...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0057 - Zittingsperiode : 54


Auteur Zakia Khattabi, Ecolo-Groen
Departement Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Sub-departement Asiel, Migratie en Administratieve Vereenvoudiging
Titel Gehoor van homoseksuele asielzoekers (MV 824).
Datum indiening13/01/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum13/02/2015

 
Vraag

Op 2 december 2014 deed het Hof van Justitie van de Europese Unie een uitspraak over de zogenaamde homoseksualiteitstests en de intieme vragen die Nederland wil stellen in het kader van de asielprocedure: dat soort vragen is strijdig met de menselijke waardigheid. De vraag werd bij het Hof van Justitie aanhangig gemaakt door de Nederlandse Raad van State, die bevestigd wilde zien dat de middelen die worden aangewend om de seksuele geaardheid van asielzoekers vast te stellen, conform de wet zijn. Het Nederlandse gerecht buigt zich over de zaak van drie asielzoekers die aanvoeren dat ze bang zijn in hun land van oorsprong vervolgd te worden wegens hun homoseksualiteit, maar van wie de verzoeken werden verworpen omdat hun seksuele geaardheid niet kon worden vastgesteld. In zijn arrest trekt het Europese Hof strikte krijtlijnen voor de procedures: - De verklaringen van een homoseksuele asielzoeker en de bewijzen die hij aanvoert mogen niet worden getoetst aan de hand van vragen die enkel stoelen op het stereotiepe beeld van een homoseksueel. - De asielinstanties mogen geen detailvragen stellen over de seksuele praktijken van een asielzoeker. - De asielinstanties mogen het stellen van homoseksuele daden door de betrokken asielzoeker, zijn bereidheid zich te onderwerpen aan homoseksualiteitstests of video-opnames van homoseksuele daden niet als bewijs aanvaarden, aangezien het aanvaarden van dergelijk bewijsmateriaal andere asielzoekers ertoe zou kunnen aanzetten hetzelfde te doen. - De asielinstanties mogen de verklaringen van een asielzoeker niet als ongeloofwaardig afdoen met als enige reden dat hij zijn vermeende seksuele geaardheid niet heeft ingeroepen bij de eerste gelegenheid die hij kreeg om de redenen voor zijn vervolging uiteen te zetten. 1. Wat is de situatie in België? Het kwam ons ter ore dat het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) de jongste jaren zo veeleisend is geworden op het stuk van geloofwaardigheid dat homoseksuele asielzoekers worden aangezet om intieme details vrij te geven over hun seksuele leven om geloofd te worden.  Ook op het vlak van de bewijsmiddelen toont het CGVS zich zo veeleisend dat de asielzoekers zich genoopt zien zeer intieme bewijzen (meer bepaald foto's) van hun homoseksualiteit in te dienen. Het beginsel van het voordeel van de twijfel zou voor asielzoekers dus onvoldoende worden toegepast. Dat beginsel moet nochtans worden toegepast op alle situaties waarin het moeilijk en soms onmogelijk is om een bewijs aan te dragen, wat het geval is voor homoseksualiteit. 2. Op welke manier zal het CGVS zijn gehoren en de evaluatie van de bewijzen aanpassen om rekening te houden met de voorschriften van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1. Ik vestig uw aandacht op het feit dat het individuele onderzoek van de asielaanvragen in eerste instantie wordt uitgevoerd door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). Deze instelling voert haar opdracht geheel onafhankelijk uit. Noch de uitvoerende, noch de wetgevende macht mogen op dit niveau tussenbeide komen. De controle van de wijze waarop het CGVS de asielaanvragen behandelt en de overeenkomst met de wet, het recht en de Europese en internationale normen berust, bij een onafhankelijke rechtscollege, namelijk de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De commissaris-generaal bevestigt mij dat de praktijk van de CGVS inzake de beoordeling van de geloofwaardigheid van de seksuele geaardheid van een asielzoeker conform het arrest is dat u aanhaalt. Om de geloofwaardigheid van de seksuele geaardheid te beoordelen, baseert het CGVS zich op de analyse van de verklaringen die de asielzoekers afleggen tijdens hun verhoor. Alle beschermingsofficieren van het CGVS die deze aanvragen behandelen krijgen een opleiding waarbij hen wordt geleerd speciaal alert te zijn voor de stereotiepe voorstellingen inzake homoseksualiteit. Alle beschermingsofficieren die met deze dossiers zijn belast passen een specifieke interne richtlijn toe, waarin duidelijk is aangegeven dat de aanvragers niet moeten worden ondervraagd over hun seksuele praktijken. De aanvrager wordt op geen enkele wijze aangespoord of gesuggereerd intieme bewijzen van zijn seksuele geaardheid te verschaffen. Het CGVS houdt rekening met het gevoelige, delicate en intieme karakter van deze problematiek, maar het blijft zo dat het, als overheid die verantwoordelijk is voor het nemen van een beslissing over een op deze reden gebaseerde asielaanvraag, een uitspraak moet doen over de geloofwaardigheid van de beweerde seksuele geaardheid. Daartoe analyseert het CGVS de interne samenhang van het relaas en vergelijkt het dit met de objectieve, constant bijgewerkte en betrouwbare informatie over de situatie van homoseksuelen in het land van oorsprong van de aanvrager. 2. Het arrest van het Hof van Justitie zal niet leiden tot aanpassingen of wijzigingen in de werkwijze van het CGVS, aangezien deze werkwijze reeds op alle punten helemaal overeenkomt met de onderrichtingen van dit arrest.

 
Eurovoc-hoofddescriptorMIGRATIEBELEID
Eurovoc-descriptorenHOF VAN JUSTITIE EG | SEKSUELE MINDERHEID | MIGRATIEBELEID | EERBIEDIGING VAN HET PRIVE-LEVEN | VLUCHTELING | ASIELRECHT