...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0107 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken
Sub-departement Landsverdediging en Ambtenarenzaken
Titel Organisatie van interneauditactiviteiten.
Datum indiening06/01/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum06/02/2015

 
Vraag

In het 171e Boek van het Rekenhof wordt er eens te meer op gewezen dat er geen enkele interneauditdienst overeenkomstig de regelgeving werd opgericht. Wat de organisatie en de werking van de interne audit van de federale overheid betreft, is er niets veranderd sinds het antwoord van de eerste minister in juli 2013. De koninklijke besluiten betreffende het Auditcomité en de interneauditactiviteiten van de federale overheid werden niet aangepast na de oprichting van de werkgroep die de minister had aangekondigd. Het huishoudelijke reglement en het auditcharter van het Auditcomité werden niet aangenomen. Het Auditcomité telde 14 interneauditdiensten bij de 21 overheidsdiensten die onder zijn bevoegdheid vallen. Geen enkele voldoet echter aan de vereisten van de regelgeving met betrekking tot de aanwijzing van een interneauditverantwoordelijke. Bovendien beschikken slechts vier van de veertien diensten over het vereiste minimumpersoneel (drie interne auditeurs waaronder de verantwoordelijke). De helft van de veertien getelde interneauditdiensten bestaat slechts uit één persoon. Zeven jaar na de goedkeuring van de koninklijke besluiten van 17 augustus 2007 werd binnen de federale overheid geen enkele interneauditactiviteit georganiseerd in overeenstemming met de geldende bepalingen. Tijdens de vorige legislatuur (2010-2014) boekte de regering geen vooruitgang op het vlak van de uitvoering van de regelgeving over interne audit. Op initiatief van de betrokken overheidsdiensten werden wel interneauditdiensten georganiseerd, maar zonder de garanties waarin de regelgeving voorziet, zoals het toezicht van het Auditcomité. Het Rekenhof windt er in zijn besluit geen doekjes om: "Een van de doelstellingen die de hervorming van de wetgeving op de begroting en de comptabiliteit in 2003 beoogde, was de organisatie van een interne audit. Dat doel werd echter niet bereikt." 1. Welke initiatieven heeft u sinds de publicatie van dat verslag (in oktober 2014) genomen om het vooropgestelde doel zo snel mogelijk te bereiken? 2. Hoe ziet uw timing eruit voor de verwezenlijking en de finalisatie van de uitvoering van de interneauditactiviteiten conform de regelgeving?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

Het besluit van het Rekenhof in haar 171e boek heeft betrekking op de organisatie van de interne auditactiviteiten op 'federaal' niveau. Het regeerakkoord vermeldt inzake interne audit: "De FOD's zullen voortaan werken met bestuursovereenkomsten. Dit zal toelaten duidelijke afspraken te maken tussen de minister en zijn administratie en de doelstellingen te evalueren. Een grotere managementautonomie, gekoppeld aan de evaluatie van de nieuwe bestuursovereenkomsten, is mogelijk. Die ruimere autonomie wordt gekoppeld aan het afleggen van verantwoording door leidinggevenden en aan hun evaluatie. Ze wordt gesteund op een uitgebouwde interne controle en met een gemeenschappelijke interne audit, en geëvalueerd door output- en outcome-indicatoren. De expertise inzake interne audit moet ontwikkeld worden binnen de huidige budgettaire enveloppes. De interne auditdiensten van de federale overheidsinstellingen, ongeacht hun statuut, zullen onder het toezicht van een auditcomité staan." Uiteraard is mijn objectief uitvoering te geven aan het regeerakkoord, in overleg met de Eerste minister en de minister van Begroting, eveneens bevoegd voor interne audit. In de loop van 2014 vonden een aantal overlegmomenten plaats tussen verschillende administraties op initiatief van de FOD Budget en Beheerscontrole. Dit resulteerde in een aantal scenario's en suggesties voor het uitbouwen van interne audit in de betreffende administraties. We zijn op dit moment de verschillende pistes aan het evalueren hoe we op korte termijn stappen vooruit kunnen zetten in dit dossier, om de beste invulling te geven aan het regeerakkoord. Daarnaast zullen de administraties in het kader van hun bestuursovereenkomsten sowieso een aantal doelstellingen moeten formuleren om hun interne controle en hun interne audit te installeren zoals bepaald in de reglementering. Wat Defensie betreft, daar zijn de interne auditactiviteiten goed ontwikkeld. De interne auditdienst van Defensie (IAD) werd per beslissing van de Ministerraad van 23 november 2007 in plaats gesteld. In 2013 heeft het Rekenhof een audit van IAD uitgevoerd. In haar verslag erkent het Rekenhof de deskundigheid en het professionalisme van de interne auditors van Defensie en beschouwt IAD als "algemeen conform" aan de normen van het IIA (Institute of Internal Auditors), wat overeenstemt met de hoogste beoordeling. Bovendien, verklaart het Rekenhof voor haar eigen activiteiten te kunnen steunen op de verslagen van IAD.

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | OVERHEIDSTOEZICHT | DEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | AUDIT
Vrije trefwoordenBELGISCH REKENHOF