...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0542 - Zittingsperiode : 54


Auteur Filip Dewinter, VB
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Het verkrijgen van de Belgische nationaliteit.
Datum indiening09/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

1. Kan u meedelen hoeveel buitenlanders gedurende de eerste zes maand van dit jaar de Belgische nationaliteit hebben verworven? Graag daarbij een opsplitsing tussen de diverse procedures die daartoe kunnen worden aangewend. 2. Kunnen deze gegevens eveneens worden opgesplitst al naar gelang de betrokkenen hun woonplaats hebben in het Vlaams, het Brussels Hoofdstedelijk of het Waals Gewest?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B063
Publicatiedatum 23/02/2016, 20152016
Antwoord

De FOD Justitie beschikt zelf niet over statistische gegevens met betrekking tot de verwervingen van de Belgische nationaliteit. De gegevens werden opgevraagd bij de diensten van het Rijksregister (ressorterend onder de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken), en voor de naturalisaties bij de Commissie voor Naturalisaties van de Kamer van volksvertegenwoordigers. In bijlage wordt een overzicht gegeven van alle nationaliteitsverwervingen die gebeurd zijn in de eerste helft van 2015. De naturalisaties betreffen een bijzondere vorm van nationaliteitsverkrijgingen, waarvan de gegevens afkomstig zijn uit een andere bron. Zij werden afzonderlijk vermeld. De bijlagen bij het antwoord op deze vraag zijn het geachte Kamerlid rechtstreeks toegestuurd. Gezien het louter documentaire karakter ervan worden zij niet in het Bulletin van Vragen en Antwoorden opgenomen maar liggen zij ter inzage bij de Griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers (dienst Parlementaire Vragen).

 
Eurovoc-hoofddescriptorBURGERLIJK RECHT
Eurovoc-descriptorenBURGERLIJK RECHT | NATIONALITEIT | NATURALISATIE