...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0369 - Zittingsperiode : 54


Auteur Roel Deseyn, CD&V
Departement Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
Sub-departement Werk, Economie en Consumenten
Titel De anciŽnniteittoeslag.
Datum indiening09/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

In de regel wordt vanaf dit jaar geen anciŽnniteittoeslag bovenop de werkloosheidsuitkering toegekend voor nieuwe instromers in de werkloosheid. Op deze regel werden een aantal uitzonderingen voorzien, bijvoorbeeld voor mensen die werden ontslagen in het kader van een collectief ontslag en aan bepaalde voorwaarden voldoen. In de praktijk blijkt dat er aan mensen die de anciŽnniteittoeslag vanaf dit jaar kregen, soms gevraagd wordt deze terug te betalen. Het gaat over mensen wiens ontslag wel kaderde in een herstructurering van een bedrijf, maar waarbij niet voldaan werd aan de voorwaarden voor collectief ontslag of de procedure daarvoor niet gevolgd werd. Tegelijk vernemen wij dat er in die gevallen finaal soms toch een anciŽnniteittoeslag zou toegekend zijn. 1. Bij hoeveel mensen gebeurde er dit jaar al een terugvordering van anciŽnniteittoeslag? Aan welke verschillende oorzaken was dat te wijten? Had dit vermeden kunnen worden en zo ja, hoe? 2. Wat is de ratio achter het verschil tussen iemand die ontslagen werd in het kader van een collectief ontslag aangekondigd in de periode vanaf 1 oktober 2012 tot en met 30 november 2014 en die wel nog een anciŽnniteittoeslag kreeg vanaf dit jaar en een werknemer die aan dezelfde voorwaarden voldoet, maar in wiens geval het niet gaat over een collectief ontslag sensu stricto? 3. Komt het voor dat er in bepaalde gevallen een uitzondering gemaakt wordt en de anciŽnniteittoeslag toch toegekend werd vanaf dit jaar wanneer de betrokken werknemer aan alle voorwaarden voldoet, maar er geen sprake is van een collectief ontslag sensu stricto? Zo ja, in welke mate wordt deze praktijk overal uniform toegepast?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B061
Publicatiedatum 08/02/2016, 20152016
Antwoord

In het algemeen is het bij gebrek aan meer gedetailleerde gegevens in deze vraag niet mogelijk om bepaalde aangehaalde situaties na te gaan. 1. De RVA beschikt niet over specifieke cijfers die betrekking hebben op het terugvorderen van de anciŽnniteitstoeslag. Gezien de toepasselijke procedure zal dit aantal evenwel zeer beperkt zijn. De regels ter zake zijn immers de volgende: - indien de RVA op basis van een juiste verklaring van de werkloze de toeslag ten onrechte zou hebben toegekend, zal er geen terugvordering volgen; - enkel indien de werkloze een foute verklaring zou hebben afgelegd, waardoor de toeslag ten onrechte werd toegekend, is het mogelijk dat de RVA overgaat tot terugvordering; - het is ook mogelijk dat een uitkeringsbedrag wordt teruggevorderd door de uitbetalingsinstelling indien deze per vergissing een hoger bedrag heeft uitbetaald (uitkering inclusief anciŽnniteitstoeslag) dan het door de RVA toegekende bedrag (uitkering exclusief anciŽnniteitstoeslag). 2 en 3. Waar initieel voorzien was om de anciŽnniteitstoeslag onmiddellijk af te schaffen, werd er evenwel beslist om in een beperkt aantal gevallen de toeslag toch nog toe te kennen. Deze situaties zijn evenwel strikt omschreven in artikel 126 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. Zo kunnen werknemers ontslagen in het kader van een collectief ontslag inderdaad onder bepaalde voorwaarden gerechtigd zijn op de toeslag. Wat deze notie collectief ontslag betreft kan in het algemeen verwezen worden naar de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24 van 2 oktober 1975 of naar het koninklijk besluit van 24 mei 1976 betreffende het collectief ontslag. Dit houdt in dat niet elk "meervoudig" ontslag in die context kan beschouwd worden als een "collectief" ontslag. Is een persoon echter niet ontslagen in het kader van een "collectief ontslag" stricto sensu, dan kan het nog altijd dat hij aan een andere voorwaarde voldoet om de anciŽnniteitstoeslag te kunnen krijgen, bijvoorbeeld omdat hij heeft gewerkt in een zwaar beroep of omdat hij een lange loopbaan kan bewijzen: het collectief ontslag is immers niet de enige situatie waarin een anciŽnniteitstoeslag nog kan.

 
Eurovoc-hoofddescriptorARBEID
Eurovoc-descriptorenCOLLECTIEF ONTSLAG | SOCIALE UITKERING | WERKLOOSHEIDSVERZEKERING | ARBEID | WERKLOOSHEID | ANCIENNITEIT