...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0381 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
Sub-departement Werk, Economie en Consumenten
Titel Uitsluiting van het recht op werkloosheidsuitkering.
Datum indiening16/09/2015
Taal F
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

Enkele maanden na de inwerkingtreding van maatregelen die tot de uitsluiting van een aantal personen van het recht op werkloosheidsuitkering leiden heeft de afdeling Maatschappelijk Welzijn van de Vereniging van de Stad en Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een balans opgemaakt. Slechts 1.386 van de 3.470 Brusselaars die sinds januari 2015 hun inschakelingsuitkering zijn kwijtgeraakt hebben een steunaanvraag bij een OCMW ingediend. 1. a) Kan u de cijfers voor de andere Gewesten per arrondissement meedelen? b) Welke beleidslessen trekt u uit die analyse? c) Zet de in Brussel vastgestelde trend zich ook elders door? 2. Kan u voor alle Gewesten en per arrondissement bijkomende informatie verschaffen over het profiel van die uitgeslotenen (gezinshoofd, alleenstaande, samenwonende, enz.)?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B061
Publicatiedatum 08/02/2016, 20152016
Antwoord

1. a) De RVA beschikt niet over de gegevens inzake de aanvragen om bijstand gericht aan het OCMW. De RVA kan, op basis van de voorlopige cijfers, het aantal werklozen meedelen waarvan het recht op inschakelingsuitkeringen afgelopen is in de loop van de eerste acht maanden van 2015. Die gegevens zijn gebaseerd op de personen die inschakelingsuitkeringen kregen in de maand X, die niet meer vergoed worden in maand X+1 en waarvan de vervaldatum van het recht op inschakelingsuitkeringen gelegen is in de loop van de maand X+1. Een deel van de uitstromers werkloosheid is evenwel niet toe te schrijven aan het vervallen van het recht op inschakelingsuitkeringen maar wel aan de uitstroom uit de werkloosheid wegens een andere reden, in het bijzonder een werkhervatting. Men mag tenslotte niet vergeten dat de voormelde reglementering een structurele maatregel is die elke maand nieuwe beëindigingen van het recht tot gevolg zal hebben. Het blijft echter moeilijk om cijfers te geven voor de toekomst aangezien de reglementering complex is en rekening houdt met talrijke situaties die aanleiding kunnen geven tot verlengingen van het recht, uitbreidingen van het recht of bijkomende rechten. b) De door u aangehaalde cijfers zijn het resultaat van een vaststelling en niet van een analyse. Het is dus uitermate moeilijk om uit deze vaststelling politieke lessen te trekken. Vele redenen kunnen immers verklaren waarom het merendeel van de personen waarvoor het recht op een inschakelingsuitkering afloopt zich niet tot het OCMW hebben gericht. De medegedeelde cijfers tonen echter dat de grote meerderheid van deze personen samenwonenden zijn. We kunnen dus redelijkerwijze veronderstellen dat hun gezinsinkomen toelaat om zich niet tot het OCMW te richten, of dat het hoger ligt dan het door het OCMW vastgelegde plafond voor de toekenning van een leefloon. c) De cijfers van de Gewesten bevinden zich in de tabellen hierna. 2. De RVA kan, op basis van de voorlopige cijfers, het profiel van de werklozen meedelen waarvan het recht op inschakelingsuitkeringen afliep in de loop van de eerste acht maanden van 2015.

 
Eurovoc-hoofddescriptorSOCIAAL BELEID
Eurovoc-descriptorenSOCIAAL BELEID | SOCIALE UITKERING | WERKLOOSHEIDSVERZEKERING | SOCIALE ZEKERHEID | WERKLOOSHEID
Eurovoc kandidaat-descriptorenOCMW