...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0052 - Zittingsperiode : 54


Auteur Zakia Khattabi, Ecolo-Groen
Departement Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Sub-departement Asiel, Migratie en Administratieve Vereenvoudiging
Titel Uitbreiding van de taalpremies.
Datum indiening09/01/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum13/02/2015

 
Vraag

De federale administratie kent momenteel een taalpremie toe aan ambtenaren die, naast hun moedertaal, nog een of meerdere landstalen (Frans, Nederlands en Duits) beheersen. Eind 2009 boog een werkgroep binnen de FOD Personeel en Organisatie zich over de mogelijkheid om de kennis van andere dan de drie landstalen te belonen. Die werkgroep keurde destijds een voorontwerp van koninklijk besluit betreffende een uitbreiding van de taalpremies goed. 1. Welk gevolg werd er gegeven aan de besluiten van die werkgroep met betrekking tot een mogelijke uitbreiding van de taalpremies? 2. a) Zal er rekening worden gehouden met andere dan de door Selor uitgereikte bewijzen van taalkennis en zo ja, onder welke voorwaarden? b) Zo neen, waarom niet?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

De regels over het toekennen van taalpremies aan federale ambtenaren behoren tot de bevoegdheid van de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken.

 
Eurovoc-hoofddescriptorMIGRATIEBELEID
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | AMBTENAAR | VREEMDE TAAL | MIGRATIEBELEID | LOONPREMIE | VLUCHTELING | TWEETALIGHEID