...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0140 - Zittingsperiode : 54


Auteur Bert Wollants, N-VA
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel Het ritsprincipe.
Datum indiening12/01/2015
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum13/02/2015

 
Vraag

Ons land had nood aan een wettelijk kader rond ritsen. Dat is ook de reden dat ikzelf en enkele collega's vorige legislatuur hiervoor een wetsvoorstel uitwerkten. Uiteindelijk heeft uw voorganger de heer Wathelet een initiatief genomen waarbij het ritsen in de Wegcode werd verankerd. De concrete passage opgenomen als artikel 12bis luidt: "Artikel 12bis. Ritsen De bestuurders die, bij sterk vertraagd verkeer, rijden op een rijstrook die ophoudt of waarop het verder rijden wordt verhinderd, mogen slechts vlak voor de versmalling invoegen in de aangrenzende vrije rijstrook. De bestuurders die rijden op die vrije rijstrook moeten vlak voor de versmalling beurtelings voorrang verlenen aan één invoegende bestuurder; in geval het rijden in zowel de linker als in de rechter rijstrook wordt verhinderd, moet eerst voorrang worden verleend aan één bestuurder op de rechter rijstrook en daarna aan één bestuurder op de linker rijstrook." Vreemd genoeg voegde de staatssecretaris de notie toe dat ritsen enkel van toepassing is bij "sterk vertraagd verkeer". Dit leidt momenteel tot rechtsonzekerheid bij gebrek aan een definitie. Maar tegelijk vermijdt het ook dat ritsen de doorstroming op bepaalde wegen kan verbeteren. Ritsen kan eigenlijk alleen als het verkeer echt "vast" zit. Dat is alvast niet de manier waarop het Vlaams Gewest dit wenste toe te passen. Op "www.ritsendoejezo.be" wil men net dat er geritst wordt op een vlotte manier. 1. Werd het ritsprincipe zoals ingevoerd door uw voorganger reeds geëvalueerd? 2. Welke meerwaarde heeft de beperking dat het enkel kan bij "sterk vertraagd verkeer"? 3. Bent u bereid te onderzoeken of hier een aanpassing noodzakelijk is?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1. Neen. Het ritsprincipe is geen maatregel ter bevordering van de verkeersveiligheid maar ter bevordering van de doorstroming van het verkeer. Een evaluatie van de impact van de maatregel op de vlotheid van het verkeer is zeer moeilijk te realiseren, zeker omdat er geen nulmeting aan vooraf is gegaan. 2 en 3. De manier waarop het Vlaams Gewest het ritsprincipe uit de doeken doet op de website www.ritsendoejezo.be, stemt overeen met hoe ritsen wordt gedefinieerd in artikel 12bis van het verkeersreglement. Zowel de schema's, de radiospot als de filmpjes op deze website bevestigen dat de ritsregel slechts van toepassing is als er zich door een (weg-)versmalling een file vormt. Aangezien ritsen voor twee bestuurders een verplichting inhoudt, is het te gevaarlijk om dit principe ook aan hogere snelheden toe te passen. Vandaar de beperking tot de gevallen waarin het verkeer sterk vertraagd (= file) is. De bestuurder die bij vlot verkeer van rijstrook verandert ten gevolge van een wegversmalling, moet steeds voorrang verlenen aan de bestuurders die zich op de vrije rijstrook bevinden. Er hoeft in dit geval overigens niet te worden ingevoegd ter hoogte van de versmalling. Vanuit verkeersveiligheidsoogpunt is er geen reden om bij vlot verkeer af te wijken van deze algemene voorrangsregel met betrekking tot het uitvoeren van manoeuvres.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenGARANTIE | VERVOERBELEID | WEGVERKEER | VERKEERSVOORSCHRIFTEN | VERKEERSVEILIGHEID