...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0372 - Zittingsperiode : 54


Auteur Leen Dierick, CD&V
Departement Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
Sub-departement Werk, Economie en Consumenten
Titel Bedrog met domeinnamen.
Datum indiening09/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

Bedrog met domeinnamen, het is een nieuw fenomeen. De Economische Inspectie heeft vorig jaar 210 meldingen gekregen van bedrog met domeinnamen. Dat is een vertienvoudiging tegenover 2013. Er worden twee methodes door de oplichters gehanteerd. De eerste bestaat erin op te bellen en te vragen domeinnamen te betalen tegen woekerprijzen. Deze domeinnamen zouden door anderen kunnen worden gekocht en het imago van de firma kunnen schaden als ze slecht worden gebruikt. Vaak hebben de aangeklampte firma´s al een internetsite die eindigt op de extensie .be, en stelt men hen voor zeer dringend de extensies .biz, .net, .name, enzovoort, te kopen. Bij de tweede methode stuurt men een factuur met de vermelding "herinnering". Deze factuur zet de mensen er meestal toe aan om zo vlug mogelijk te betalen zonder na te gaan of ze terecht is. Voka Limburg, het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ), HORECA Vlaanderen, enzovoort, roepen hun leden op uiterst voorzichtig te zijn. 1. Heeft u reeds overlegd met de sector hoe dit nieuwe fenomeen best halt toegeroepen wordt? 2. In het jongste rapport over 2014 is sprake van 210 meldingen van bedrog. In realiteit ligt het aantal getroffen ondernemingen waarschijnlijk veel hoger, aangezien de meerderheid van de bedrijven de brieven naast zich neerlegt en geen moeite doet om een klacht te sturen naar de FOD Economie. Worden er maatregelen voorzien om bedrijven aan te moedigen toch klacht in te dienen? Zo ja, welke? Zo neen, waarom niet? 3. Hoe evalueert u de territoriale beperkingen tot het EU-grondgebied zoals in voege voor onder andere .fr- en .eu-domeinnamen? 4. Hoeveel .be-domeinnamen werden geregistreerd door personen buiten de EU28? 5. Hoeveel klachten met betrekking tot domeinnamen bij de FOD Economie hebben betrekking op domeinnamen geregistreerd door personen binnen de EU28? 6. Hoeveel klachten met betrekking tot domeinnamen bij de FOD Economie hebben betrekking op domeinnamen geregistreerd door personen buiten de EU28?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B048
Publicatiedatum 29/10/2015, 20152016
Antwoord

1. De Algemene Directie Economische inspectie (verder genaamd ADEI) houdt nauw overleg met de betrokken stakeholders. Daarnaast heeft de Economische inspectie die deel uitmaakt van de werkgroep 'Ondernemerschap' binnen de Benelux, een meldpunt mee helpen oprichten die het mogelijk maakt om informatie en signalen van malafide domeinnaamronselaars uit te wisselen. Het objectief van het meldpunt is om in samenwerking met de lidstaten adequate en efficiëntere maatregelen te kunnen nemen jegens dergelijke domeinnaamronselaars, dit zowel op preventief als repressief vlak. 2. De FOD Economie heeft op preventief vlak reeds vele initiatieven genomen, waarbij steevast vermeld wordt dat als men slachtoffer geworden is van fraude met domeinnamen, men een melding hiervoor kan versturen naar de economische inspectie. Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn: i) een grijze lijst van malafide ondernemingen op de website van de FOD Economie. Deze grijze lijst wordt systematisch bijgewerkt en is permanent online beschikbaar. Op dezelfde webpagina als de grijze lijst, wordt een link voorzien naar het klachtenformulier van de economische inspectie. ii) waarschuwingen via de facebookpagina 'Pasoplichting' (www.facebook.com/ pasoplichting). Op de facebookpagina wordt verwezen naar het klachtenformulier van de economische inspectie. iii) persberichten van de FOD economie omtrent nieuwe malafide ondernemingen, zoals bijvoorbeeld BE Domein Host. Systematisch wordt in deze perscommuniqués meegedeeld dat als men slachtoffer is van de praktijk, men klacht kan indienen bij de Economische inspectie. iv) sensibiliseringscampagnes in samenwerking met stakeholders zoals het VBO. In 2015 werd er bijvoorbeeld een brochure uitgegeven door het VBO met preventietips, waarbij de Economische inspectie een bijdrage heeft geleverd omtrent acquisitiefraude. v) De FOD Economie stelt op haar website een klachtenformulier ter beschikking, waarbij de mogelijkheid wordt geboden om zowel online als via de post klacht in te dienen bij de Economische inspectie. 3. Wanneer de domeinnaamronselaar in België is gevestigd, kan de Economische Inspectie ter plaatse een onderzoek voeren; de sancties waarin de Belgische regelgeving voorziet, zijn dan van toepassing. Wanneer de domeinnaamronselaar niet in België kan worden gelokaliseerd, worden de netwerken van internationale samenwerking aangesproken, het is dan in eerste instantie aan de territoriaal bevoegde autoriteit om de nodige maatregelen te treffen. Het spreekt voor zich dat, vanuit preventief-repressief standpunt bekeken, territoriale beperkingen in principe een beter beteugelend optreden toelaten. Keerzijde van de medaille is evenwel het risico dat malafide domeinronselaars zich dan eerder zullen wenden tot bijvoorbeeld een .com-zone, welke geen territoriale beperkingen heeft. Uit bevraging van DNS Belgium blijkt dat zij geen enkele toegevoegde waarde bij een territoriale beperking zien tot het grondgebied van EU28. Zij halen hiervoor volgende argumentatie aan: "Vooreerst blijkt duidelijk dat het aantal registraties van buiten de EU een marginaal fenomeen is (3 % van totaal aantal registraties). Daarenboven is de territoriale begrenzing op zeer eenvoudige wijze te omzeilen. Het volstaat immers om tijdens de registratie een landencode van één van de EU-landen op te geven. Dergelijke begrenzing zal dus geen halt toeroepen aan eventuele registraties van buiten de EU maar enkel leiden tot een verhoging van het aantal valse WHOIS-gegevens (contactgegevens van domeinnaamhouders). Dit heeft dan weer een nadelige impact op iedereen die contact wenst op te nemen met de houder van een .be-domeinnaam (bijvoorbeeld indien de houder van een bepaald recht de domeinnaamhouder wenst in te lichten van een mogelijke inbreuk op dit recht). Het inzetten van specifieke procedures waarbij overheid en operator samenwerken, is veel efficiënter in de strijd tegen eventuele gevallen van misbruik." 4. Volgens gegevens verkregen van DNS Belgium telt de .be-zone op dit ogenblik net iets meer dan 1,5 miljoen domeinnamen. 67 % van de .be-houders komt uit België en 97 % van de houders is gevestigd op het grondgebied van de EU28. Dit betekent dat slechts 3 % van de houders van buiten de EU komen. Als van dit cijfer nog de andere Europese landen zoals Zwitserland en Noorwegen alsook de belangrijke landen zoals US, Canada, Japan, Australië en Rusland worden afgetrokken dan valt het resterende aantal nog verder terug tot nauwelijks 1 %. Onderstaande tabel geeft het aantal licentiehouder met een .be-zone verdeeld per land (laatste aanpassing gegevens: 29 september 2015). 5. De ADEI heeft betreffende valse domeinnamen volgende aantal meldingen ontvangen: De meldingen betreffen niet uitsluitend effectieve slachtoffers, maar in de meeste gevallen personen die zich niet lieten vangen, maar het toch nodig achtten om de feiten bij de ADEI te meldden. De meldingen in 2014 en 2015 hebben bijna uitsluitend betrekking op domeinnaamronselaars die gevestigd zijn binnen de EU28. 6. Zoals vermeld in het antwoord op vraag 4 is slechts 3% van de licentiehouders buiten de EU afkomstig. De ADEI zelf heeft zoals vermeld in het antwoord op vraag 5 bijna uitsluitend meldingen verkregen ten aanzien van domeinnaamronselaars gevestigd binnen de EU28. Het aantal meldingen die betrekking hebben op domeinnaamronselaars gevestigd buiten de EU28 is te herleiden tot minder dan 1%.

 
Eurovoc-hoofddescriptorECONOMISCH BELEID
Eurovoc-descriptorenONDERNEMING | FRAUDE | ECONOMISCH BELEID | INTERNET | INTERNETADRES