienstig zijn voor de hobby?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B055
Publicatiedatum 21/12/2015, 20152016
Antwoord

1. Er moet geen officiële klacht worden geregistreerd om te kunnen reageren. Er kan actie worden ondernomen op basis van ontvangen informatie (indien ze wordt geverifieerd), zoals onder meer een vraag aan de helpdesk of aan de inspectie. Tevens voert het Antigifcentrum sinds 2014 een toxicovigilantie uit op basis van oproepen die ze ontvangen. Op deze manier houdt het Antigifcentrum de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu op de hoogte van het type producten dat de meeste ongevallen veroorzaakt of van ongevallen die in het verleden niet voorkwamen. Artikel 5, § 3 en 4, van de wet van 21 december 1998 (wet op de productnormen) voorziet de mogelijkheid tot verbod op het gebruik, het op de markt brengen en het op de markt houden van producten die een ernstig en dringend gevaar voor de volksgezondheid of voor het leefmilieu betekenen. Dergelijk verbod wordt via een ministerieel besluit uitgevaardigd. Tussen 2010 en 2014 werden voor 4 corrosieve producten dergelijke ministeriële besluiten genomen. Sinds 2014 voorziet artikel 16, § 1, tweede lid, van de wet op de productnormen de mogelijkheid om producten die niet conform zijn aan de wet en zijn uitvoeringsbesluiten (met inbegrip van enkele Europese richtlijnen en verordeningen zoals REACH, RoHS, CLP, Biociden, en zo meer) uit de markt te nemen. Hoe dan ook is het zo dat bedrijven die producten zoals bijvoorbeeld biociden op de markt brengen op voorhand de effecten op gezondheid en leefmilieu moeten aantonen om een toelating te kunnen krijgen om hun product op de markt te brengen. Er is de verplichting om extra informatie (over bijvoorbeeld ongewenste effecten) te melden in de toelatingsprocedure. Een toelating voor het op de markt brengen van een biocide kan trouwens steeds door de minister worden geschorst als er ernstige aanwijzingen zijn dat het biocide een onaanvaardbaar risico oplevert voor de gezondheid van mens of dier of voor het leefmilieu, en zelfs worden opgeheven wanneer ontdekt wordt dat de toelating werd verleend op basis van onjuiste of misleidende gegevens. 2 tot 4. De statistieken waar u naar vraagt worden door verschillende instanties beheerd en bovendien registreert men de terugtrekking uit de markt niet systematisch. Ik kan u de gevraagde cijfers dus niet bezorgen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorGEZONDHEIDSBELEID
Eurovoc-descriptorenGEZONDHEIDSBELEID | GEVAREN VOOR DE GEZONDHEID | VOLKSGEZONDHEID | VEILIGHEID VAN HET PRODUCT | GEVAARLIJKE STOF