...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0541 - Zittingsperiode : 54


Auteur Kristien Van Vaerenbergh, N-VA
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel De adviescommissies Justitie.
Datum indiening09/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

Als antwoord op een schriftelijke vraag (vraag nr. 375, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2011-2012, nr. 61) aan de toenmalige minister van Justitie, mevrouw Turtelboom, ontving ik een lijst van meer dan 300 adviescommissies allerhande waarin magistraten zetel(d)en. In sommige gevallen is de inzet van magistraten best te rechtvaardigen, in andere gevallen is de link tussen de gerechtelijke wereld en de commissie waar advies verleend wordt zeer beperkt. Minister Turtelboom stelde vast dat de meeste commissies en raden waarvoor magistraten worden gevraagd, buiten de bevoegdheid van de FOD Justitie vallen. Het gaat dan om raden van beroep en comités die afhangen van andere federale overheidsdiensten, Gemeenschappen, Gewesten of parastatalen zodat het moeilijk is erin te snoeien. 1. a) Hoe staat u tegenover het overtal aan adviescommissies? b) Welke kunnen verdwijnen? c) Zult u hiertoe initiatieven nemen, welke en wanneer? d) Plant u overleg met uw collega's om te snoeien in de adviesraden die buiten het domein Justitie vallen? 2. Welke efficiëntiewinsten zijn er nog te realiseren op het gebied van adviescommissies binnen het domein Justitie? 3. a) Voor welke commissie is er een zitpenning of onkostenvergoeding voorzien? b) Welke uitgaven werden de voorbije jaren gedaan met betrekking tot deze zitpenningen of onkostenvergoedingen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B052
Publicatiedatum 30/11/2015, 20152016
Antwoord

1. Er wordt verwezen naar het, naar aanleiding van de commissie voor de Justitie van 7 oktober 2015, gegeven antwoord op uw mondelinge vraag nr. 5750 (Integraal Verslag, Kamer, 2014-2015, CRIV 54 COM 240, blz. 8). 2. Het aantal commissies die verband houden met de werking van Justitie zijn een minderheid. Onder de vorige legislatuur werd de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke orde opgeheven. Voorts stelt het regeerakkoord dat binnen het nieuwe beheersmodel van justitie, de bestaande structuren en satellietorganen (zoals het Instituut Gerechtelijke Opleiding en de Adviesraad voor de Magistratuur) zullen worden geëvalueerd teneinde een rationalisering mogelijk te maken. 3. Elke commissie kent zijn eigen rechtsgrond. De (eventuele) toekenning van zitpenningen of vergoedingen is bijgevolg afhankelijk van de regelgeving die de werking van betrokken commissie bepaalt. Gelet op de disparaatheid in de regelgeving inzake commissie, waarbij bovendien de praktische werking ervan merendeels niet ressorteert onder mijn bevoegdheid, kan ik onmogelijk meedelen welk bedrag er in de totaliteit aan betaald werd aan vergoedingen/ zitpenningen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorRECHTSSTELSEL
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSAPPARAAT | MAGISTRAAT | ADVIES | RECHTSSTELSEL