...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0540 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sabien Lahaye-Battheu, Open Vld
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Terugvordering gerechtskosten.
Datum indiening09/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

Artikel 86 van het Strafwetboek bepaalt dat straffen ten aanzien van natuurlijke personen teniet gaan door de dood van de veroordeelde. Deze regel geldt ook voor de patrimoniale straffen, zoals de geldboete. Dit betekent dat de rechtsopvolgers na het overlijden van de veroordeelde in principe niet meer kunnen worden aangesproken voor de betaling van de geldboete. Bovengenoemd artikel geldt echter enkel en alleen ten aanzien van de strafrechtelijke straffen. Niet-strafrechtelijke maatregelen en de burgerlijke gevolgen van het misdrijf kunnen wel tegen de rechtsopvolgers van de veroordeelde worden uitgevoerd. Onder de burgerlijke gevolgen van het misdrijf vallen onder meer de gerechtskosten, de teruggave, de schadevergoeding en de wettelijke onbekwaamheid. De toepassing van bovenvermelde regelgeving impliceert dus de mogelijkheid om met betrekking tot een overleden persoon die voor zijn overlijden strafrechtelijk werd veroordeeld wegens bijvoorbeeld een verkeersovertreding, van zijn erfgenamen de gerechtskosten en de bijdrage voor het Fonds tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden terug te vorderen. Dit is voor deze erfgenamen dikwijls een pijnlijke aangelegenheid. 1. Hoeveel keer, en ten belope van welke bedragen, werden in 2012, 2013 en 2014 de gerechtskosten en de bijdragen aan het Fonds teruggevorderd van de erfgenamen van de veroordeelden? Indien mogelijk, graag opgesplitst per gerechtelijk arrondissement. 2. Acht u deze regelgeving billijk voor de nabestaanden? Zo niet, bent u bereid een wetgevend initiatief te nemen dat de afschaffing van voormelde praktijken zou inhouden en zo ja, in welke zin?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B049
Publicatiedatum 09/11/2015, 20152016
Antwoord

1. De cijfers die het geachte lid vraagt zijn, noch binnen de administratie, noch binnen de gerechtelijke diensten, op de door hem gevraagde wijze beschikbaar. Het is de FOD FinanciŽn die instaat voor de eigenlijke invordering op grond van de input van gegevens die hij krijgt vanuit de gerechtelijke autoriteiten. Uit navraag blijkt dat de FOD FinanciŽn evenmin beschikt over cijfers over het aantal gevallen. 2. De FOD FinanciŽn bevestigt dat de ter zake geldende richtlijnen voorzien dat de gerechtskosten en de bijdragen aan het Fonds tot hulp van slachtoffers van opzettelijke gewelddaden kunnen worden ingevorderd op de erfgenamen. Het is wel zo dat vooraleer de erfgenamen worden aangesproken, eerst wordt verhaald op het vermogen van de erflater. Het is ook zo dat wanneer de rechtsopvolgers van de veroordeelde de nalatenschap verwerpen, de tenuitvoerlegging tegenover hen niet zal kunnen plaatsvinden.

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | GERECHTSKOSTEN | BETALING | STRAFSANCTIE | ERFENIS | DOOD