...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0254 - Zittingsperiode : 54


Auteur Georges Gilkinet, Ecolo-Groen
Departement Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
Sub-departement Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
Titel Participatie van de ION's in de sector van de fossiele energiebronnen.
Datum indiening08/09/2015
Taal F
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

Om de mensheid te beschermen tegen de effecten van de klimaatverandering zijn de politieke leiders overeengekomen dat de opwarming van de aarde tegen het einde van de 21ste eeuw niet meer dan 2°C mag bedragen (in vergelijking met het pre-industriële tijdperk). Daarover bestaat een ruime consensus. Een en ander vereist concrete maatregelen, zoals stoppen met investeren in fossiele energiebronnen. Daardoor zou een groot deel van de olie-, gas- en steenkoolreserves in de bodem kunnen blijven en zou de uitstoot van broeikasgassen gevoelig dalen. Als er niet langer in fossiele energiebronnen wordt geïnvesteerd, kunnen de economische risico's die verband houden met het exploiteren van dergelijke bronnen worden beperkt, de internationale en Belgische klimaat- en energiedoelstellingen worden bereikt én kunnen er middelen worden uitgetrokken om te investeren in sectoren die gunstiger zijn voor jobcreatie en in milieuvriendelijke activiteiten zoals het isoleren van gebouwen of de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen. Via zijn instellingen van openbaar nut zou de federale Staat een rol kunnen spelen in de afbouw van die investeringen, die niet alleen noodzakelijk is om het klimaat op aarde te beschermen, maar ook om de staatsfinanciën op lange termijn gezond te houden. Kunt u in dat verband aangeven: 1. welke instellingen van openbaar nut (ION's) onder uw bevoegdheid vallen; 2. over welke geldelijke middelen die ION's op 30 juni 2015 beschikten; 3. wat hun beleid op het stuk van geldbeleggingen is; 4. hoe de beleggingen van die ION's op 30 juni 2015 precies gespreid waren; 5. of er ook wordt belegd in bedrijven die actief zijn in de sector van de fossiele energiebronnen en zo ja, in welke bedrijven en voor welk bedrag; 6. of die ION's wat beleggingen betreft aan specifieke ethische en prudentiële regels zijn onderworpen en zo ja, welke; 7. of die regels ook bepalen dat er niet in de sector van de fossiele energiebronnen wordt geïnvesteerd; zo niet, of u bereid bent dergelijke regels op te leggen aan de ION's, gelet op de divestment campaign die op mondiaal vlak door diverse ngo's wordt gevoerd?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B053
Publicatiedatum 07/12/2015, 20152016
Antwoord

1. Er valt geen enkele ION (instelling van openbaar nut) onder mijn bevoegdheid. 2 tot 7. Niet van toepassing.

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | OPENBARE INSTELLING | INVESTERING | ENERGIEBELEID | FOSSIELE BRANDSTOF | VERMINDERING VAN GASEMISSIE