...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0116 - Zittingsperiode : 54


Auteur Servais Verherstraeten, CD&V
Departement Minister van FinanciŽn
Sub-departement FinanciŽn
Titel Het gebrek aan informatie-uitwisseling tussen FOD FinanciŽn en RSZV.
Datum indiening15/01/2015
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum20/02/2015

 
Vraag

Personen die belast zijn met een mandaat in een openbare of privť-instelling zijn in die hoedanigheid niet onderworpen aan de verplichte aansluiting bij een sociale kas voor zelfstandigen (artikel 5bis van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967). Ze worden niet als zelfstandige beschouwd en moeten dus geen "rsz" betalen noch zich aansluiten bij een sociaalverzekeringsfonds. Sommige publieke mandatarissen hebben ook andere inkomsten als werknemer of als zelfstandige. Op dit ogenblik maakt de fiscale administratie geen onderscheid tussen de inkomsten als zelfstandige en de vergoeding als publieke mandataris. Dit leidt tot diverse problemen zoals aangekaart in het advies 2011/08 van het Algemeen Beheerscomitť (ABC) voor het sociaal statuut der zelfstandigen. Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSZV) ontvangt van de fiscale administratie zowel de inkomsten als zelfstandige als de inkomsten als publieke mandataris. Het RSZV kan deze twee soorten inkomsten niet opsplitsen. De sociale bijdragen van zelfstandigen "KB nr.38" moeten uitsluitend worden berekend op de inkomsten van zelfstandige, zonder rekening te houden met de inkomsten als mandataris. De huidige werkwijze is omslachtig. Zelfstandigen die met kennis van zaken zelf hun sociaalverzekeringsfonds informeren zullen een correcte bijdrage betalen. In de praktijk nemen de betrokkenen zelf contact op met het RSZV of hun sociaal verzekeringsfonds om hen te informeren over hun situatie. Wie niet op de hoogte is, betaalt een verkeerde bijdrage. Er dient een informatiestroom tussen de FOD FinanciŽn en het RSZV te worden opgezet. In 2011 heeft de ABC een officiŽle brief gestuurd naar de federale overheidsdienst (FOD) om te onderzoeken hoe dit probleem kan worden opgelost. 1. Erkent u het huidige probleem inzake het gebrek aan informatiedoorstroming tussen de FOD FinanciŽn en het RSZV met betrekking tot de inkomsten van publieke mandatarissen? 2. Wat is de stand van zaken in verband met het opzetten van een informatiestroom tussen de FOD FinanciŽn en het RSZV? 3. Wanneer zal het RSZV de nodige informatie ontvangen zodat zij een correcte bijdrageberekening kunnen maken voor publieke mandatarissen?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

Vooreerst wordt opgemerkt dat de gevraagde informatie - namelijk het bedrag van de inkomsten als zelfstandige die louter vergoedingen als publieke mandatarissen uitmaken - niet zomaar beschikbaar is bij de Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFISC). De administratie maakt immers op de aangifte personenbelasting geen opsplitsing tussen de baten die zitpenningen zijn en de andere baten, omdat dit onderscheid op fiscaal vlak van geen belang is. Teneinde evenwel tegemoet te komen aan het RSVZ en de sociale kassen, werden mogelijke pistes onderzocht om hun probleem op te lossen - zoals het voorzien van nieuwe codes op de aangifte personenbelasting of het inzamelen van nieuwe gegevens via de fiscale fiche 281.30. Na onderzoek heeft de AAFISC echter moeten vaststellen dat deze inzameling van gegevens via de aangifte of via de fiche 281.30 in strijd zou zijn met het finaliteitsprincipe van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De AAFISC zou immers door deze werkwijze persoonlijke inlichtingen opvragen die op fiscaal vlak van geen enkel nut zijn en enkel zouden worden ingezameld voor een doeleinde dat niet fiscaal is. Bovendien dient te worden opgemerkt dat de inlichtingen die aldus zouden worden verkregen moeilijk op hun correctheid zouden kunnen worden gecontroleerd door de fiscale ambtenaren daar dergelijke controle niet tot hun bevoegdheid behoort. In de praktijk zou de AAFISC dus enkel een doorgeefluik zijn voor niet-gecontroleerde informatie die door de desbetreffende opsteller van de fiche 281.30 of door de betrokken belastingplichtige zelf via zijn aangifte zou zijn medegedeeld. De vraag naar de waarde van dergelijke niet gecontroleerde informatie kan dan ook worden gesteld. Gelet op het voorafgaande, meent de Algemene Administratie van de Fiscaliteit dat de realisatie van de gevraagde nieuwe informatiestroom naar de RSVZ niet haalbaar is op een betrouwbare manier.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenBELASTINGADMINISTRATIE | OVERHEIDSADMINISTRATIE | UITWISSELING VAN INFORMATIE | MANDAAT | OVERHEID | ZELFSTANDIG BEROEP | SOCIALE ZEKERHEID