...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0370 - Zittingsperiode : 54


Auteur Caroline Cassart-Mailleux, MR
Departement Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
Sub-departement Werk, Economie en Consumenten
Titel De wetgeving in verband met de brandveiligheid in de ondernemingen.
Datum indiening09/09/2015
Taal F
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

Volgens de FOD Werkgelegenheid zijn zes op tien ondernemingen niet in orde met de wetgeving in verband met de brandveiligheid. Het bedrijf Fire Fighting Technology (FFT), dat opleidingen inzake brandpreventie en brandveiligheid verstrekt aan ondernemingen die dat wensen (met daarbovenop praktische evacuatieoefeningen), wordt overgenomen door de bewakingsfirma Securitas België, die zich nu ook toelegt op brandpreventie. Volgens de cijfers van de FOD Binnenlandse Zaken waren er in 2012 542 bedrijfsbranden. Securitas België zal een oplegger ter beschikking stellen voor de opleidingen, om ondernemingen te sensibiliseren voor brandveiligheid, door binnen het bedrijf, maar in alle veiligheid, een brand te simuleren. Sinds enkele jaren geleden verscheidene bewoners omkwamen bij een brand in een rusthuis deden de verzorgingsinstellingen en de bejaardentehuizen grote investeringen. Dat is echter niet overal het geval. 1. Beschikt u over recentere cijfers dan die voor 2012? Zo ja, kunt u ze me bezorgen? 2. Worden bedrijven die de wetgeving op de brandveiligheid niet in acht nemen, gecontroleerd en kunnen er straffen worden opgelegd? Zo ja, welke? 3. Zijn er nog andere maatregelen om de ondernemingen te sensibiliseren en ze ertoe aan te zetten de normen na te leven? Zo ja, welke (reclamecampagne, aanplakbiljetten, enz.)?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B061
Publicatiedatum 08/02/2016, 20152016
Antwoord

1. Ik beschik niet over dergelijke cijfers. 2. Bij de toezichtsbezoeken aan de ondernemingen wordt door de sociaal inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk in de regel ook de naleving van de reglementaire bepalingen inzake brandpreventie gecontroleerd. In geval dat inbreuken op de welzijnsregelgeving worden vastgesteld, zullen de inspecteurs in functie van het risico en de bereidheid van de werkgever om deze inbreuken al dan niet te remediëren, passende maatregelen nemen die zijn vastgelegd in het sociaal strafwetboek: waarschuwingen geven, de overtreder een termijn verlenen om zich in regel te stellen, passende maatregelen voorschrijven, verbod opleggen (bijvoorbeeld aanwezigheidsverbod op een bepaalde arbeidsplaats), proces-verbaal opstellen, verzegeling. In een door de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk in 2013 gevoerde inspectiecampagne over de opslag van brandbare producten in grootwarenhuizen bleek dat bijna 1 op 3 gecontroleerde winkels niet in orde was met de brandweerstand van de bouwelementen, de uitgangen en de sprinklerinstallatie. 3. Buiten dit handhavingsluik zijn er nog heel wat initiatieven die door mijn departement worden ontwikkeld inzake sensibilisering, informatie en communicatie. Ik denk hierbij aan de vele studiedagen aangaande de brandpreventie waaraan medewerkers van mijn departement hebben meegewerkt naar aanleiding van het in voege treden van het koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op arbeidsplaatsen. Ik wil ook wijzen op de vele lokale initiatieven inzake sensibilisering, vorming en opleiding inzake brandpreventie die door de provinciale comités voor de bevordering van de arbeid in hun jaarprogramma worden voorzien. Ik wil er ook op wijzen dat in de Sobane-strategie een downloadbare brochure beschikbaar is over de risico's bij brand en ontploffing en waarvan de link hierna wordt vermeld http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=3736. Om de huidige reglementering inzake brandvoorkoming aan te passen aan de nieuwe constructiematerialen, de middelen en actuele normen en hierbij rekening houdend met de basisnormen brand die zijn uitgevaardigd door Binnenlandse Zaken, is in de bestuursovereenkomst, die ik als voogdijminister met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO) heb ondertekend, voorzien dat tegen eind 2017 een nieuw koninklijk besluit zal verschijnen tot vaststelling van de constructievoorschriften waaraan gebouwen waarin werknemers tewerkgesteld worden, zullen moeten beantwoorden met het oog op de brandpreventie.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBURGERBESCHERMING
Eurovoc-descriptorenONDERNEMING | WETGEVING | BRANDBESTRIJDING | BURGERBESCHERMING | ARBEIDSVEILIGHEID