...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0108 - Zittingsperiode : 54


Auteur Peter Buysrogge, N-VA
Departement Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken
Sub-departement Landsverdediging en Ambtenarenzaken
Titel Verkoop van het militair domein Westakkers te Sint-Niklaas.
Datum indiening07/01/2015
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum06/02/2015

 
Vraag

Reeds in 2001 werd beslist om de activiteiten van het Steuncentrum Westakkers te Sint-Niklaas uit te laten doven tegen 2015. In 2011 werden de poorten van het militair domein gesloten en momenteel zijn er nog twee militairen aanwezig die zorgen voor het groenbehoud. Interwaas (Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Land van Waas) heeft ondertussen een Masterplan opgemaakt om het militair domein om te vormen tot een nieuw groen domein in het Waasland, met woon-, werk-, sport-, jeugd- en groenaccommodaties. Momenteel kan de provincie Oost-Vlaanderen een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opmaken, met als timing 2016 voor de definitieve goedkeuring. In 2011 werd door het Aankoopcomité Gent een schattingsverslag opgemaakt van het domein maar sindsdien is er - voor zover wij weten - weinig evolutie in dit verkoopdossier. Vorige maand vernamen we dat de gemeenteraad van Ravels een - qua oppervlakte vergelijkbaar - militair domein aankoopt voor 3 miljoen euro. 1. a) Kan u een overzicht geven van de verschillende militaire basissen waarnaar de militairen van kazerne Westakkers verplaatst zijn sinds de beslissing tot sluiting? b) Ook graag cijfers van het aantal pensioneringen en de eventuele hertewerkstelling in een burgerlijke omgeving. c) Wat met de twee militairen die op dit moment werken op de basis Westakkers? 2. Graag kregen we zicht op de stand van zaken met betrekking tot de verkoop van het militair domein Westakkers. Is een nieuwe schatting van het domein niet aangewezen, rekening houdende met de vele werken die moeten worden uitgevoerd (verwijderen van stukken bos, afbraak van gebouwen, beton uit de ondergrond halen, plaatsen van nieuwe nutsleidingen, enzovoort) en de toekomstige ruimtelijke invulling? 3. a) Hoeveel (voormalige) militaire domeinen werden sinds 2000 indien mogelijk, en alleszins de jongste vijf jaar, reeds verkocht? b) Werden deze domeinen voornamelijk aan private of publieke partners verkocht? 4. In een antwoord op een schriftelijke vraag van de heer Bert Maertens over de verontreiniging van militaire domeinen werd gesteld dat: "In 2012 zullen de oriënterende bodemonderzoeken op de domeinen gelegen in de Provincies West- en Oost-Vlaanderen aanvangen. Deze terreinen moeten voor 30 juni 2013 onderzocht zijn." (vraag nr. 148 van 31 maart 2011, Vragen en Antwoorden, Kamer 2010-2011, nr. 30, blz. 182). a) Heeft dit oriënterend bodemonderzoek reeds plaatsgevonden op domein Westakkers? b) In conceptenrapport "9y0780", opgemaakt door de provincie Oost-Vlaanderen en gepresenteerd op 4 juni 2013 wordt gesteld dat: "Binnen het plangebied werd een OBBO (gecombineerd Oriënteren en Beschrijvend Bodemonderzoek) uitgevoerd. [...] Er werden boringen uitgevoerd en stalen in peilbuizen genomen. Hierbij werd op meerdere locaties verontreiniging aangetroffen (80 % van de bodemsaneringsnorm overschreden) waarvoor verder onderzoek nodig is." Hebben deze cijfers invloed op de prijs voor een eventuele nieuwe schatting, daar deze cijfers dateren na de vorige schatting (2011)? 5. Welke timing en volgende stappen heeft Defensie voor ogen in functie van de verkoop van basis Westakkers?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1. a) en b) In bijlage A en B vindt u respectievelijk voor de militairen en de burgers hun nieuwe standplaats. Tevens geven de tabellen een overzicht van het personeel dat ondertussen Defensie heeft verlaten. c) De militairen die momenteel nog aanwezig zijn in het kwartier zullen een nieuwe affectatie krijgen op het ogenblik van de verkoop. 2. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan wordt momenteel opgemaakt, zoals gesteld in uw vraag. Nadien zal, in principe, de stad of Interwaas overgaan tot een minnelijke onteigening waarna de verkoop kan gesloten worden. Een eventuele herschatting van de venale waarde valt volledig binnen de bevoegdheden van het Federaal Aankoopcomité. 3. a) Sinds 2005 heeft Defensie 250 verkoopdossiers afgesloten. Dit behelst de verkoop van volledige kwartieren, gedeelten van kwartieren, woningen, terreinen en bunkers. b) Deze domeinen werden hoofdzakelijk aan publieke partners verkocht. 4. a) Het oriënterend bodemonderzoek heeft plaatsgevonden. b) De verontreinigingen hebben geen invloed op de venale waarde gezien Defensie de kosten van de sanering op zich neemt. 5. Het Aankoopcomité wacht de finalisatie van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan en de onteigening af. Ondertussen gaat Defensie verder met de sanering. Indien de onteigening niet gebeurt binnen een redelijke termijn kan het Aankoopcomité eventueel overwegen om over te gaan tot een openbare verkoop.

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenPROVINCIE OOST-VLAANDEREN | DEFENSIEBELEID | BODEMVERONTREINIGING | KRIJGSMACHT | VERKOOP | MILITAIRE BASIS