...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0365 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
Sub-departement Werk, Economie en Consumenten
Titel De extra bezoldigingen of vergoedingen van vakbondsafgevaardigden in beheerscomités en andere raden/commissies.
Datum indiening08/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

Binnen de meeste federale overheidsinstellingen (FOD's), programmatorische overheidsdiensten (POD's) en parastatalen zijn allerhande adviesraden, (beheers)comités, commissies, enzovoort, werkzaam waar ook afgevaardigden van de vakbonden in zetelen. Kan u voor alle departementen en eventuele parastatalen die onder uw bevoegdheid vallen volgende gegevens meedelen: 1. in welke raden, commissies, beheerscomités, of andere organen, van de FOD's, POD's of parastatalen waarvoor u bevoegd bent, is de aanwezigheid van de vakbonden vastgelegd; 2. kan u, voor elk van deze organen, telkens opgave doen van: a) de samenstelling van deze organen; b) de frequentie van vergaderen in 2011, 2012, 2013, 2014 en tot nog toe in 2015; c) welke vergoedingen er worden betaald aan de leden van deze organen; d) welke andere materiële of geldelijke voordelen er verbonden zijn aan het lidmaatschap van deze organen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B048
Publicatiedatum 29/10/2015, 20152016
Antwoord

1. Wat de FOD Economie betreft, zetelen de vakbondsorganisaties in het Sectorcomité, het Hoog Overlegcomité in het gebied van het Sectorcomité, het Tussenoverlegcomité, de Basisoverlegcomités en de Departementale Kamer van Beroep voor Tuchtzaken. 2. a) De voornoemde instanties zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de Overheid en van de representatieve vakbondsorganisaties, zoals wordt bepaald in de volgende reglementeringen: - voor het Sectorcomité, het Hoog Overlegcomité in het gebied van het Sectorcomité, het Tussenoverlegcomité en de Basisoverlegcomités, door het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, - voor de Departementale Kamer van Beroep voor Tuchtzaken, door het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel (artikel 82). b) Frequentie van de vergaderingen: - voor het Sectorcomité: 3 vergaderingen in 2011, geen in 2012, 1 in 2013, 4 in 2014 en geen in 2015. - voor het Hoog Overlegcomité in het gebied van het Sectorcomité: geen vergadering tussen 2011 en 2013, 2 in 2014 en 1 in 2015. - voor het Tussenoverlegcomité: 2 vergaderingen in 2011, 3 in 2012, 1 in 2013, 5 in 2014 en geen in 2015. - voor de Basisoverlegcomités: gemiddeld om de 3 maanden, - voor de Departementale Kamer van Beroep voor Tuchtzaken: geen vergadering in 2011, 2 in 2012 (voor een dossier) en geen tussen 2013 en 2015. c) De vertegenwoordigers van de vakbondsorganisaties ontvangen geen presentiegeld voor hun deelname aan de vergaderingen van de voornoemde organen. d) De vertegenwoordigers van de vakbondsorganisaties krijgen vakbondsverlof voor de duur van de opdracht.


 
Status 2 réponse complémentaire - aanvullend antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B074
Publicatiedatum 23/05/2016, 20152016
Antwoord

Aanvullend antwoord: Het antwoord op deze vraag is het geachte kamerlid rechtstreeks toegestuurd. Gezien het louter documentaire karakter ervan wordt het niet in het bulletin van Vragen en Antwoorden opgenomen maar ligt het ter inzage bij de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers (dienst Parlementaire Vragen).

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | OVERHEID | VAKBONDSVERTEGENWOORDIGER | VERGOEDINGEN EN ONKOSTEN | ADVIES