...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0536 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel De extra bezoldigingen of vergoedingen van vakbondsafgevaardigden in beheerscomités en andere raden/commissies.
Datum indiening08/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

Binnen de meeste federale overheidsinstellingen (FOD's), programmatorische overheidsdiensten (POD's) en parastatalen zijn allerhande adviesraden, (beheers)comités, commissies, enzovoort, werkzaam waar ook afgevaardigden van de vakbonden in zetelen. Kan u voor alle departementen en eventuele parastatalen die onder uw bevoegdheid vallen volgende gegevens meedelen: 1. in welke raden, commissies, beheerscomités, of andere organen, van de FOD's, POD's of parastatalen waarvoor u bevoegd bent, is de aanwezigheid van de vakbonden vastgelegd; 2. kan u, voor elk van deze organen, telkens opgave doen van: a) de samenstelling van deze organen; b) de frequentie van vergaderen in 2011, 2012, 2013, 2014 en tot nog toe in 2015; c) welke vergoedingen er worden betaald aan de leden van deze organen; d) welke andere materiële of geldelijke voordelen er verbonden zijn aan het lidmaatschap van deze organen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B049
Publicatiedatum 09/11/2015, 20152016
Antwoord

1. en 2. a) en b) Bij de FOD Justitie bestaan de volgende organen waar voorzien is in de aanwezigheid van vakbondsafgevaardigden: - Raadgevend comité Sociale Dienst. Samenstelling: dit comité is paritair samengesteld uit afgevaardigden van de overheid enerzijds (zes effectieve leden, inclusief de voorzitter, en zes plaatsvervangers) en afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties anderzijds (zes effectieve leden en zes plaatsvervangers). Frequentie van vergaderen: in de periode 2010-2011-2012 vergaderde dit comité gemiddeld een tiental keer per jaar (tussen de 6 en de 12 keer per jaar). In de periode 2013-2014-2015 vergaderde dit comité 27 keer. - Interne begeleidingscommissie inzake gelijkheid van kansen. Samenstelling: deze commissie is samengesteld enerzijds uit personeelsleden van de overheidsdienst die door de minister of de bevoegde overheid aangeduid worden en anderzijds uit vertegenwoordigers aangeduid door de representatieve vakorganisaties die in het hoogste bevoegde overlegcomité zetelen, waarbinnen deze interne begeleidingscommissie werd opgericht. Ten hoogste twee derde van de vertegenwoordigers van de minister of de bevoegde overheid enerzijds en van de globale vertegenwoordiging van de representatieve vakorganisaties anderzijds behoren tot hetzelfde geslacht. De commissie wordt voorgezeten door de ambtenaar met de hoogste graad of zijn afgevaardigde die tot het niveau A moet behoren. De ambtenaar belast met het opmaken van een gelijke-kansenplan, de verantwoordelijken voor de uitvoering van de in het plan opgenomen positieve acties of één van hen, evenals de vormingsdirecteurs maken deel uit van de commissie. Concreet zetelen in deze commissie 18 vertegenwoordigers van de overheid, de voorzitter inbegrepen, en 8 vakbondsafgevaardigden. Frequentie van vergaderen: in 2010-2011-2012 kwam de commissie diversiteit vijf maal samen. In 2013-2014-2015 kwam de commissie diversiteit drie maal samen. - Departementale stagecommissie (stagiairs niveau B, C, D) (tot 31.12.2013). Samenstelling: De departementale stagecommissie is onderverdeeld in afdelingen per taalrol en is paritair samengesteld. Zij bestaat uit drie ambtenaren van tenminste klasse A3, aangeduid door de voorzitter van het directiecomité, die ook een voorzitter aanduidt. Elk van de drie representatieve vakorganisaties is vertegenwoordigd door één lid. Zij behoren allen tot hetzelfde niveau als de stagiair waarop deze commissie betrekking heeft en dienen erkend te worden door de minister van Ambtenarenzaken (artikel 38 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel). Frequentie van vergaderen: In de periode 2010-2011-2012 kwam de departementale stagecommissie in totaal 21 keer samen (11 NL, 10 FR). In 2013 kwam de departementale stagecommissie in totaal 12 keer samen (7 NL, 5 FR). - Raad van beroep bij de FOD Justitie (ontwikkelcirkels) (tot 31.12.2013). Samenstelling: De raad van beroep is ingedeeld in afdelingen per taalrol of taalstelsel, is voorgezeten door een voorzitter, houder van een managementfunctie -1 of -2, en is samengesteld als volgt: Overheid: de helft (drie) van de assessoren worden door de Voorzitter van het Directiecomité aangewezen uit de vastbenoemde ambtenaren. Vakbond: de andere helft (drie) wordt, a rato van één assessor per representatieve vakorganisatie, aangewezen door de representatieve vakorganisaties. De assessoren, alsook hun plaatsvervangers, die op dezelfde wijze worden aangewezen als de gewone leden die zitting hebben voor het onderzoek van een zaak, moeten tot hetzelfde of een hoger niveau behoren als dat van de verzoeker. Frequentie van vergaderen: In de periode 2010-2011-2012-2013 werden geen dossiers aanhangig gemaakt bij deze raad van beroep. - Interdepartementale beroepscommissie inzake evaluatie. Vanaf 1 januari 2014 vervangt deze Commissie de Departementale stagecommissie (stagiairs van niveau B, C en D) en de Raad van beroep bij de FOD Justitie (ontwikkelcirkels). Samenstelling: deze beroepscommissie omvat een voorzitter, een vicevoorzitter en tien leden. De voorzitter en de vicevoorzitter evenals vier leden worden aangewezen door de overheid. Zes leden worden aangewezen door de representatieve vakorganisaties naar rato van twee per organisatie. Naast tien effectieve leden worden ook tien plaatsvervangende leden aangewezen. Frequentie van vergaderen: In 2014 is de interdepartmentale beroepscommissie inzake evaluatie 16 maal bijeengekomen (8 dossiers NL; 8 dossiers FR). In 2015 is de interdepartmentale beroepscommissie inzake evaluatie reeds 13 maal bijeengekomen (11 dossiers NL; 2 dossiers FR). (Artikel 24 dat de beroepscommissies inzake evaluatie opricht, waaronder de hierboven vermelde, werd door de Raad van State vernietigd vanaf 1 september 2015 door arrest n° 230784 van 3 april 2015) - Raad van beroep voor de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat. Samenstelling: De raad van beroep is paritair samengesteld als volgt: Een voorzitter/magistraat, die optreedt als voorzitter van zowel de Nederlandstalige als de Franstalige afdeling, hij moet kennis van het Nederlands en het Frans bewijzen. Overheid: de helft van de assessoren (vier) wordt aangewezen door de minister van Justitie uit de personeelsleden van de FOD Justitie, titularis van een veiligheidsmachtiging. Vakbonden: de andere helft (vier) wordt per organisatie aangewezen door de representatieve vakbonden naar rato van één assessor in elke afdeling. Zij dienen te voldoen aan de voorwaarden inzake de veiligheidsmachtigingen (artikel 12, 3°, van de wet van 17 maart 2004 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat). Frequentie van vergaderen: in de periode 2010-2011-2012 werd één Nederlandstalige dossier aanhangig gemaakt bij deze raad van beroep. In de periode 2013-2014-2015 kwam deze raad twee keer samen voor een Nederlandstalig dossier en een keer voor een Franstalig dossier. - Departementale raad van beroep (Tucht). Samenstelling: de departementale raad van beroep bestaat uit een Nederlandstalige afdeling, een Franstalige afdeling, en in voorkomend geval een Duitstalige afdeling, elk voorgezeten door een voorzitter/magistraat. Overheid: de helft (zes) van de assessoren wordt aangewezen door de betrokken minister. Vakbond: de andere helft (zes) wordt per organisatie aangewezen door de representatieve vakorganisaties, naar rato van twee assessoren in de Nederlandse en Franse afdelingen en één assessor in de Duitse afdeling. De assessoren worden gekozen uit de rijksambtenaren die ten minste 35 jaar oud zijn en zes jaar goede dienst tellen. Bij gebrek aan ambtenaren die zes jaar goede dienst tellen kan van deze voorwaarde afgeweken. Frequentie van vergaderen: in de periode 2010-2011-2012 werden door de departementale raad van beroep in totaal 62 dossiers behandeld (23 NL, 39 FR). In de periode 2013-2014-2015 kwam deze raad 31 keer samen (Nederlandstalige afdeling : 19 keer, Franstalige afdeling : 12 keer). Daarnaast dient te worden opgemerkt dat de representatieve vakorganisaties de mogelijkheid hebben aanwezig te zijn bij de selectieproeven georganiseerd door de administratie. 2. c) en d) De leden van deze organen of instellingen ontvangen voor het zetelen in deze organen geen verloning of vergoeding. Er zijn geen andere materiële of geldelijke voordelen verbonden aan het lidmaatschap van deze organen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | OVERHEID | VAKBONDSVERTEGENWOORDIGER | VERGOEDINGEN EN ONKOSTEN | ADVIES