...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0314 - Zittingsperiode : 54


Auteur Peter De Roover, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
Titel Het vluchtelingenprobleem en de opvang in de regio zelf.
Datum indiening09/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

De huidige asielcrisis weegt op dit land en de hele Europese Unie. Onze regering werkt aan oplossingen om de toestroom van onder meer Syrische vluchtelingen in goede banen te leiden. Hoe noodzakelijk ook, dat blijft symptoombestrijding. Daarnaast mogen we niet uit het oog verliezen dat een echte oplossing er maar in kan bestaan de oorzaken van de asielcrisis aan te pakken, te weten de instabiliteit in de regio in het algemeen en de burgeroorlog en de IS-terreur in SyriŽ het bijzonder. Deze problematiek verdient meer prioriteit op de agenda van de wereldgemeenschap en wij moeten de ambitie hebben hierbij een voortrekkersrol te spelen. Samen met onze internationale bondgenoten moeten we bereid zijn om actief de wortel van de huidige vluchtelingencrisis aan te pakken. Voor de korte termijn lijkt het noodzakelijk meer aandacht te besteden aan de opvang van vluchtelingen in de regio zelf. Wie voor oorlogsgeweld thuis en familie ontvlucht, zal opvang verkiezen in de directe omgeving met het oog op een terugkeer wanneer de omstandigheden dat weer mogelijk maken. Bovendien huizen in die kampen armere vluchtelingen die niet de middelen hebben om hoge bedragen te betalen aan mensensmokkelaars. Uiteraard verdienen zij onze eerste aandacht. Het is belangrijk dat voorzien wordt in veiligheid aangezien de huidige crisis gaat over mensen die oorlogsgeweld ontvluchten. De middelen kunnen daartoe het meest doeltreffend ťn doelmatig besteed worden in de regio zelf. Antonio Guterres, de Hoge Commissaris van de VN voor Vluchtelingen (UNHCR), merkt op: "Verslechterde omstandigheden drijven steeds meer vluchtelingen naar Europa en daarbuiten, maar de overgrote meerderheid blijft in de regio. We kunnen niet toelaten dat zij en de gemeenschappen bij wie ze verblijven nog verder wegzakken.". Organisaties als de UNHCR of het Wereldvoedselprogramma van de VN verlenen hulp in vluchtelingenkampen aan de grenzen van SyriŽ. Naarmate die ontoereikend zijn, worden vooral die armere slachtoffers van de crisis getroffen en neemt de druk toe voor hen om vanuit die kampen verder te trekken. Het is dus in het belang van iedereen dat deze mensen in die vluchtelingenkampen zo goed mogelijk worden opgevangen. Via de financiering van deze hulpprogramma's kunnen ook landen - onder meer in het Midden-Oosten - die nu passief blijven, op hun solidariteit aangesproken worden. Guterres merkt op dat slechts een kwart van de nodige 5,5 miljard dollar voor 2015 daadwerkelijk werd gedoneerd. Deze feiten zijn ronduit stuitend. 1. Hebt u overleg gepleegd met uw collega's binnen de EU of de Verenigde Naties over mogelijke initiatieven om de vrede te herstellen in SyriŽ? a) Zo ja, wat was hiervan de uitkomst? b) Zo neen, is dit iets dat op de planning staat in de nabije toekomst? 2. Wat is uw visie over onze rol ter plaatse en wat zijn de mogelijkheden om daar actiever op te treden met het oog op het bereiken van een duurzame vrede in de regio? 3. Gaat u stappen ondernemen om de steun van de hele wereldgemeenschap voor de UNHCR en het Wereldvoedselprogramma van de VN op te drijven?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B051
Publicatiedatum 20/11/2015, 20152016
Antwoord

1. Het conflict in SyriŽ staat al enkele jaren bovenaan de politieke agenda van de internationale gemeenschap, zowel binnen de Europese Unie als bij de Verenigde Naties. Zo was het tijdens de ministeriŽle bijeenkomsten van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zowel in de multilaterale fora als in de bilaterale ontmoetingen ťťn van de voornaamste onderwerpen. BelgiŽ is ervan overtuigd dat de militaire inspanningen tegen ISIS absoluut noodzakelijk zijn maar dat een duurzame en stabiele oplossing van het conflict er enkel kan komen door politieke onderhandelingen. BelgiŽ steunt op dat vlak de inspanningen van de speciale VNSG-gezant Staffan de Mistura en pleit ook voor een belangrijke rol van de Europese Unie in dat proces. Staffan de Mistura probeert het politieke proces opnieuw op de rails te krijgen en hij heeft daarvoor vier werkgroepen opgezet (veiligheid en bescherming, politiek en grondwettelijk, militair en openbare instellingen en heropbouw). Verder plant de Mistura een internationale contactgroep van landen die een directe invloed kunnen uitoefenen op de strijdende partijen. De verhoogde militaire betrokkenheid van Rusland in het conflict maakt de situatie nog complexer, maar alle partijen, inclusief Iran en Rusland, zullen hoe dan ook bij de zoektocht naar een oplossing voor het conflict betrokken moeten worden. 2. BelgiŽ is actief in de strijd tegen ISIS op verschillende vlakken. Op militair vlak namen Belgische F16's tot voor enkele maanden deel aan de luchtoperaties tegen ISIS en we zijn van plan onze vliegtuigen vanaf juli 2016 opnieuw in te zetten. Er zijn ook opleiders in Bagdad om het Iraakse leger op te leiden. Daarnaast onderneemt BelgiŽ grote inspanningen om de toevloed van nieuwe Belgische buitenlandse strijders voor ISIS tegen te gaan en oom de financiering van deze terreurorganisatie te ondermijnen. Verder is het van belang om de voedingsbodem van ISIS aan te pakken door programma's van counter-radicalisering en counternarrative op te zetten. 3. Sinds het begin van de Syrische crisis heeft ons land op humanitair vlak zowel in SyriŽ als in de buurlanden een actieve rol gespeeld. Ik heb mij persoonlijk ingezet om de aandacht van de internationale gemeenschap te vestigen op het menselijke drama dat er zich afspeelt en ik heb ook gewezen op de nood aan politieke en financiŽle middelen om het lijden van de bevolking te verlichten. Ondanks die oproep blijft de situatie ter plaatse dramatisch en zijn er onvoldoende middelen om deze toestand het hoofd te bieden. Mijn collega minister van Ontwikkelingssamenwerking De Croo, evenals andere EU-collega's, verzocht begin september de Europese Commissie om op korte termijn bijkomende noodhulp vrij te maken voor vluchtelingen in de regio zelf. Minister De Croo heeft tevens 30 miljoen euro extra aan Belgische hulp vrijgemaakt voor de humanitaire organisaties die actief zijn in deze crisis. Ik steun deze beslissing ten volle. De Belgische hulp gebeurt volgens geldende humanitaire regels en financiŽle bijdragen worden toegekend op grond van specifieke behoeften die door erkende humanitaire organisaties worden bepaald. Het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen en het Wereldvoedselprogramma hebben zo een deel van de hulp ontvangen, zij spelen immers een belangrijke rol in de steun verleend aan de Syrische bevolking, zowel in SyriŽ als in de regio. Het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen en het Wereldvoedselprogramma zijn evenwel niet de enige die een rol spelen in SyriŽ en zij alleen kunnen niet alle noden lenigen. Andere organisaties zoals het ICRC, Unicef, OCHA en UNRWA hebben daarom ook de steun van de Belgische regering genoten. Onze oproep om meer middelen om humanitaire hulp te verrekenen mag zich immers niet louter vertalen in hulp voor de twee organisaties die u aanhaalt maar moet de hele internationale gemeenschap betrekken. Ik herhaal dit standpunt regelmatig.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBUITENLANDS BELEID
Eurovoc-descriptorenBURGEROORLOG | BUITENLANDS BELEID | VLUCHTELING | VLUCHTELINGENHULP | SYRIE | TOTSTANDBRENGING VAN DE VREDE