...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0046 - Zittingsperiode : 54


Auteur Fabienne Winckel, PS
Departement Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Sub-departement Asiel, Migratie en Administratieve Vereenvoudiging
Titel Verhandelen en uitbuiten van voetbalspelers. (MV 90)
Datum indiening08/01/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum13/02/2015

 
Vraag

Ik werd onlangs gecontact door de stichting Samilia, die zich inzet voor de bestrijding van mensenhandel, met name de handel in jonge buitenlandse voetballers. In ons land zouden er 300 à 400 slachtoffers van deze vorm van mensenhandel verblijven, de meesten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het zijn overwegend Afrikanen tussen 16 en 23 jaar. Ze komen naar België omdat gewetenloze spelersmakelaars of tussenpersonen hun en hun familie een roemrijke toekomst als topvoetballer met vetbetaalde contracten voorspiegelen. Ze arriveren met een toeristenvisum in Europa, en worden bij diverse clubs in soms moeilijke omstandigheden getest. Wanneer de tests op niets uitlopen, wat vaak het geval is, komen ze op straat en in de illegaliteit terecht, omdat hun visum intussen verlopen en hun makelaar-ronselaar met de noorderzon verdwenen is. Zonder onderdak, geld, bescherming of contactpersoon moeten ze zichzelf weten te redden en zijn ze aangewezen op solidariteit. Omdat ze blijven hopen ooit nog door te breken en een contract in de wacht te slepen, zelfs bij een club uit een lagere afdeling, blijven ze in België en blijven ze trainen. Het gaat over een complexe en brede problematiek met vele facetten (mensenhandel en uitbuiting, mannelijke prostitutie, sporters, werknemers en ook minderjarigen). 1. a) Zijn er nauwkeurige statistieken over dat verschijnsel beschikbaar? b) Hoeveel spelers komen er zo elk jaar naar België? c) Uit welke landen zijn ze afkomstig? 2. a) Hoeveel nieuwkomers slepen een contract in de wacht? b) Hoe snel gebeurt dat? 3. Met welk type van verblijfstitel, met bijbehorende verblijfsduur, verblijft die doelgroep in ons land? 4. a) Worden die spelers tijdens hun verblijf opgevangen, opgevolgd en begeleid? b) Hoe wordt dat georganiseerd? 5. Hoeveel spelers zijn er na hun mislukte voetbalcarrière in ons land naar hun land teruggekeerd, en wat is er van hen geworden? 6. Sinds het Verdrag van Lissabon is sport een Europese bevoegdheid. a) Zal u als staatssecretaris voor Asiel en Migratie bij de EU-lidstaten en de Commissie aandringen op een regelgeving en een gemeenschappelijke inspanning, en zal u de ministers van de deelgebieden vragen een dergelijk verzoek aan de lidstaten en de Commissie te richten? b) Zal u zich daarbij aansluiten? 7. Zal u samen met de gemeenschapsministers van Sport de mensenhandel in de sport aanpakken?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1. Er zijn geen gegevens beschikbaar over in België toekomende voetballers. 2. De bevoegdheid Sport is een bevoegdheid van de Gemeenschappen. 3. Ofwel komen ze naar ons land met een visum type C afgeleverd door een Belgische post of deze van een andere Schengenlidstaat, ofwel steken ze illegaal de grens over. 4. De opvang, opvolging en begeleiding van buitenlandse sporters valt onder de bevoegdheid van de ministers van Sport. Als de procedure voor slachtoffers van mensenhandel wordt opgestart, is er begeleiding voorzien door één van de drie gespecialiseerde centra: Payoke in Antwerpen, Pag-asa in Brussel en Suriya in Luik. Zij zorgen voor onderdak in hun centrum of voor ambulante opvolging. Het is hun taak om voor administratieve, juridische en psychosociale begeleiding te zorgen. 5. Er zijn geen gegevens beschikbaar over spelers die na een testperiode zijn teruggekeerd naar hun land. 6. Een initiatief op EU-niveau moet worden genomen door de ministers bevoegd voor Sport en niet door staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Op het domein van Justitie en Binnenlandse Zaken bestaat er wel regelgeving op het vlak van niet-begeleide minderjarigen en van mensenhandel. Dit betreft natuurlijk niet alleen de specifieke categorie van uitgebuite sporters. 7. De nodige procedures om het aspect mensenhandel aan te pakken bestaan en werken naar behoren. België staat trouwens aan de top inzake de strijd tegen de mensenhandel. De Dienst Vreemdelingenzaken is gevoelig voor deze problematiek en wenst binnen zijn bevoegdheden bij te dragen aan de aanpak ervan. Daarom werd er een verkennend gesprek gevoerd met de Stichting Samilia. De problematiek is complex en er zijn vele partijen bij betrokken. Het is in de Interdepartementale Coördinatiecel ter bestrijding van de mensensmokkel en de mensenhandel dat de aanpak van het probleem moet worden besproken.

 
Eurovoc-hoofddescriptorMIGRATIEBELEID
Eurovoc-descriptorenILLEGALE MIGRATIE | MIGRATIEBELEID | BEROEPSSPORT | BUITENLANDSE STAATSBURGER | MENSENHANDEL
Vrije trefwoordenVOETBAL