...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0535 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Opdrachten gegund aan advocaten(kantoren). - Regelgeving. - Overzicht.
Datum indiening08/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

1. Werd er voor de materies die tot uw bevoegdheid behoren sinds het begin van deze legislatuur een beroep gedaan op advocaten(kantoren)? 2. Zo ja: a) voor welke opdrachten werd een beroep gedaan op advocaten(kantoren); b) welke (gunnings)procedure werd daartoe gevolgd; c) welke advocaten(kantoren) betreft het en wat waren de criteria om deze advocaten(kantoren) te selecteren; d) wat was de totale kostprijs voor deze opdracht(en)? Graag ook een opsplitsing per advocaat/advocatenkantoor; e) waar zijn deze uitgaven in de begroting terug te vinden?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B082
Publicatiedatum 15/07/2016, 20152016
Antwoord

1., 2. a) en b) De FOD Justitie bevestigt dat er sinds het begin van deze legislatuur beroep gedaan werd op advocatenkantoren voor wat betreft de materies die deel uitmaken van haar bevoegdheden. Dit gebeurde meer bepaald in het kader van geschillendossiers waarin de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Justitie, betrokken partij was. Het gaat om enerzijds de procedures voor de burgerlijke rechtbank en hoven (met inbegrip van de cassatieprocedures) en de procedures voor de Raad van State anderzijds. Wanneer er een departementsadvocaat wordt aangesteld, gebeurt dit op voordracht van de bevoegde dienst binnen de FOD justitie door de Voorzitter van het Directiecomité. Bij aanduiding wordt onder meer rekening gehouden met de aard van het geschil, het arrondissement waar werd gedagvaard, de specialisatie van bepaalde advocaten, hun erelonen en de middelen die door hen ter beschikking worden gesteld om een goede samenwerking met de FOD Justitie te verzekeren. c) Sedert de aanvang van de huidige legislatuur deed de FOD justitie beroep op de volgende advocaten: Bogaerts H., Bouteille A., Callebaut K., Demartine E., Depre S., Derveaux B., D'Hooghe D., Dewaele P. , Druart Y., Geinger H., Hofströssler P., Jacubowitz E., Jeunehomme J.F., Levert Ph., Lombaert B., Panis S., Raymaekers C., Renson B., Schaffner Ph., Van Elslander M., Van Heuven D., Van Onsem C., Van Vliet C., Verbist J., Verbouwe S., Vergucht P., Lespire B, Mertens.E, Preumont M., Raxhon P., Ronse S., Simonart Ph., Van Praet J., Vlaemminck Ph. et Wirtgen A.. d) In het kader van de diverse procedures waarin de FOD Justitie betrokken, werd er in 2014 voor een totaal bedrag van 2.248.787,73 euro uitbetaald. Voor wat betreft het jaar 2015 werd een bedrag van 2.119.300,03 euro betaald.  Voor dit jaar werd tot nog toe 562.731,09 euro (cijfer tot en met de maand mei) uitbetaald. Er dient te worden opgemerkt dat deze jaarbedragen ook betrekking (kunnen) hebben op dossiers die geopend werden in de hieraan voorafgaande jaren. Bovendien zitten in deze bedragen ook advocatenkosten vervat die betrekking hebben op de procedures voor het Grondwettelijk Hof aangaande materies die tot de bevoegdheid van Justitie behoren, waarin de Belgische Staat vertegenwoordigd wordt door de Ministerraad, dewelke in deze gevallen de advocaten aanstelt. Er is geen individuele statistiek per advocaat voorhanden. e) De honoraria voor advocatenkantoren die de Belgische Staat verdedigen worden vergoed via het budgettaire artikel 12 40 02121101, getiteld "02 Werkingskosten, Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)", van het Justitie-budget.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | MINISTER | OVERHEID | ADVOCAAT
Vrije trefwoordenCONSULTANCY | KOSTEN