...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0111 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken
Sub-departement Landsverdediging en Ambtenarenzaken
Titel Kosten van Defensie aangaande de vaartuigen van leden van het koningshuis.
Datum indiening07/01/2015
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum06/02/2015

 
Vraag

1. Kan u voor de jaren 2013 en 2014, op jaarbasis, een volledig overzicht geven van de kosten die door Defensie werden gedragen met betrekking tot de (privé)vaartuigen die ter beschikking staan van leden van het koningshuis? 2. Graag daarbij de volgende preciseringen: a) Om welke vaartuigen gaat het? b) Hoeveel militairen worden daarbij ter beschikking van de leden van het hof gesteld en welke functie hebben zij? c) Wat was de kostprijs per vaartuig, met daarbij een opsplitsing van de verschillende uitgavenposten per vaartuig?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1. Voor het jaar 2013 verwijs ik u naar het antwoord geleverd op de schriftelijke vraag nr. 669 van de heer volksvertegenwoordiger Theo Francken van 18 februari 2014 (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2013/2014, nr. 153, blz. 126). Voor 2014 bedroegen de kosten 11.138,88 euro. 2. a) Het gaat om het jacht ALPA van koning Albert II. b) In 2014 werden drie militairen ter beschikking gesteld: een officier en onderofficier in de functie van gebrevetteerde in de navigatie en een dek matroos in de functie van bootsman. c) Zie punt 1.

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenDEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | BOOT | STAATSHOOFD | MILITAIR PERSONEEL
Vrije trefwoordenKOSTEN