...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0531 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel De faciliteiten inzake bemiddeling in familieconflicten.
Datum indiening03/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

Ingevolge wettelijke bepalingen (artikel 1253ter/1 van het Gerechtelijk Wetboek) dient de familierechtbank mensen die een gedingpartij zijn te informeren over de mogelijkheden tot bemiddeling, verzoening en elke andere vorm van minnelijke oplossing van het conflict waarin deze betrokken zijn. In het gerechtsgebouw Academia, Kasteelplein 11 in Turnhout, is er zo iedere laatste vrijdag van de maand een infopermanentie voorzien van 9u00 tot 12u00. Op vrijdag 28 augustus 2015 was er evenwel niemand ter beschikking, waardoor meerdere mensen vergeefs waren gekomen. Bij navraag op de burgerlijke griffie en andere instanties bij de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, afdeling Turnhout, bleek niemand te weten hoe het kwam dat de dienst niet bemand was. Dat was bijzonder vervelend voor een betrokkene die voor 2 september 2015 werd opgeroepen door de rechtbank, maar die aldus vooraf in het ongewisse diende te blijven over de mogelijkheden tot bemiddeling. 1. Welke was de oorzaak van de afwezigheid van medewerkers op de genoemde infopermanentie? 2. Bent u ook van oordeel dat zoiets niet kan? Zo ja, welke maatregelen zijn er genomen om dergelijke toestanden te vermijden?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B049
Publicatiedatum 09/11/2015, 20152016
Antwoord

Het beheer van de rechtbank behoort uiteraard toe aan de rechterlijke overheden. Uit inlichtingen die de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg bezorgde, blijkt bovendien dat de vraag uitgaat van het gegeven dat de aangehaalde dienstverlening wordt aangeboden door de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout, hetgeen niet overeenstemt met de werkelijkheid. Overeenkomstig artikel 1253ter/1 van het Gerechtelijk Wetboek informeert de griffier in alle zaken die vallen onder de bevoegdheid van de familierechtbank, zodra een vordering wordt ingesteld, de partijen over de mogelijkheid tot bemiddeling, verzoening en elke andere vorm van minnelijke oplossing van conflicten, door hen onmiddellijk de tekst toe te zenden van de artikelen 1730 tot 1737 van het Gerechtelijk Wetboek, vergezeld van een door de voor Justitie bevoegde minister opgestelde informatiebrochure over de bemiddeling, de lijst van de erkende bemiddelaars die zijn gespecialiseerd in familiezaken en gevestigd zijn in het gerechtelijk arrondissement, alsook de inlichtingen betreffende de informatiesessies, wachtdiensten of andere in het gerechtelijk arrondissement georganiseerde initiatieven die erop gericht zijn de minnelijke oplossing van conflicten te bevorderen. De in dit kader - na de inwerkingtreding van de familierechtbank op 1 september 2014 - vrijwillig opgestarte info-permanentie (iedere laatste vrijdag van de maand van 9u00 tot 12u00) gaat uit van een aantal geëngageerde erkende familiaal bemiddelaars uit het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout. Er moet bijgevolg benadrukt worden dat dit een vrijwillig initiatief is, en betrokkenen hiervoor niet vergoed worden. De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout stelt hiervoor enkel een lokaal ter beschikking. Er zal bijzondere aandacht worden geschonken aan communicatie omtrent deze info-permanentie. In elk geval benadrukte de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, dat - ondanks dat er gebeurlijk geen vrijwillige permanentie door de erkende familiale bemiddelaars voorzien werd op 28 augustus 2015, zijnde tijdens de gerechtelijke vakantie - partijen steeds beroep konden doen op de diensten van de kamer voor minnelijke schikking, dewelke zitting had respectievelijk op 3 en 10 juli 2015 en op 21 en 28 augustus 2015, overeenkomstig de beschikking van de afdelingsvoorzitter van de rechtbank eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout van 23 juni 2015.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBURGERLIJK RECHT
Eurovoc-descriptorenBURGERLIJK RECHT | FAMILIERECHT | JUDICIELE RECHTSPRAAK | BEMIDDELAAR