...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0371 - Zittingsperiode : 54


Auteur Nele Lijnen, Open Vld
Departement Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
Sub-departement Werk, Economie en Consumenten
Titel Vrijwillige stage. - Opschorting wachttijd.
Datum indiening09/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

De beroepsinschakelingstijd voor afgestudeerde jongeren om recht te hebben op een inschakelingsuitkering duurt in principe 310 dagen. Alle dagen tellen mee behalve zondagen. De jongere moet in principe tijdens die periode beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Veel jonge afgestudeerden beslissen om vrijwillig stage te gaan doen om zo hun kansen te verhogen om in een later stadium werk te vinden. Echter, in de meeste gevallen zal deze periode niet meetellen voor de beroepsinschakelingstijd. Enkel wanneer de stage deel uitmaakt van een korte of niet-intensieve opleiding (minder dan 9 maanden of minder dan 20 uur per week of wanneer maximaal 10 uren per week zich situeren van maandag tot vrijdag tussen 8u en 18u) of wanneer het om een door de RVA aanvaarde opleiding in het buitenland gaat, wordt de beroespinschakelingstijd van 310 dagen niet onderbroken. Dit roept heel wat vragen op. Heel wat stages vallen buiten de hierboven omschreven uitzonderingen maar zijn cruciaal voor de tewerkstellingskansen van de betrokken jongeren. Zodoende kan de regelgeving ertoe leiden dat wie zijn best doet om werk te vinden, daar onrechtstreeks voor wordt gestraft. 1. Bent u het ermee eens dat het volgen van stages en opleidingen cruciaal is voor de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt? 2. Zo ja, bent u het ermee eens dat de hierboven omschreven uitzonderingen te beperkt zijn? 3. Kunnen, binnen de uitzonderingen voorzien in de huidige regelgeving, verschillende korte opleidingen gecumuleerd worden? 4. Bent u het ermee eens dat deze uitzonderingen uitgebreid moeten worden, zodat een jongere die een lange opleiding volgt en tevens bewijs kan geven van actief zoekgedrag, toch kan genieten van een niet-onderbroken beroepsinschakelingstijd?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B053
Publicatiedatum 07/12/2015, 20152016
Antwoord

De jonge schoolverlater kan slechts toegelaten worden tot het recht op inschakelingsuitkeringen indien hij afgestudeerd is en, gedurende een periode van 310 dagen (de beroepsinschakelingstijd), beschikbaar is voor de arbeidsmarkt en actief naar werk heeft gezocht. Deze beroepsinschakelingstijd dient zich te situeren na de studietijd. Zo voorziet de werkloosheidsreglementering dat: - de beroepsinschakelingstijd enkel kan aanvangen na stopzetting van alle activiteiten (lessen, examens, stages, eindwerken) die verband houden met rechtopenende studies of met om het even welk programma van studies met volledig leerplan. Hiermee wordt het schooltraject geviseerd. - de beroepsinschakelingstijd niet geldig doorloopt gedurende de periodes tijdens welke de jongere cursussen volgt in het kader van studies of opleidingen van lange duur (meer dan 9 maanden) of van intensieve aard (minstens 20 uur per week, waarvan minstens 10 uur per week zich situeren van maandag tot vrijdag tussen 8 uur en 18 uur). Dergelijke lange of intensieve opleidingen worden door de wetgever gelijkgesteld met studies. Het spreekt uiteraard voor zich dat opleidingen en stages de inschakeling op de arbeidsmarkt bevorderen. De reglementering verhindert aldus niet dat er tijdens de beroepsinschakelingstijd: - kortlopende of minder intensieve cursussen gevolgd worden; - dat er stages gevolgd worden in een professioneel milieu (bijvoorbeeld in een onderneming, bij een vzw), noch dat er een beroepsopleiding wordt gevolgd, georganiseerd door een gewestelijke dienst voor arbeidsvoorziening en beroepsopleiding. Doordat deze reglementering wil vermijden dat jongeren zich stelselmatig pro forma zouden inschrijven als werkzoekende na de rechtopende (basis)studies, zodat de beroepsinschakelingstijd zou samenvallen met een daaropvolgende studieperiode en de facto zou komen te vervallen, meen ik dat de bestaande regeling voldoende waarborgen biedt. Een cumulatie van verschillende kortlopende opleidingen lijkt mij mogelijk zolang de hierboven aangehaalde ratio legis gerespecteerd wordt en de beroepsinschakelingstijd niet uitgehold wordt.

 
Eurovoc-hoofddescriptorARBEID
Eurovoc-descriptorenJONGERE | ASSISTENTSCHAP | WERKLOOSHEIDSVERZEKERING | ARBEID | WERKLOOSHEID