...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0368 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
Sub-departement Werk, Economie en Consumenten
Titel HVW. - Laattijdige uitbetalingen.
Datum indiening08/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

Mensen die tijdelijk werkloos zijn en niet aangesloten zijn bij een vakbond moeten een beroep doen op de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW). Voor de uitbetaling van hun werkloosheidsvergoedingen, zo wordt mij gemeld door mensen die in dat geval zijn, moeten zij vaak meerdere weken wachten. Dat komt blijkbaar omdat de documenten doorgestuurd dienen te worden naar de RVA en dat dit enkele weken in beslag neemt voordat zij hun akkoord geven. Dit dient telkens herhaald te worden als er een tijd terug normaal gewerkt is geweest: dan dient de persoon zich totaal opnieuw in te schrijven en dit leidt opnieuw tot een late uitbetaling. Een aantal mensen kunnen deze onregelmatige en verlate uitbetaling opvangen, maar voor sommigen, zoals bijvoorbeeld een alleenstaande ouder, kan dit in sommige gevallen tot problemen leiden om de maand rond te komen. Werknemers die bij een vakbond zijn aangesloten worden kennelijk niet met deze problematiek geconfronteerd. Werklozen die aangesloten zijn bij het HVW zijn eveneens benadeeld ten opzichte van werklozen aangesloten bij een vakbond doordat zij zich verplicht moeten inschrijven in het HVW bureau dat aangesteld is voor hun regio. Zij kunnen dus niet kiezen tot welk HVW-kantoor zij zich wensen te wenden (zij kunnen zich bijvoorbeeld niet tot een ander HVW-kantoor wenden dat voor hen gunstiger gelegen is), wat problematisch is, mee omdat het netwerk van HVW-kantoren veel dunner gezaaid is dan dat van de vakbonden. De overheid voert in dit verband dus feitelijk een beleid dat de mensen naar de vakbonden jaagt. 1. Is het bij alle HVW-kantoren zo dat het zolang aansleept vooraleer mensen hun uitbetaling verkrijgen en waarom kan dit bij de vakbond een heel stuk sneller gebeuren? 2. Waarom worden werklozen verplicht naar een aangesteld kantoor te gaan, terwijl een ander HVW-kantoor in sommige gevallen voor hen gemakkelijker zou zijn? 3. Overweegt u hier verandering in te brengen, bijvoorbeeld door de gemeenten aan te zetten om een zitdag per week of per maand te houden van het HVW zoals dat nu reeds het geval is voor de pensioenkas? Op die wijze zou bijvoorbeeld een brievenbus in elke gemeente in het gemeentehuis kunnen worden voorzien waar werklozen hun stempelbrieven zouden kunnen in deponeren.


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B057
Publicatiedatum 11/01/2016, 20152016
Antwoord

1. In eerste instantie moet opgemerkt worden dat de HVW (Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen) niet op de hoogte is van het feit of de vakbonden al dan niet sneller betalen. De HVW betaalt de uitkeringen na ontvangst van de uitkeringskaart, die pas wordt afgeleverd na het indienen van een volledig dossier overeenkomstig artikel 160 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. Wat betreft de snelheid van uitbetaling van de uitkeringen is het nuttig te preciseren dat de werkorganisatie van de HVW voor de behandeling van de betaaldossiers geen onderscheid maakt tussen de verschillende types. Bij de afsluiting van de indieningsmaand (+/- de 10e van elke maand) zijn in principe alle volledige en correcte betaaldossiers in bezit vergoed. Het percentage van de betalingen die op die datum uitgevoerd zijn, ligt rond de 80 %: 83,8 % in juni 2015, 84,5 % in juli 2015 en 78,9 % in augustus 2015. Er dient echter benadrukt te worden dat een betaaldossier tijdelijke werkloosheid pas volledig is als het uit 2 delen bestaat: 1 document verstrekt door de werkgever + de maandelijkse controlekaart van de werknemer. Het is zeer waarschijnlijk dat de aanwezigheid van vakbondsvertegenwoordigers in het bedrijf de collectieve inzameling van deze documenten versnelt voor indiening bij de privé-uitbetalingsinstellingen met het oog op vergoeding. De HVW heeft daarentegen geen recht op vertegenwoordiging binnen het bedrijf. 2. De werking van de HVW is geregeld in het voormelde koninklijk besluit van 25 november 1991 en het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering. De artikelen 2 en 3 van dit ministerieel besluit bepalen waar kantoren opgericht worden en wat hun ambtsgebied is. De HVW past hierbij gewoon de reglementering toe. 3. De uitbreiding van contactpunten zou gevalideerd moeten worden door het Beheerscomité van de HVW, een optie die momenteel niet gedragen wordt door de leden van dit Comité. Bovendien laten de grote budgettaire beperkingen waaraan de HVW in de komende jaren onderworpen is niet toe een dergelijke herstructurering te overwegen. Er moet trouwens benadrukt worden dat de uitkeringsgerechtigden niet verplicht zijn om zich voor elke vraag naar een kantoor van de HVW te begeven. De indiening van de documenten kan perfect per post gebeuren. Bovendien, ter informatie, bereidt momenteel een werkgroep, onder de leiding van de RVA, de mogelijkheid voor van een elektronische uitkeringskaart voor personen in tijdelijke werkloosheid. In combinatie met een patronale verplichting tot aflevering van de wettelijke documenten in elektronisch formaat vanaf 2016, zou dit de procedures van behandeling en vergoeding in deze gevallen moeten versnellen. De HVW blijft uiteraard openstaan voor elke oplossing die zou toelaten de kwaliteit van het werk nog te verbeteren.

 
Eurovoc-hoofddescriptorSOCIALE ZEKERHEID
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | BETALING | SOCIALE UITKERING | WERKLOOSHEIDSVERZEKERING | SOCIALE ZEKERHEID | WERKLOOSHEID