...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0373 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jef Van den Bergh, CD&V
Departement Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
Sub-departement Werk, Economie en Consumenten
Titel NMBS. - Verplaatsingsvergoeding weekabonnement.
Datum indiening10/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

Vanaf september 2015 zijn er geen weekabonnementen meer te verkrijgen bij de NMBS. Voor personen die deeltijds werken (een week wel, een week niet) was dit de perfecte oplossing om met de trein naar het werk te kunnen gaan. Zij zullen nu een halftijdse treinkaart moeten kopen, wat mogelijk meer kost. Bijkomend probleem is dat in sommige cao's/arbeidsovereenkomsten naar de afgesproken en vastgelegde tarieven van die wekelijkse abonnementen wordt verwezen voor de bepaling van de verplaatsingsvergoedingen voor (deeltijdse) werknemers. Wanneer de abonnementsformule van de NMBS wijzigt, zal men dus op zoek moeten gaan naar een oplossing. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat er in de praktijk verschillen in behandeling zullen ontstaan naar aanleiding van deze aanpassing bij de NMBS. 1. Bent u op de hoogte van deze problematiek? 2. Zijn de sociale partners al op de hoogte van deze wijzigingen? 3. Welke maatregelen kan en zal u nemen om ongelijke behandeling van verplaatsingsvergoedingen tegen te gaan? Wat is hiervan de timing?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B053
Publicatiedatum 07/12/2015, 20152016
Antwoord

1 en 2. De CRB (Centrale Raad voor het Bedrijfsleven) en de NAR (Nationale Arbeidsraad) hebben eind oktober 2015 een gezamenlijke brief gericht aan de heer Jo Cornu, gedelegeerd bestuurder van de NMBS. Daarin wijzen ze op het feit dat: - De weekabonnementen werden gebruikt in het kader van het woon-werkverkeer, dat tot het bevoegdheidsdomein van de sociale partners behoort. - De afschaffing van de weekabonnementen een aanpassing vereist van artikel 3 van de cao (collectieve arbeidsovereenkomst) nr. 19octies, dat in uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2009-2010 forfaitaire bedragen van werkgeverstussenkomst bevat voor verschillende abonnementen, waaronder het weekabonnement. - Voor de vergoeding van het woon-werkverkeer met een privévoertuig heel wat bedrijven/ sectoren zich baseerden op de forfaitaire bedragen van de werkgeverstussenkomst in de prijs van het weekabonnement voor de overeenstemmende kilometers. Als gevolg van de afschaffing dienden deze bedrijven/ sectoren dan ook een alternatieve formule voor de berekening van deze vergoeding te zoeken. - De afschaffing van de weekabonnementen heeft belangrijke administratieve gevolgen gehad voor de sociale secretariaten en hr-diensten van de bedrijven; zij zagen zich immers genoodzaakt om hun computerprogramma's hierop aan te passen, wat onvermijdelijk ook een meerkost met zich meebracht. - Voor bedrijven die voor een korte periode medewerkers in dienst hebben (bijvoorbeeld studentenwerk gedurende twee weken) deze situatie des te meer bijkomende kosten tot gevolg heeft. De keuze van deze bedrijven wordt vandaag namelijk beperkt tot ofwel abonnementen die een langere periode bestrijken dan de periode van tewerkstelling, ofwel andere NMBS-vervoerbewijzen die duurder zijn dan het voormalige weekabonnement. Daarnaast vragen de sociale partners om voortaan ruim op voorhand geïnformeerd te worden over de invoering, afschaffing en/of wijziging van NMBS-vervoerbewijzen die bedoeld zijn voor het woon-werkverkeer, zodat ze hier tijdig kunnen op inspelen en zo nodig (samen met de NMBS) alternatieve oplossingen kunnen zoeken. 3. Aangezien de cao nr. 19octies een suppletief karakter heeft, is deze niet van toepassing op de werkgevers en de werknemers die tot een paritair comité (of onderneming) behoren waar de bijdrage in de vervoerskosten werd geregeld door middel van een sector-cao (of ondernemings-cao) die minstens in gelijkwaardige voordelen voorziet. De afschaffing van de weekabonnementen van de NMBS zou bijgevolg een weerslag kunnen hebben op de cao's die ter zake op sectorniveau (of ondernemingsniveau) werden gesloten. Aangezien ook niet al die werkgevers dezelfde alternatieve berekeningsformule hanteren, die is ingevoerd ten gevolge van de afschaffing, bestaan er in de praktijk verschillen in de behandeling van werknemers op het vlak van verplaatsingsvergoedingen. De sociale partners hebben zich op dit moment nog niet uitgesproken over maatregelen om hieraan te verhelpen, noch over een hieraan verbonden timing.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenVERVOERBELEID | VERGOEDINGEN EN ONKOSTEN | VERVOER PER SPOOR
Vrije trefwoordenNMBS