...

Bulletin nr : B039 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0252 - Zittingsperiode : 54


Auteur Georges Dallemagne, CDH
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
Titel Vernieuwing van het mandaat van de Financial Controller van de International Military Staff van de NAVO (MV 4272).
Datum indiening10/07/2015
Taal F
Publicatie vraag     B039
Publicatiedatum 24/08/2015, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum17/08/2015

 
Vraag

Als minister van Buitenlandse Zaken bent u verantwoordelijk voor de Belgische afvaardiging bij de NAVO en moet u namens BelgiŽ al dan niet instemmen met de verlenging van het mandaat van de Financial Controller van de International Military Staff van de NAVO en die beslissing aan de NAVO meedelen via onze ambassadeur bij die internationale organisatie. Die betrekking komt toe aan een burger-ambtenaar of aan een actieve militair van het gastland (BelgiŽ) en wordt toegewezen voor een termijn van drie jaar, die eenmaal kan worden verlengd. De huidige controleur nam die functie op op 1 december 2012 en zijn mandaat loopt dus af op 30 november 2015. Zoals de procedures voorschrijven, heeft de NAVO ons land laten weten dat zij voorstelt het mandaat van de Belgische militair die momenteel die post bekleedt, te verlengen. Conform die procedures moest BelgiŽ tegen 30 april 2015 al dan niet instemmen met de voorgestelde verlenging. Er rijzen echter vragen met betrekking tot die procedure en de mate waarin ze in acht werd genomen. Heeft ons land vůůr de deadline van 30 april 2015 ingestemd met die verlenging, of besliste het de verlenging van het mandaat van de huidige financieel controleur niet goed te keuren (in dat geval zou er een nieuwe oproep tot kandidaatstelling moeten worden gepubliceerd)?† Volgens de gegevens waarover ik beschik, zou het raadzaam zijn het mandaat niet te verlengen. De huidige controleur, die op 1 december 2012 zijn functie heeft opgenomen, zou wettelijk gezien die post immers niet mogen bekleden - en dat was al van bij de initiŽle benoeming zo! De NAVO-reglementen en -statuten zijn in dat verband zeer duidelijk. BelgiŽ moet verscheidene in aanmerking komende kandidaten voordragen, uit wie de selectiecommissie van de NAVO vervolgens de in haar ogen meest geschikte kandidaat aanwijst. Belangrijk is dat voor die post uitsluitend burgers-ambtenaren en actieve militaire officieren in aanmerking komen. De huidige financieel controleur (een militaire officier die op 1 december 2012 aantrad in die functie) was al gepensioneerd wegens het bereiken van de leeftijdsgrens sinds 1 oktober 2012! De kandidatuur die ons land voordroeg, was dus niet geldig, net zomin als de daaropvolgende benoeming. Indien ons land zou instemmen met de verlenging van het mandaat van de huidige financieel controleur (met pensioen) voor een functie waarin men verplicht actief moet zijn, zou dat weer een onwettige beslissing zijn, zoals ook de procedure in 2012 al onwettig was. 1. a) Klopt die informatie en bevestigt u mijn analyse? b) Zo ja, wat heeft u ondernomen of welke maatregelen zal u nemen om die situatie recht te zetten? c) Zo niet, hoe rechtvaardigt u de beslissingen die in 2012 ťn in 2015 werden genomen?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

Zoals u in uw vraag aangeeft, loopt het mandaat van de huidige financiŽle controleur van de International Military Staff (IMS) van de NAVO, de heer Bontinck, af op 30 november 2015. Nog duidelijk voor het eind van die termijn heeft de directeur-generaal van de IMS aan de instanties van de organisatie een driejarige verlenging van dat mandaat gevraagd, tot 30 november 2018 dus. Conform de financiŽle regelgeving van de NAVO werd deze vraag voorgelegd aan de budgetcommissie, die tijdens de vergadering van 1 april 2015 haar goedkeuring gaf. Het voorstel om het mandaat van de heer Bontinck te verlengen, werd vervolgens via een niet-onderbroken stilzwijgende procedure definitief goedgekeurd door de lidstaten van Noord-Atlantische Raad. Bijgevolg werd de verlenging inmiddels definitief goedgekeurd door de bevoegde instanties van de NAVO. Met zijn vonnis van 26 februari 2015 heeft de rechtbank van eerste aanleg in Brussel het verzoek van de heer Sevens tot schadevergoeding voor zijn niet-selectie voor de post in 2012 als ongegrond verklaard. Rekening houdend met het contentieuze karakter van het dossier (waarin Buitenlandse Zaken enkel als bemiddelaar optreedt), zult u begrijpen dat ik er niet verder over kan uitweiden.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBUITENLANDS BELEID
Eurovoc-descriptorenNAVO | BUITENLANDS BELEID | PERSONEELSBENOEMING | LEIDINGGEVEND PERSONEEL