...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0548 - Zittingsperiode : 54


Auteur Franky Demon, CD&V
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Politieonderzoeken. - Forensisch onderzoek.
Datum indiening15/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

Een onderzoeksgroep is volop bezig met het aanleggen van een databank, met daarin alle mogelijke genetische informatie die instaat voor onze gelaatstrekken. Het apparaat zou rekening houden met tweehonderd genen. Binnen vijf Ó tien jaar zou het mogelijk zijn om hiervan een DNA-foto te maken, wat veel voordelen zou opleveren bij politieonderzoek. 1. Kunt u een stand van zaken geven omtrent het forensisch onderzoek: welke resultaten worden hiermee geboekt? 2. Hoever staat u met het ontwikkelen van nieuwe technieken?


 
Status 1 rÚponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B056
Publicatiedatum 28/12/2015, 20152016
Antwoord

1 en 2. De voorspelling van de gelaatstrekken en andere fenotypische kenmerken (zoals de kleur van de ogen, de leeftijd, de kleur van het haar, enzovoort) kan informatie bieden bij de strafonderzoeken. Die informatie bevindt zich echter in de genen, die zelf deel uitmaken van het coderende deel van het DNA. Met uitzondering van Nederland, waar een aanpassing van de wet het gebruik van dergelijke gegevens reguleert en toelaat, is het in de meeste Europese landen niet toegelaten om het coderende deel van het DNA te analyseren. Overeenkomstig de Belgische wet is het enkel toegelaten niet-coderende DNA-merkers te gebruiken voor de genetische identificatie, hetgeen een minder duidelijke beperking inhoudt. De technieken voor het bepalen van de gelaatstrekken maken immers gebruik van de "Single Nucleotide Polymorphism"-merkers (SNP) die zich bevinden in het niet-coderende deel van het DNA, maar genetisch gelinkt zijn aan de genen van het coderende deel. Er is dus geen rechtstreekse schending van de wet, maar de verkregen resultaten hebben uiteindelijk wel betrekking op de coderende informatie. Het juridische kader moet dus worden aangepast alvorens de Belgische criminalistiek hiervan gebruik kan maken. De opmaak van een gegevensbank van merkers stelt daarentegen geen enkel juridisch probleem, aangezien zij niet aan specifieke individuen zijn verbonden. Een dergelijke gegevensbank bestaat reeds, maar verzamelt de genetische merkers in het kader van ziektes of de reacties op bepaalde geneesmiddelen (HapMap database). De gelaatstrekken zijn duidelijk verankerd in de genen, zoals blijkt bij identieke tweelingen. Het leefmilieu en de leeftijd hebben echter ook een invloed op sommige van die trekken. De identificatie van genetische merkers die het gelaat kunnen be´nvloeden, is een lastige en complexe opgave. Verschillende genen kunnen immers een invloed uitoefenen op een van onze gelaatstrekken. EÚn enkel gen kan daarentegen verschillende gelaatstrekken be´nvloeden. De invloed van elk daarvan is daarenboven onderling combineerbaar. Zoals hoger vermeld, gaan alle huidige onderzoeken uit van de studie van SNP-merkers. Dat zijn kleine genetische variaties binnen ons genetisch erfgoed. Meer dan 11 miljoen SNP-merkers zijn gekend. De studie van die SNP-merkers gebeurt hoofdzakelijk aan de hand van de "single base primer extension"-techniek. Die techniek wordt thans goed beheerst, maar blijft tamelijk omslachtig. Op dit ogenblik kunnen 24 SNP-merkers worden gebruikt om gelaatstrekken te bepalen. Hiermee kunnen evenwel slechts enkele gelaatstrekken worden bepaald. Ter verbetering van die technieken moeten meer SNP-merkers worden geanalyseerd, maar moeten ook de herkomst van de persoon, zijn leeftijd en zijn geslacht worden vastgesteld. Er werd immers aangetoond dat de herkomst van de persoon, zijn leeftijd en zijn geslacht een sterke invloed hebben op zijn gelaatstrekken. Uit de huidige studies blijkt dat wij aan het begin staan van het begrip en de identificatie van de genen die onze gelaatstrekken be´nvloeden en er nog een lange weg af te leggen is, alvorens deze technologie in een crimineel kader kan worden gebruikt.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenPOLITIECONTROLE | GERECHTELIJK ONDERZOEK | OPENBARE VEILIGHEID | GEGEVENSBANK | DNA